RACHUNEK WYNIKÓW
Stowarzyszenie "Górniczy Chór Męski"
59-300 Lubin, Miedziana 4/6
(nazwa jednostki)
za rok 2014 (od 01.01.2014 do 31.12.2014)
    Rachunek wyników 2014 2013
      bieżący rok ubiegły rok
A.   Przychody z działalnosci statutowej 34 796.18 43 679.16
  I. Składki brutto określone statutem 3 737.00 4 913.00
  II. Inne przychody określone statutem 31 059.18 38 766.16
B.   Koszty realizacji zadań statutowych 6 173.41 17 978.77
C.   Wynik finansowy na działalnosci statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B) 28 622.77 25 700.39
D.   Koszty administracyjne 2 137.73 2 463.74
  1. Zużycie materiałów i energii 351.12 104.40
  2. Usługi obce 1 298.16 1 948.31
  3. Podatki i opłaty 0.00 0.00
  4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 0.00 0.00
  5. Amortyzacja 0.00 0.00
  6. Pozostałe 488.45 411.03
E.   Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i B) 0.00 4.98
F.   Pozostałe koszty (niewymienione w poz. B, D i H) 0.00 0.00
G.   Przychody finansowe 405.18 297.55
H.   Koszty finansowe 0.08 0.00
I.   Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) 26 890.14 23 539.18
J.   Zyski i straty nadzwyczajne: 0.00  
  I. Zyski nadzwyczajne - wielkoś dodatnia    
  II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna    
K.   Wynik finansowy ogółem (I+J) 26 890.14 23 539.18
  I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) 0.00 0.00
  II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) 26 890.14 23 539.18
(sporządził)
(podpisy w imieniu jednostki)