Poz. bilansu Treść Stan na 31.12 Wskaźniki struktury Stan na 31.12 Wskaźniki struktury
2016 Bieżący rok 2015 Ubiegły rok
A. Aktywa trwałe 6 087.90 14.7% 0.00 0.0%
B. Aktywa obrotowe 35 304.40 85.3% 26 890.14 100.0%
B.III.1 Środki pieniężne 35 304.40 85.3% 26 890.14 100.0%
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 - 0.00 -
Razem Aktywa 41 392.30 100.0% 26 890.14 100.0%
A. Fundusze własne 41 392.30 100.0% 26 890.14 100.0%
A.III.1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 41 392.30 100.0% 26 890.14 100.0%
A.III.2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0.00 0.0% 0.00 0.0%
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0.00 0.0% 0.00 0.0%
B.II.2 Inne zobowiązania 0.00 0.0% 0.00 0.0%
B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Suma pasywów 41 392.30 100.0% 26 890.14 100.0%