Stowarzyszenie „Górniczy Chór Męski”

59-300 Lubin, ul. Miedziana 4/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31-12-2016 r.

za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubin, grudzień 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Górniczy Chór Męski”, ul. Miedziana 4/6, 59-300 Lubin, KRS 0000321505, NIP 692-246-16-46, w podstawowym zakresie swojej działalności zajmuje się promowaniem rozwijaniem i promowaniem górniczych tradycji, polskiej i światowej muzyki w kraju i poza jego granicami, a w szczególności rozwijaniem zainteresowań muzycznych swoich członków: organizowanie wystaw i występów, udział w konkursach muzycznych. Sprawozdaniem objęto rok obrachunkowy jednostki – 2016. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

 

 

 

 

1.      Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn i ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

W miesiącu wrześniu 2016 roku zakupiono środek trwały – instrument muzyczny
o wartości początkowej 6.244,00 zł. Amortyzacja naliczana jest w okresach rocznych, na ostatni dzień kalendarzowy roku. Umorzenie na dzień 31 grudnia 2016 wynosi 156,10 zł.

 

2.      Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na aktywa Stowarzyszenia składają się w 14,70% aktywa trwale i w 85,30% środki pieniężne na rachunkach bankowych.

 

3.      Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł,
w tym przychodów określonych statutem.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

A. Przychody określone statutem                           - 99,23 %, w tym:

- Składki określone statutem                                     -  11,51 %

- Inne przychody określone statutem                        -  88,49 %

B. Pozostałe przychody                                           -   0,00 %

C. Przychody finansowe                                         -   0,77 %

 

 

W bieżącym roku obrachunkowym w pozycji A.II. Rachunku wyników: Inne przychody określone statutem, które stanowią 99,23% całkowitych przychodów statutowych, zaprezentowano sumę kwot:

-   3 294,40 zł – 1% podatku dochodowego - darowizny podatników przekazane przez Urzędy Skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego

-    6 062,00 zł. – udział własny członków Stowarzyszenia

-    7 000,00 zł – otrzymane darowizny

-   506,97 zł – otrzymana nagroda 100 £ od - Nagroda za zajęcie III miejsca
w Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Walli.

- 35 781,06 zł – dodatni wynik finansowy z lat ubiegłych.


 

4.      Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

 

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

 

A. Koszty realizacji zadań statutowych                 - 83,01 %, w tym:

- amortyzacja                                                             -   1,61 %

- zużycie materiałów                                                 -   1,33 %

- usługi obce                                                              -  74,78 %

- pozostałe koszty                                                      -  22,28 %

 

 

B. Koszty administracyjne                                      - 16,99 %, w tym:

- zużycie materiałów                                                 - 16,82 %

- usługi obce                                                              - 55,20 %

- podróże służbowe                                                   -   0,00 %

- pozostałe koszty                                                      - 22,81 %

- usługi bankowe                                                       -   5,17 %

 

 

5.      Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

 

Nie dotyczy.

 

 

6.      Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

 

Stowarzyszenie w prezentowanym okresie nie udzieliło żadnych poręczeń, ani gwarancji.

 

 

7.      Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

 

 

Analiza pionowa bilansu

 

 

 Pozycje kształtujące wynik finansowy według Rachunku zysków i strat

 

 

 

 

……………………………

                 (sporządził)

 

 

                                                                       ……………………………….

 

 

                                                                       ……………………………….

 

 

                                                                       ……………………………….

                                                                                (podpisy w imieniu jednostki)