L.p. Treść 2016 % 2015 %
bieżący rok Ubiegły rok
1. Przychody z działalności statutowej 52 644.43 100.0% 63 286.28 100.0%
2. Koszty realizacji zadań statutowych 9 679.20 18.39% 24 901.23 39.35%
3. Wynik finansowy na działalnśsci statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 42 965.23 81.61% 38 385.05 60.65%
4. Koszty administracyjne 1 981.39 3.76% 2 934.85 4.64%
5. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i B) 0.00 0.00% 0.00 0.00%
6. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0.00 - 0.00 -
7. Przychody finansowe 408.46 0.78% 330.86 0.52%
8. Koszty finansowe 0.00 0.00% 0.00 0.00%
9. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 41 392.30 78.63% 35 781.06 56.54%
10. Wynik finansowy ogółem (I+J) 41 392.30 78.63% 35 781.06 56.54%
  W tym:        
  Ogółem przychody 53 052.89 - 63 617.14 -
  Ogółem koszty 11 660.59 - 27 836.08 -