L.p. Treść 2014 % 2013 %
bieżący rok Ubiegły rok
1. Przychody z działalności statutowej 34 796.18 100.0% 43 679.16 100.0%
2. Koszty realizacji zadań statutowych 6 173.41 17.74% 17 978.77 51.67%
3. Wynik finansowy na działalnśsci statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 28 622.77 82.26% 25 700.39 73.86%
4. Koszty administracyjne 2 137.73 6.14% 2 463.74 7.08%
5. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i B) 0.00 0.00% 4.98 0.01%
6. Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0.00 - 0.00 -
7. Przychody finansowe 405.18 1.16% 297.55 0.86%
8. Koszty finansowe 0.08 0.00% 0.00 0.00%
9. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 26 890.14 77.28% 23 539.18 67.65%
10. Wynik finansowy ogółem (I+J) 26 890.14 77.28% 23 539.18 67.65%
  W tym:        
  Ogółem przychody 35 201.36 - 43 981.69 -
  Ogółem koszty 8 311.22 - 20 442.51 -