Stowarzyszenie „Górniczy Chór Męski”

59-300 Lubin, ul. Miedziana 4/6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacja dodatkowa

sporządzona na dzień 31-12-2015 r.

za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lubin, grudzień 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie „Górniczy Chór Męski”, ul. Miedziana 4/6, 59-300 Lubin, KRS 0000321505, NIP 692-246-16-46, w podstawowym zakresie swojej działalności zajmuje się promowaniem rozwijaniem i promowaniem górniczych tradycji, polskiej i światowej muzyki w kraju i poza jego granicami, a w szczególności rozwijaniem zainteresowań muzycznych swoich członków: organizowanie wystaw i występów, udział w konkursach muzycznych. Sprawozdaniem objęto rok obrachunkowy jednostki – 2015. Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności.

 

 

 

 

1.      Objaśnienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn i ich zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości.

 

2.      Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Na aktywa Stowarzyszenia składają się w 100 % środki pieniężne na rachunkach bankowych.

 

3.      Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Struktura przychodów przedstawia się następująco:

A. Przychody określone statutem                           - 99,48 %, w tym:

- Składki określone statutem                                     -   6,26 %

- Inne przychody określone statutem                        -  93,74 %

B. Pozostałe przychody                                           -   0,00 %

C. Przychody finansowe                                         -   0,52 %

 

 

W bieżącym roku obrachunkowym w pozycji A.II. Rachunku wyników: Inne przychody określone statutem, które stanowią 99,48% całkowitych przychodów statutowych, zaprezentowano sumę kwot:

-   2 132,14 zł – 1% podatku dochodowego - darowizny podatników przekazane przez Urzędy Skarbowe na rzecz organizacji pożytku publicznego

-    3 964,00 zł. – udział własny członków Stowarzyszenia

-  21 700,00 zł – otrzymane darowizny

-  8 000,00 zł. – otrzymana dotacja ze Starostwa Powiatowego na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Festiwal Barbórkowy Chórów” – Umowa nr DES.526.15.2015 z 20 kwietnia 2015 r.

-    600,00 zł – otrzymana nagroda od Stowarzyszenia Witosława za Sławy – Lubuski Festiwal Pieśni - Nagroda za zajęcie I miejsca.

- 26 890,14 zl – dodatni wynik finansowy z lat ubiegłych.


 

4.      Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

 

Struktura kosztów przedstawia się następująco:

 

A. Koszty realizacji zadań statutowych                 - 89,46 %, w tym:

- zużycie materiałów                                                 - 19,38,00

- usługi obce                                                              - 75,58 %

- pozostałe koszty                                                      -   5,04 %

 

A.    1. Koszty Statutowe dotyczące zrealizowanego zadania publicznego pod nazwą: „Festiwal Barbórkowy Chórów” – Umowa nr DES.526.15.2015 z 20 kwietnia 2015 r. stanowią 80,18 % Kosztów realizacji zadań statutowych Stowarzyszenia.

 

B. Koszty administracyjne                                      - 10,54 %, w tym:

- zużycie materiałów                                                 - 36,29 %

- usługi obce                                                              - 56,21 %

- podróże służbowe                                                   -   0,00 %

- pozostałe koszty                                                      -   4,16 %

- usługi bankowe                                                       -   3,34 %

 

 

5.      Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

 

Nie dotyczy.

 

 

6.      Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

 

Stowarzyszenie w prezentowanym okresie nie udzieliło żadnych poręczeń, ani gwarancji.

 

 

7.      Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

 

 

Analiza pionowa bilansu

 

 

 Pozycje kształtujące wynik finansowy według Rachunku zysków i strat

 

 

 

 

……………………………

                 (sporządził)

 

 

                                                                       ……………………………….

 

 

                                                                       ……………………………….

 

 

                                                                       ……………………………….

                                                                                (podpisy w imieniu jednostki)