Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.
Stowarzyszenie "Górniczy Chór Męski", 59-300 Lubin, ul. Miedziana 4/6
(nazwa jednostki)
AKTYWA Stan na PASYWA Stan na
31.12.2014 31.12.2013 31.12.2014 31.12.2013
A.   Aktywa trwałe 0.00 0.00 A.     Fundusze własne 26 890.14 23 539.18
  I.   Wartości niematerialne i prawne       I.   Fundusz statutowy    
  II.   Rzeczowe aktywa trwałe       II.   Fundusz z aktualizacji oceny    
  III.   Należności długoterminowe       III.   Wynik finanasowy za rok obrotowy 26 890.14 23 539.18
  IV. Inwestycje długoterminowe         1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) 26 890.14 23 539.18
  V.   Długoterminowe rozliczenia miedzyokresowe         2.  Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)    
          B.     Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 0.00 0.00
B.   Aktywa obrotowe 26 890.14 23 539.18   I.   Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek    
  I.   Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych       II.   Zobowiazania krótkoterminowe i fundusze specjalne 0.00 0.00
              1.  Kredyty i pożyczki    
  II.   Należności krótkoterminowe         2. Inne zobowiązania 0.00 0.00
  III.   Inwestycje krótkoterminowe 26 890.14 23 539.18     3. Fundusze specjalne    
    1. Środki pieniężne 26 890.14 23 539.18   III.   Rezerwy na zobowiązania    
    2. Pozostałe aktywa finansowe       IV. Rozliczenia miedzyokresowe 0.00 0.00
C.   Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe         1.  Rozliczenia miedzyokresowe przychodów    
              2. Inne rozliczenia miedzyokresowe 0.00 0.00
Suma aktywów 26 890.14 23 539.18 Suma pasywów 26 890.14 23 539.18
0.00
(sporządził)
(podpisy w imieniu jednostki)