RACHUNEK WYNIKÓW
Stowarzyszenie "Górniczy Chór Męski"
59-300 Lubin, Miedziana 4/6
(nazwa jednostki)
za rok 2016 (od 01.01.2016 do 31.12.2016)
    Rachunek wyników 2016 2015
      bieżący rok ubiegły rok
A.   Przychody z działalnosci statutowej 52 644.43 63 286.28
  I. Składki brutto określone statutem 6 062.00 3 964.00
  II. Inne przychody określone statutem 46 582.43 59 322.28
B.   Koszty realizacji zadań statutowych 9 679.20 24 901.23
C.   Wynik finansowy na działalnosci statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 42 965.23 38 385.05
D.   Koszty administracyjne 1 981.39 2 934.85
  1. Zużycie materiałów i energii 333.24 1 065.00
  2. Usługi obce 1 093.66 1 649.84
  3. Podatki i opłaty 102.46 97.90
  4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0.00 0.00
  5. Amortyzacja 0.00 0.00
  6. Pozostałe 452.03 122.11
E.   Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i B) 0.00 0.00
F.   Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0.00 0.00
G.   Przychody finansowe 408.46 330.86
H.   Koszty finansowe 0.00 0.00
I.   Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 41 392.30 35 781.06
J.   Zyski i straty nadzwyczajne: 0.00  
  I. Zyski nadzwyczajne - wielkoś dodatnia    
  II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna    
K.   Wynik finansowy ogółem (I+J) 41 392.30 35 781.06
  I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0.00 0.00
  II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 41 392.30 35 781.06
(sporządził)
(podpisy w imieniu jednostki)