Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.
Stowarzyszenie "Górniczy Chór Męski", 59-300 Lubin, ul. Miedziana 4/6
(nazwa jednostki)
AKTYWA Stan na PASYWA Stan na
31.12.2016 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2015
A.   Aktywa trwałe 6 087.90 0.00 A.     Fundusze własne 41 392.30 26 890.14
  I.   Wartości niematerialne i prawne       I.   Fundusz statutowy    
  II.   Rzeczowe aktywa trwałe 6 087.90     II.   Fundusz z aktualizacji oceny    
  III.   Należności długoterminowe       III.   Wynik finanasowy za rok obrotowy 41 392.30 26 890.14
  IV. Inwestycje długoterminowe         1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 41 392.30 26 890.14
  V.   Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe         2.  Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)    
          B.     Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00
B.   Aktywa obrotowe 35 304.40 26 890.14   I.   Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek    
  I.   Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych       II.   Zobowiazania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0.00 0.00
              1.  Kredyty i pożyczki    
  II.   Należności krótkoterminowe         2. Inne zobowiązania 0.00 0.00
  III.   Inwestycje krótkoterminowe 35 304.40 26 890.14     3. Fundusze specjalne    
    1. Środki pieniężne 35 304.40 26 890.14   III.   Rezerwy na zobowiązania    
    2. Pozostałe aktywa finansowe       IV. Rozliczenia miedzyokresowe 0.00 0.00
C.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe         1.  Rozliczenia miedzyokresowe przychodów    
              2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 0.00 0.00
Suma aktywów 41 392.30 26 890.14 Suma pasywów 41 392.30 26 890.14
0.00
(sporządził)
(podpisy w imieniu jednostki)