Poz. bilansu Treść Stan na 31.12 Wskaźniki struktury Stan na 31.12 Wskaźniki struktury
2014 Bieżący rok 2013 Ubiegły rok
A. Aktywa trwałe 0.00 0.0% 0.00 0.0%
B. Aktywa obrotowe 26 890.14 100.0% 23 539.18 100.0%
B.III.1 Środki pieniężne 26 890.14 100.0% 23 539.18 100.0%
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0.00 - 0.00 -
Razem Aktywa 26 890.14 100.0% 23 539.18 100.0%
A. Fundusze własne 26 890.14 100.0% 23 539.18 100.0%
A.III.1 Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 26 890.14 100.0% 23 539.18 100.0%
A.III.2 Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) 0.00 0.0% 0.00 0.0%
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0.00 0.0% 0.00 0.0%
B.II.2 Inne zobowiązania 0.00 0.0% 0.00 0.0%
B.IV.2 Inne rozliczenia międzyokresowe 0.00 0.0% 0.00 0.0%
Suma pasywów 26 890.14 100.0% 23 539.18 100.0%