SŁOWO WSTĘPNE - Piotr Strzelecki


Przedmowa - słuchaj lektora / syntezator mowy

     Oddajemy w ręce Czytelników tekst „Kroniki”, który w swej zasadniczej części zawiera informa­cje o ważniejszych wydarzeniach towarzyszących działalności Górniczego Chóru Męskiego w cią­gu ostatnich 30 lat, a więc od powstania zespołu w roku 1980 do chwili obecnej. Jest to de facto rejestr tych wydarzeń możliwy jeszcze do odtwo­rzenia na podstawie materiałów źródłowych, bę­dących w dyspozycji chóru. W rezultacie powstał więc swego rodzaju dokument. Całość opracowa­nia służy głównie temu, aby „ocalić od zapomnie­nia” historię chóru, którą udało się zarejestrować i wiernie zapisać. Przedstawione tu - z zachowaniem chronologii zdarzenia obrazują zbiorowy wysiłek kilkuset mężczyzn - miłośników śpiewu i muzyki, którzy pracowali w różnych latach w Górniczym Chórze Męskim, tworząc wizerunek zespołu.
        Chór z biegiem czasu wrósł w krajobraz społeczności górników Polskiej Miedzi, stając się swego rodza­ju wizytówką tego środowiska, a także miasta i regionu. Chór jest znany i rozpoznawalny nie tylko w Polsce, ale również w wielu krajach europej­skich. Przyczyniły się do tego liczne koncerty adre­sowane do szerokiej rzeszy słuchaczy i sukcesy od­niesione w wielu prestiżowych festiwalach pieśni chóralnej w kraju i za granicą. Nie do przecenienia jest też pozaartystyczny efekt działalności chóru. Dzięki kontaktom i współpracy z zespołami zagra­nicznymi, chór włączył się znakomicie w budowę dobrosąsiedzkich stosunków między Polską i na­szymi najbliższym sąsiadami, wyprzedzając czę­sto o krok działania polity
ków.
           Koncerty za granicą naszego kraju, szczególnie na dawnych Kresach Wschodnich sprzyjają nie tylko budzeniu i podtrzy­mywaniu ducha narodowego wśród naszych Roda­ków, ale również łagodzeniu konfliktów narodowo­ściowych na tych terenach. Wreszcie wspomnieć należy o roli, jaką odgrywa chór w kultywowaniu i propagowaniu tradycji górniczych w naszym śro­dowisku.

 
     Uważny Czytelnik, który zechce wgłębić się w tekst „Kroniki”, idąc krok po kroku i rok po roku drogą, którą pokonał chór, zapewne przekona się, jaka gigantyczna wręcz praca została wykonana w czasie minionych trzydziestu lat. Dostrzeże też, że stało się to m.in. dzięki setkom godzin poświęca­nych każdego roku na mozolne ćwiczenia i próby, konieczne do przyswojenia i doskonalenia bogate­go i trudnego repertuaru, oraz niezwykle licznym, jak na chór amatorski, koncertom w kraju i za gra­nicą. Ten ogromny wysiłek i poświęcenie ze stro­ny chórzystów dotyczy w dużym stopniu również i ich najbliższych. Z biegiem lat zmieniał się skład osobowy zespołu. Pojawiali się nowi członkowie, inni z różnych przyczyn żegnali nasze szeregi. Nie­którzy, niestety, odeszli na zawsze. Zachowujemy Ich w dobrej pamięci. Do dziś dotrwała - uczest­nicząc nadal czynnie w zajęciach chóru - kilku­nastoosobowa grupa „pionierów”. Są to koledzy, którzy rozpoczynali pracę w zespole w chwili jego powstania. Dla grupy „pionierów”, ale i również dla pozostałych członków chóru „Kronika” będzie niewątpliwie cenną pamiątką. Jej lektura pozwoli na przeżycie raz jeszcze pięknych chwil, jakie były udziałem tych, którzy mieli szczęście i zaszczyt stać ramię przy ramieniu w szeregach Górniczego Chóru Męskiego przy KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”.

 
  KRONIKA 1980 rok


Rok 1980 - słuchaj lektora / syntezator mowy

  Idea powołania do życia chóru męskiego w stolicy Zagłębia Miedziowego zrodziła się na przełomie lat 1979/1980r. Środowisko lubińskie odczuwało brak czynnego udziału możliwie szerokiej grupy przedstawi­cieli załóg górniczych skupionych w Kombinacie Górniczo-Hutniczym Miedzi w życiu kulturalnym miasta i regionu. Stanisław Miller oraz Zdzisław Francuz szybko znaleźli wspólny język z Dyrekcją KGHM oraz przewodniczącym Wojewódz­kiej Rady Związków Zawodowych w Legni­cy, Piotrem Czają, w wyniku czego zaistnia­ły realne podstawy zorganizowania takiego zespołu. W styczniu 1980r. WRZZ, KGHM, Robotnicze Centrum Kultury ogłaszają za­pisy do Chóru Męskiego Zagłębia Miedzio­wego. Do akcji tej włącza się również prasa. W zakładach pracy podległych Kombinato­wi Górniczo-Hutniczemu rozlepione zostają afisze z odpowiednią informacją oraz rozpro­wadzone deklaracje dla chętnych do wstąpie­nia do chóru.
      Zamierzenia i nadzieje okazały się w pełni uzasadnio­ne, bo oto na pierwszym organizacyjnym spotkaniu w dniu 8 lutego 1980r. zebrało się 65 osób, które zadeklarowały chęć przystąpienia do chóru i uczestniczenia w jego zajęciach. Spotkanie, które miało uroczysty charakter, odbyło się w ka­wiarni DKZM (Dom Kultury Zagłębia Miedziowego) w Lu­binie. Ustalono na nim, że próby odbywać się będą we wtorki i czwartki w godz. 17.00 -19.00.
      Kierownikiem chóru zostaje Zdzisław Francuz, instruktorem wokalistą Pani Ludmiła Czuba. Odtąd chór rozpoczyna swoją działalność, która ze wzglę­dów oczywistych na razie ogranicza się do żmudnej pracy związanej z przygotowywaniem pierwszych utworów do wykonania. Zamierzenia są bardzo ambitne. Już w czasie najbliższego Święta Pracy chór zamierza dać pierw­szy występ.
     Przygotowywany jest odpo­wiedni repertuar. Dzięki pomo­cy finansowej WRZZ i KGHM członkowie chóru mają otrzymać galowe mundury górnicze. Wia­domość o tym została przyjęta z dużym zadowoleniem. Niektórzy złośliwi twierdzą, że jak nas nie będzie słychać, to przynajmniej wywrzemy jakieś wrażenie swo­im wyglądem.
     Jak dotąd wszyscy członkowie chó­ru podchodzą do pracy z dużym en­tuzjazmem. Frekwencja na próbach jest dobra. Na jednej z prób powoła­no radę społeczną chóru.
     W drugiej połowie miesiąca członkowie otrzymują górnicze mundury galowe. Wreszcie nad­szedł dzień pierwszego publicz­nego występu. Chór uczestniczy w wojewódzkiej akademii pierwszo­majowej. Trema ogarnia wszystkich na długo przed występem. Nie bez znaczenia jest fakt, że nagła choro­ba nie pozwala wystąpić naszemu soliście Stanisławowi Millerowi.
    To był prawdziwy chrzest bojowy. Na sali przedstawiciele władz woje­wódzkich, delegacja Północnej Grupy Wojsk Armii Radzieckiej. Sala pełna publiczności. Zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy z dużym zainteresowaniem obserwowani. Swoisty to rekord - wy­stępować w niepełne dwa i pół miesią­ca od pierwszej próby. Na szczęście nie wyszło tak źle jak niektórzy przypusz­czali. Dowodem tego były późniejsze gratulacje ze strony władz wojewódz­twa i Kombinatu. Ta życzliwść była nam niewątpliwie potrzeba.
     Następny, drugi z kolei występ przed publicznością, już tym razem lubińską, ma miejsce podczas miejskiej akade­mii pierwszomajowej w dniu 30 kwiet­nia. Miesiąc zaczyna się dobrze, bo już 1 maja występujemy przed szeroką pu­blicznością. Tym razem manifestujemy w pochodzie jako zwarta grupa w ramach Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury. Podobno była to najliczniejsza i najefektowniejsza grupa w galowych strojach górniczych. Otrzymujemy duże brawa. Próby odbywają się regularnie a ostatnią próbę mamy w dniu 19 czerwca.
          Dzień 2 września jest dniem, w którym wznowione zostają zajęcia po przerwie wakacyjnej. Najbliższe plany to udział w obchodach święta górniczej Barbórki. W związku z tym repertuar przygotowywanych utworów jest zupełnie nowy. Dominują pieśni górnicze. Utwory te przygotowywane są wspólnie z orkiestrami górniczymi prowadzonymi przez pana Wacława Janiszewskiego (orkiestra ZG Lubin) oraz pana Jana Werbowego ( orkiestra Zespołu Szkół Górniczych). Jednocześnie uczymy się śpiewania kolęd. Są to pieśni bliskie każdemu i wdzięczni jesteśmy panu Zdzisławowi Francuzowi za wprowadzenie ich do naszego repertuaru.
             Występ inauguracyjny z okazji Barbórki odbywa się w dniu 3 grudnia na Rynku w Lubinie podczas tradycyjnego "Skoku przez Skórę". W dniu 4 grudnia chór bierze udział w uroczystym wręczeniu szpad górniczych dla przodujących pracowników dozoru górniczego z kopalń w Legnicko-Głogowskim Okręgu Miedziowym. Reżyserem i duszą imprezy jest  dyr. Alfred Wołczyński. W dniu 5 grudnia bierzemy udział w balu barbórkowym dla członków chóru i ich rodzin. Zabawa się udała. Cykl występów związanych z Barbórką chór kończy w dniu 7 grudnia wspólnym koncertem z Akademickim Chórem Górniczym Politechniki Wrocławskiej. Jest to nasz pierwszy kontakt z innym zespołem i jednocześnie inauguracja współpracy, którą oba chóry nawiązują. Po koncercie wspólny obiad w restauracji "Lutnia" i tradycyjny toast za pomyślną współpracę między obydwoma zespołami. Chór Politechniki Wrocławskiej obchodzi w tym roku swoje 10-lecie.Resztę grudnia poświęcamy wyłącznie na doskonalenie kolęd. mamy ich w repertuarze jedenaście. Ostatnia próba w 1980r. obyła się w dniu 30 grudnia.
             W czasie tej próby ma miejsce uroczyste wręczenie legitymacji członkowskich chóru. Otrzymują je, zgodnie z decyzją Rady Społecznej Chóru, ci wszyscy, którzy od momentu powstania chóru do chwili obecnej wykazali się odpowiednim zaangażowaniem i pracą na rzecz zespołu. Legitymacje wręczał Prezes Rady Społecznej Chóru Henryk Kyrzydło. Na zakończenie życzymy sobie wszyscy następnych lat wspólnych prób i występów dla dobra lubińskiej i własnej satysfakcji.KRONIKA 1981 rok


Rok 1981 - słuchaj lektora / syntezator mowy

        Dnia 4 stycznia chór występuje z koncertami kolęd w obydwu kościołach lubińskich. Padają licz­ne słowa podziękowania i wdzięczności. Wkrótce otrzymujemy zaproszenie do kościoła w Polkowi­cach, by tam również zaśpiewać kolędy. Wyko­nujemy je w dniu 18 stycznia. W związku z tymi występami niektórzy nazywają nas chórem kościel­nym przy DKZM. Na próbach dalej doskonalimy kolędy i pieśni górnicze. Jednocześnie rozpoczyna­my pierwsze ćwiczenia utworów przewidzianych do wykonania w Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat”.
      Koncert Noworoczny odbył się w dniu 25 stycz­nia w DKZM przy pełnej widowni. Udział w nim wzięły również inne zespoły amatorskie DKZM. Dochód przeznaczony został na renowację Panora­my Racławickiej. Zarobiliśmy w ten sposób ponad 32 tysiące zł.
  Dnia 4 kwietnia, zespół uczestniczy w mszy św. w kościele p.w. Narodzenia NMP w Lubinie, wykonując m.in. Sanctus i Benedictus Bartłomieja Pękala – utwory przewidziane do prezentacji w „Le­gnica Cantat”. 30 kwietnia chór bierze udział w koncercie zespołów amator­skich zorganizowanym przez komitet obchodów święta pracy. Tytuł głosi, że jest to koncert trzech pokoleń. My reprezentujemy to trzecie – niestety. Przed nami „Legnica Cantat”. Pełna mobilizacja, ćwiczymy intensywnie.
     Występujemy w ostatnim dniu turnieju tj. 23 maja. Wszyscy czujemy, że nie poszło najlepiej. Jest to jednak nasz debiut. Z pewno­ścią na naszą „formę” wpłynął również fakt, że nie doczekaliśmy się zamówionego autobusu i do Legnicy jechaliśmy czym kto mógł. Zdąży­liśmy dosłownie na ostatnią chwilę w atmosfe­rze ogólnego zdenerwowania. Nagrody żadnej nie zdobyliśmy, czego zresz­tą nikt nie oczekiwał. Dla nas ważny był udział w tej imprezie. Nikt też nie stwierdził, abyśmy odbiegali od ogólnego poziomu wykonawców.
     Zajęcia wznawiamy 3 września po prze­rwie wakacyjnej. Próby odbywają się pod kątem przygotowania pieśni górniczych w związku ze zbliżającym się Dniem Górnika. Chór otrzymał również za­proszenie do wzięcia udziału w ob­chodach Tygodnia Kultury Chrześci­jańskiej. W ramach tych obchodów uczestniczymy w dniu 23 października w mszy św. w kościele p.w. św. Jana w Legnicy, śpiewając pieśni religijne i patriotyczne. W dniu 11 listopada chór występuje w Legnicy w Sali Rycerskiej na koncercie zorganizowanym z okazji 52 rocznicy Odzyskania Niepodległości.
     W programie pieśni historyczne i patriotyczne. Obserwujemy ogromne wzruszenie widowni. Salę rycerską opuszczamy z uczuciem ogromnej sa­tysfakcji. Dzień 29 listopada zapisujemy udziałem w uroczystości nadania jednej z ulic Osiedla Przyle­sie imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, oraz wmurowania kamienia węgielnego pod budowę no­wego kościoła, który będzie p.w. św. Maksymiliana Marii Kolbego. W uroczystości uczestniczy Prymas Polski Arcybiskup Józef Glemp.
       Dnia 3 grudnia występujemy na lubińskim Ryn­ku podczas tradycyjnego „Skoku przez Skórę” Dnia 3 grudnia zaliczamy górniczy maraton. Wczesnym rankiem chór śpiewa w czasie mszy św. w ZG „Lubin”. Następnie na zaproszenie górników z ZG „Rudna” śpiewamy na spotkaniu gwareckim, w którym uczestniczy m.in. Minister Hutnictwa i Metali Nieżelaznych, Zbigniew Sza­łajda.
      Tego samego dnia w sali widowiskowej KGHM śpiewamy dla zasłużonych pracowników dozoru górniczego w czasie uroczystości wręczania hono­rowych szpad górniczych. Uroczystości barbórko­we kończymy spotkaniem przy tradycyjnym kuflu piwa na zorganizowanej karczmie piwnej dla człon­ków chóru

       Próby odbywają się nadal, poszerzamy repertuar kolędowy. W związku z ogłoszeniem stanu wojen­nego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zostają one zawieszone. Z funkcji prezesa chóru rezygnu­je Henryk Kurzydło, wycofując się równocześnie ze śpiewania w chórze. Ostatnia próba w roku 1981 odbywa się 17 grudnia. Przychodzi zaledwie kilka osób.


KRONIKA 1982 rok


Rok 1982 - słuchaj lektora / syntezator mowy

       Od dnia 5 stycznia wznowione zostają próby chóru. Nowymprezesem zostaje kolega Stefan Lacher. 17 stycznia śpiewamy kolędy w kościele na Starym Lubinie w kościele p.w. Narodzenia NMP w Lubinie. Dnia 31 stycznia  w kościele p.w. Narodzenia NMP w Lubinie.
        Dnia 11 lutego bierzemy udział w koncercie zorganizowanym w DKZM z okazji obchodów 37. rocznicy Wyzwolenia Lubina. Na próbach przygotowujemy pieśni do wykonania wspólnego z chórem żeńskim przy Studium Wychowania Przedszkolnego z Głogowa oraz Orkiestrą Szkoły Muzycznej z Legnicy. 3 kwietnia pierwsza wspól­na próba trzech zespołów. Jest to dla nas nowość. Chcemy wypaść jak najlepiej. Ta próba wiele nas nauczyła i wpłynęła na zespół mobilizująco. Dnia 25 kwietnia druga wspólna próba połączonych zespołów w DKZM. 30 kwietnia połączony wy­stęp naszego chóru, orkiestry oraz chóru żeńskie­go na akademii pierwszomajowej w Legnicy. Dnia 2 maja połączony występ w/w zespołów na koncer­cie w DKZM na rzecz Panoramy Racławickiej.
      Po przerwie wakacyjnej 5 października roz­poczynamy próby. Na pierwszy ogień idą „Pieśni góralskie” – nowa pozycja w naszym repertuarze. Wszystkim się podobają.
      Tradycyjnie już przygotowujemy się również do występów w okresie obchodów Dnia Górni­ka. Uczymy się nowych kolęd. W dniu 3 grudnia chór występuje na Pl. Wolności w Lubinie podczas uroczystości „Skoku przez Skórę”.  Dnia 4 grudnia śpiewamy zasłużonym pracownikom dozory górniczego, jubilatom 25-lecie pracy w górnictwie w czasie uroczystości nadania im honorowych szpad górniczych. Dnia 7 grudnia – spotkanie członków chóru przy tradycyjnym kuflu piwa. Beczkę piwa - całe 100 litrów otrzymaliśmy w prezencie od ZG 
„Lubin”. Okres przedświąteczny poświęcamy prawie w całości na doskonalenie kolęd. 26 stycznia śpiewamy kolędy w kościele p.w. Narodzenia NMP w Lubinie.

KRONIKA 1983 rok


Rok 1983 - słuchaj lektora / syntezator mowy

1 stycznia - śpiewamy kolędy na Starym Lubinie w kościele p.w. Narodzenia NMP
2 stycznia - kolędy w kościele p.w. Najświętszego Serca Jezusowego w Lubinie
7 stycznia - występ w kawiarni DKZM w Lubinie w koncercie poświęconym pastorałkom polskim. Po koncercie lampka wina ufundowana przez dyrekcję DKZM.

        Pierwszy w tym roku wyjazd poza teren Lubina odbywa się w dniu 13 stycznia. Wy­stępujemy w Gminnym Ośrodku Kultury w Siedliskach. Wykonujemy kolędy i pastorałki oraz pieśni historyczne, patriotyczne i górni­cze. Następne koncerty odbywają się kolejno:
 
16 stycznia – Grębocice, Nielubia
20 stycznia – Kunice
23 stycznia – Paszowice, Męcinka
29 stycznia - Pielgrzymka, Nowa Wieś, Grodziska oraz Lubin DKZM. W styczniu zaprerzentowaliśmy nasz repertuar dziewięciokrotnie. Zawsze spotykaliśmy się z serdecznym przyjęciem zarówno widowni, miejscowych władz i duchowieństwa.

     W dniu 1 lutego odbyło się uroczyste spotka­nie członków chóru z Dyrekcją DKZM, na którym podsumowano 3-letnią działalność zespołu. Z ża­lem należy wspomnieć, że zabrakło przedstawicieli KGHM.
    W dniu 2 lutego chór występuje w Ścinawie na koncercie poświęconym 37. rocznicy wyzwolenia miasta. Dnia 9 maja występu­jemy w koncercie z okazji Dnia Zwycię­stwa w Legnicy w Klubie Garnizonowym.
 
21 lipca występ w DKZM w Lubinie.
22 lipca występ w Chocianowie i Rokit­kach. Po występie w Rokitkach spotkanie przy ognisku z zespołem pieśni i tańca. Jest to nasze ostatnie spotkanie przed wa­kacjami
.
 
      Próby rozpoczynamy już 22 sierpnia w celu przygotowania programu na wystę­py we Francji, które jak wszyscy mają na­dzieję dojdą do skutku na przełomie wrze­śnia i października. Nadzieje te umacnia lokalna prasa podając in­formacje o planowanym wyjeździe chóru. W rezul­tacie dowiadujemy się od działaczy Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej, że z różnych wzglę­dów wyjazd do Francji zostaje odłożony na czas nieokreślony. Członkowie chóru, w większości re­aliści, przyjęli tą informację pogodnie.
    W dniu 8 października na wojewódzkiej akade­mii z okazji 40 rocznicy Ludowego Wojska Pol­skiego chór występuje wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca DKZM.
    10 października – występ w Legnicy w Klubie Garnizonowym z okazji 40. rocznicy LWP. Występy te spotkały się z życzliwym przyjęciem. Było dużo braw i słów podziękowania. Są więc i blaski. Tra­dycyjnie już w związku ze zbliżającą się Barbórką przygotowujemy program do zaprezentowania na uroczystościach związanych z tym górniczym świę­tem. W dniu 3 grudnia chór występuje trzykrotnie:

- Na centralnej akademii barbórkowej KGHM
- W czasie wręczania honorowych szpad gór­niczych zasłużonym pracownikom dozoru kopalń LGOM-u (aula II LO)
- W czasie tradycyjnego „Skoku przez Skórę” na Rynku w Lubinie.

        W dniu 3 grudnia występujemy w ZG „Lubin” na uroczystości wręczenia szpad honorowych i od­znaczeń.W tym samym dniu występujemy w czasie mszy na Starym Lubinie śpiewamy pieśni patriotyczne, gór­nicze i religijne.
       W dniu 6 grudnia członkowie chóru zamykają okres barbórkowy spotkaniem przy kuflu piwa na karczmie piwnej, która zorganizowana została po raz pierwszy w tym gronie zgodnie z wymogami tradycji górniczej. Było więc prześwietne prezydium, tablice lewa i prawa, kontrapunkci i kantorzy. Tych ostatnich było zresztą najwięcej. Beczkę piwa ufundowały ZG „Lubin” a kufle KGHM.
     Reszta prób grudniowych poświęcona jest kolę­dom. W pierwszym dniu Świąt Bożego Narodzenia chór śpiewa kolędy w czasie mszy św. na Os. Przy­lesie w Lubinie. W dniu 29 grudnia śpiewamy kolędy i pastorałki oraz pieśni patriotyczne, ludowe i górnicze dla cho­rych w szpitalu przy ul. Bema w Lubinie. Koncert ten - został zorganizowany z inicjatywy członków chóru. Spotkał się z gorącym przyjęciem słuchaczy.


KRONIKA 1984 rok


Rok 1984 - słuchaj lektora / syntezator mowy

    12 stycznia ponownie koncertujemy w szpitalu, tym razem w górniczym. Występy dla pacjentów dają nam wiele satysfakcji i zadowolenia. Widzimy, że są one bardzo potrzebne. Jest to jednocześnie początek cyklu koncertów noworocznych, które prezentujemy w różnych miejscowościach naszego wojewódz­twa.
 
15 stycznia – dwa koncerty, w Chełmcu i w Męcince - przyjęcie bardzo gorące i serdeczne
21 stycznia – Snowidza
22 stycznia – Legnica – kościół p.w. św. Jana oraz kościół p.w. św. Piotra i Pawła.
 
      Widownia niezwykle liczna. Dużo braw. W dniu tym wracając do Lubina śpiewamy jeszcze w ko­ściele w Chróstniku, gdzie spotykamy się z bardzo serdecznym przyjęciem. Wzruszony proboszcz po koncercie ogłasza, że gdy­by to leżało w jego mocy, to wysłałby nasz zespół do Rzymu, by ten repertuar zaprezentować papie­żowi. Wracamy do domu zmęczeni, ale w dobrych nastrojach.
     29 stycznia koncertujemy w Żeliszewie i Raci­borowicach. Występy zostały przyjęte bardzo go­rąco. Obiad w Bolesławcu „wzmocniony” piwem kończy się odśpiewaniem w restauracji kilku pie­śni ku zadowoleniu gości i personelu. Wracając przez Chojnów dajemy zaimprowizowany koncert w miejscowym kościele. Mamy trudności z odjaz­dem oblegani przez opuszczających kościół ludzi składających nam wyrazy wdzięczności. Po powro­cie do Lubina dyrektor DKZM, który w tym dniu towarzyszył zespołowi, zaprasza nas do kawiarni na lampkę wina. Tym miłym akcentem kończymy koncerty noworoczne. 
     W dniu 13 lutego chór występuje na uroczystej akademii z okazji 39. rocz­nicy wyzwolenia Lubina. W lutym obchodzimy jubile­usz – 4. rocznicy po­wstania chóru. Z tej okazji w dniu 17 lutego w kawiar­ni DKZM odbywa się miła uroczystość, na której m.in. padają miłe dla nas słowa uznania ze strony władz miejskich.
    Odczytany został również list oko­licznościowy od Dyrektora KGHM. Członkowie zespołu otrzymują upo­minki ufundowane przez KGHM. Przy suto zastawionych stołach bawimy się do późnych godzin wieczornych.
    Od początku roku odbywają się re­gularnie próby, na których przygotowu­jemy repertuar na Festiwal „Legnica Cantat”. W dniu 18 marca chór zosta­je zaproszony na koncert w legnickim Klubie Seniora. Zostajemy również za­proszeni do wzięcia udziału w Dniach Bolesławca. Śpiewamy w tym pięknym mieście w dniu 20 maja na estradzie „pod chmurką”
     W dniu 27 maja jedziemy do Wro­cławia na eliminacje przeglądu chórów o Puchar 40-lecia PRL. Kwalifikuje­my się do finału, który odbędzie się w grudniu tego roku. Traktujemy to jako dobry znak przed „Legnicą Can­tat”. Wreszcie nadszedł dzień naszego występu w tym turnieju. Jesteśmy podenerwowani - pomni naszego pierwszego udziału w „Legni­cy Cantat”, jednak jednocześnie skon­centrowani i z wolą zaśpiewania jak najlepiej. Trudno powiedzieć, czy rze­czywiście zaśpiewaliśmy cały program na tyle, na ile było nas stać. Reakcja wi­downi bardzo podniosła nas na duchu. Brawa były gorące i długotrwałe. 
       W turnieju wzięło udział 25 chórów z całego kraju. Wiele z nich to zespoły o bogatym do­robku artystycznym – znane w kraju i za gra­nicą. Jury pod przewodnictwem Stanisława Krukowskiego przyznało naszemu zespołowi nagrodę im. Henryka Karlińskiego (50 tys. zł.) ufundowaną przez Ministerstwo Oświaty i Wy­chowania, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Techniki i Ministerstwo Kultury i Sztuki dla najlepszego chóru osób pracujących. Była to jedna z trzech równorzędnych nagród.
     Pozostałe dwie nagrody odebrały najlepsze chó­ry szkolny i studencki. Długo nie mogliśmy uwie­rzyć, że to prawda. Był to nasz ostatni występ przed wakacjami.
       W dniu 4 września rozpoczynamy próby po prze­rwie wakacyjnej. W związku z zaproszeniem nasze­go zespołu do wzięcia udziału w uroczystościach 700-lecia przyjścia Franciszkanów do Legnicy przygotowujemy kilka nowych utworów. Doskona­limy równocześnie poznane wcześniej.                
        W dalszej perspektywie uroczystości barbórkowe.
Dnia 29 września występujemy na wojewódzkiej akademii z okazji Dnia Budowlańca a w dniu następ­nym na akademii miejskiej. Publiczność nieliczna, bo wcześniej rozdano nagrody i odznaczenia.
      W dniach 2 i 4 października wyjeżdżamy dwu­krotnie do Legnicy na uroczystości Jubileuszu 700-lecia przybycia Franciszkanów do Legnicy. Uroczystości te mają wspaniałą oprawę i biorą w nich udział liczne osobistości kościelne. Są m.in. przedstawiciele Watykanu oraz arcybiskup Henryk Gulbinowicz. Śpiewamy na uroczystej mszy św. oraz w części artystycznej na dziedzińcu klasztoru. Uroczystości kończy kolacja, na którą jesteśmy za­proszeni. W czasie kolacji śpiewamy również kil­ka pieśni patriotycznych i górniczych. Odjeżdżamy serdecznie żegnani przez gospodarzy z zaprosze­niem na następne występy.
    W dniach 13 i 14 października wyjeżdżamy do Świeradowa Zdrój na Festiwal Pieśni Patriotycznej. Przed występami na Festiwalu w dniu 13 paździer­nika śpiewamy w miejscowym kościele w czasie mszy św. wieczornej. Otrzymujemy zaproszenie, by wziąć udział w dniu następnym w mszy św. przed­południowej, które przyjmujemy.
       Występ festiwalowy będziemy długo pamiętać. Wprawdzie nie znaleźliśmy uznania w oczach jury, ale za to odnieśliśmy sukces wręcz niebywały, śpie­wając już po oficjalnych występach w czasie obrad jury. Licznie zgromadzona publiczność w Domu Zdrojowym (głównie kuracjusze) przyjęła nas nie­zwykle gorąco, nie pozwalając nam zejść ze sceny. W pewnym momencie stała się rzecz dziwna – oto stoi na scenie chór , który słucha jak sala śpiewa „sto lat!”. Czyż mogliśmy marzyć o czymś więcej? Był to nasz pierwszy tak długi (dwudniowy) wyjazd. Pozwolił on nam bliższej się poznać, gdyż mieliśmy trochę czasu dla siebie poza próbami i występami.
        21 października występujemy w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie, otwierając Ty­dzień Kultury Chrześcijańskiej.
     27 listopada przyjeżdża do Lubina telewizja. Przed zbliżającą się Barbórką wspólnym wysi- łkiem telewizji oraz KGHM odbył się Turniej Rodzin, w którym bierzemy udział jako zespół mający pre­zentować się w przerwach między poszczególnymi konkurencjami. Oglądając kilka dni później Turniej w telewizji, nie mogliśmy się siebie ani dopatrzeć ani dosłuchać. Na pocieszenie na ekranie pojawiał się często jeden z byłych chórzystów, który z nie­zwykłą zręcznością kręcił korbą syreny strażackiej. Czymże bowiem jest głos chóru wobec ryku syre­ny? Tak oto dobrnęliśmy do Barbórki. Już 1 grudnia wcześnie rano śpiewamy w ZG „Lubin” na uroczy­stości wręczania odznaczeń zasłużonym pracow­nikom. W tym samym dniu śpiewamy wieczorem w kościele w Szklarach Górnych na mszy dla gór­ników. Po mszy św. jeszcze śpiewamy pieśni gór­nicze.
     2 grudnia przed południem bierzemy udział w uroczystym wręczeniu szpad górniczych zasłużo­nym pracownikom KGHM. W uroczystości udział biorą m.in. przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i Dyrekcji KGHM.
    W tym samym dniu o zmroku bierzemy udział w tradycyjnym „Skoku przez Skórę” – widowi­sku organizowanym corocznie przez ZG „Lubin”. W roli Lisa Majora - jak co roku nasz kolega Jan Dusza, który w tej roli występuje od roku 1966 gdy był jeszcze studentem Akademii Górniczo-Hutni­czej, prowadząc Pochody Lisów w czasie Barbórki w Krakowie.
      4 grudnia ponownie śpiewamy odznaczonym pracownikom w ZG „Lubin”. Po tej uroczystości uczestniczymy w mszy św. w intencji górników w kościele na Starym Lubinie. Po mszy św. daje­my koncert pieśni górniczych i patriotycznych. Wdzięczny proboszcz częstuje nas piwem żywiec­kim. Wieczorem spotykamy się również przy pi­wie, które zawdzięczamy ZG „Lubin”. Karczma przebiega zgodnie z ustalonym ceremoniałem.
          W czasie karczmy piwnej bawimy się doskonale wśród żartów, uciesznych kawałków, przeplatanych pieśnią płynącą z gardeł wzmocnionych piwem. Nie zabrakło jednak i chwili zadumy, czego wyrazem był tekst napisany przez jednego z członków chóru (Piotra Strzeleckiego) i zaprezentowany przez kontrapunkta:
 
“Wkrótce jubileusz koledzy przed nami,
Pomyślmy przez chwilę czyśmy tacy sami.
Pięć lat prawie przecież minęło od chwili,
Gdyśmy pierwszą próbę tu wspólnie odbyli.
Różne figle los nam w tym okresie płatał.
Z dumą jednak patrzymy na minione lata.
Lata pracy nad sobą i lata radości,
Wzbogaceni wewnętrznie, ale dalej prości.
Została nas garstka tych, co pieśń kochają,
Została nas garstka tych, co pieśń kochają,
Pomimo że możni nas nie rozpieszczają.
Że jesteśmy potrzebni o tym wszyscy wiemy,
Pieśń z serca płynącą wszem ofiarujemy
I nie muszą nas słuchać wcale dygnitarze
Zwykłym ludziom śpiewamy pieśń im niosąc w darze.
Będziemy ją śpiewać przez lata następne,
Aby nie umarło co prawdziwie piękne,
Bo jak nieraz w dziejach naszych już bywało
Czas wszystko pokruszył, lecz pieśń uszła cało”
 
      Naszą karczmą kończymy cykl imprez barbór­kowych. Ostatni w roku 1984 to udział w Finale Przeglądzie Chórów o Puchar 40-lecia PRL we Wrocławiu w dniu 16 grudnia. Odnosimy sukces, zajmując I miejsce w kategorii chórów męskich. Wracamy do domu, wioząc dyplom i dwa puchary - Puchar 40-lecia PRL ufundowany przez Polski Związek Chórów i Orkiestr oraz Puchar Dyrektora Wydziału Kultury dla najlepszego chóru męskie­go w Dolnośląskim Przeglądzie Chórów o Puchar 40-lecia PRL.
     W czasie wręczania nagród następuje miła dla nas chwila, kiedy w uznaniu zasług naszego dyry­genta Zdzisława Francuza zostaje on udekorowany Złotą Odznaką Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.
     Ostatnie próby w tym roku poświęcamy kolę­dom. Rozstajemy się w dniu 18 grudnia by spotkać się już w Nowym Roku 1985.


KRONIKA 1985 rok


Rok 1985 - słuchaj lektora / syntezator mowy

   Rok 1985 rozpoczynamy tradycyjnie już koncer­tami kolęd, pastorałek i pieśni polskich dla chorych w szpitalach miejskim i górniczym.
Koncerty z tym repertuarem odbyły się również w styczniu w DKZM oraz w Klubie Seniora, gdzie spotkaliśmy się ze szczególnie gorącym przyję­ciem.
   W lutym koncertujemy wspólnie z chórem Szko­ły Muzycznej na uroczystości 40-lecia wyzwolenia Lubina. Zostajemy laureatami nagrody Prezydenta Miasta Lubina.
     Luty – to również piąta rocznica powstania chó­ru. W DKZM miłe spotkanie z tej okazji. Obecne są małżonki kolegów oraz przedstawiciele władz. Pre­zentujemy niektóre pozycje z naszego repertuaru, stanowiące jego przekrój. Niektórzy z obecnych notabli poczuli się obrażeni kilkoma pozycjami na­szego repertuaru, a przecież śpiewaliśmy wyłącznie pieśni polskie kompozytorów znanych i uznanych.
    Kwiecień – cześć zespołu wyjeżdża do Szklar­skiej Poręby, by pod gościnną „Górniczą Strzechą” śpiewać szlifując formę przed Międzynarodowym Festiwalem Pieśni Chóralnej w Międzyzdrojach.
    13 lipca koncert finałowy i niezapomniane wspólne wykonanie z innymi zespołami „Pie­śni o Bałtyku” i „Vivat Musica!” 14 lipca śpiewamy w towarzystwie chórów z Jugosławii – („Tone Tomsic” i „Sitv Na­umow”) i Bułgarii („Rodina”), Politechniki Szczecińskiej oraz „Echo” z Ostrowa Wielko­polskiego na dziedzińcu Zamku Książąt Po­morskich – w uroczystym szczecińskim finale XX Festiwalu. Przed nami wakacje.
   Wrzesień – konsternacja. Przy DKZM czy­tamy w gablotach ogłoszenie o rozpoczęciu działalności i zapisach do Chóru Mieszanego. Zapadamy w sen jesienny.
 
Jakże tu jednak nie zaśpiewać braciom górni­kom na Barbórkę. Czyżby to był koniec?
 
     Nie! Ponieważ nikt nas nie wypędził, gdy spo­tkaliśmy się wszyscy w Górniczym Domu Kultury przy ZG „Lubin”- zaczęliśmy się tu właśnie spo­tykać i regularnie i odbywać próby. Jednocześnie czynimy starania o przejście zespołu pod opie­kę ZG „Lubin” zwracając się w tym celu w dniu 11 listopada z petycją do władz KGHM. Pomimo kłopotów udało nam się wziąć udział w uroczysto­ściach górniczego święta. Co przyniesie rok 1986 rok? – Zobaczymy
.

KRONIKA 1986 rok


Rok 1986 - słuchaj lektora / syntezator mowy

         Rok ten otwiera nowy rozdział w życiu nasze­go zespołu. W dniu 9 stycznia dochodzi do daw­no oczekiwanego spotkania z przedstawicielami dyrekcji KGHM, ZG „Lubin” i DKZM, które ma przesądzić o naszych dalszych losach. Po burzliwej dyskusji otrzymaliśmy zapewnienie o zgodzie na kontynuowanie działalności w Górniczym Domu Kultury przy ZG „Lubin”. Zrozumienie naszych potrzeb i problemów znaleźliśmy - nie jak można by się spodziewać w placówce powołanej m.in. do opieki nad zespołami amatorskimi (ściśle mówiąc u jej szefa, którego nazwiska z litości tu nie wymie­nimy), lecz wśród ludzi kierujących przemysłem. Tak więc za sprawą Dyrektora ds. Pracowniczych KGHM Edwarda Rippela i Dyrektorów ZG „Lu­bin” Kazimierza Ziaji oraz Joachima Szymcza­ka, zostajemy oficjalnie przyjęci pod opiekuńcze skrzydła ZG „Lubin”. Wymagało to od nich trochę odwagi. Odetchnęliśmy.
      Najbliższe plany to udział w „Legnicy Cantat”. Próby przebiegają normalnie. W maju przegląd chórów „Legnica Cantat XVIII”. Nie odnosimy sukcesu jak przed dwoma laty. Pozostaje satysfak­cja z samego udziału w tym liczącym się turnieju i idąca z niego nauka.
     W sierpniu część zespołu spędza tydzień w Wojnowie – nad jeziorem. Godziny wieczorne i nocne spędzone przy wspólnym ognisku będzie­my długo pamiętać. 13 września odnotowujemy nasz pierwszy wyjazd zagraniczny. Jedziemy do NRD do Eisenhüttenstadt, gdzie mamy możliwość zaprezentowania się przed tamtejszą publicznością obok innych chórów z NRD. Przyjęto nas bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że nie jest to nasze ostatnie spotkanie z tym mia­stem, jak również z miejscowym chórem męskim.
     Tuż po powrocie z NRD otrzymujemy zaskaku­jącą i miłą propozycję. Chodzi o wyjazd do Bułgarii do Starej Zagory, by wziąć udział w uroczystościach związanych z organizowanymi w tym okresie Dniami Kultury Polskiej i ob­chodami rocznicy śmierci Ludwika Waryńskiego.
      W Bułgarii przebywamy od 12 do 19 paź­dziernika, nie licząc czasu dojazdu. Był to dla nas okres pracowity i pełen wrażeń. Wspólnie z Zespołem Pieśni i Tańca „Głogów” koncertujemy w Starej Zagorze, Kazanłyku i Czirpanie. Zwiedza­my przy okazji te miejscowości, jak również Płow­diw, Szipkę i Bazłudżę. Żałować tylko należy, że nie pojechał cały zespół, a jedynie 22 osoby (brak miejsc w autokarze). Przyjmowani byliśmy bardzo serdecznie przez bułgarskich przyjaciół. Spotkali­śmy ku naszej radości członków chóru „Rodina”, poznanych w Międzyzdrojach w roku ubiegłym.
     Tuż po powrocie z Bułgarii jedziemy 25 paź­dziernika do Wałbrzycha, gdzie zdobywamy srebr­ny medal w finale XI-go Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej.
     W listopadzie bierzemy udział w finale XI-go Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej w Kato- wicach. Śpiewamy w doborowym gronie najlepszych 24 chórów z całej Polski. Zdobywamy nagrodę spe­cjalną – Puchar Prezesa Polskiego Związku Chórów i Orkiestr, oraz Puchar Wojewody Katowickiego. Jesteśmy jedynym chórem górniczym, który dotarł do finału i zostało to w Katowicach zauważone.
      Grudzień – to jak zwykle okres ob­chodów barbórkowych, w których bie­rzemy aktywny udział. A więc śpiewa­my tradycyjnie już w czasie uroczystości wręczania odznaczeń zasłużonym górni­kom ZG „Lubin”, podczas widowiska w Rynku – „Skok przez Skórę”, oraz uro­czystym wręczaniu honorowych szpad górniczych w Polkowicach i na akademii barbórkowej Zakładu Doświadczalnego. Jednocześnie przypominamy sobie kolędy i pastorałki polskie, które chcemy zaprezentować już w roku przyszłym.

KRONIKA 1987 rok


Rok 1987 - słuchaj lektora / syntezator mowy

         Jak co roku, również i w tym, 13 stycznia rozpo­czynamy kolędami w Szpitalu Górniczym. W Szpi­talu Miejskim za zimno – chorzy nie mogą zejść do holu. Jest to początek cyklu koncertów, które przed nami. Występujemy kolejno z kolędami:

- w Techni­kum Górniczym,
- Klubie Międzynarodowej Prasy i Książki,
- Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie oraz tradycyjnie już
- w Klubie Seniora w Lubinie.

Wszędzie spotykamy się z miłym przyjęciem – daje  to nam wiele satysfakcji i umacnia w przeświadcze­niu, że nasza praca jest ludziom potrzebna. Okres koncertów noworocznych zamykamy spotkaniem w klubie SITG, gdzie wspólnie z rodzinami przy lampce wina i kolędach spędzamy kilka miłych go­dzin.
    W dniu 7 marca na spotkaniu zorganizowanym przez ZG „Lubin” z okazji Dnia Kobiet śpiewamy miłym paniom, występując obok innych zespołów.
     Maj zapowiada się dla nas pracowicie. Przewi­dywany jest nasz udział w obchodach 30. rocz­nicy Polskiej Miedzi. Z tej też okazji, dzięki kierownictwu ZG „Lu­bin”, spodziewamy się przyjazdu zaproszonego do nas Chóru Męskiego z Eisenhüttenstadt.
   23 maja występujemy jako pierwszy zespół w części ar­tystycznej – akademii zorga­nizowanej w DKZM z oka­zji 30-lecia Polskiej Miedzi. W dniu tym w godzinach wie­czornych – niczym na Bar­bórkę – na Rynku widowisko „Skok przez Skórę” z naszym udziałem.
      24 maja witamy gości z Eisenhüttenstadt i wspólnie z nimi śpiewamy w muszli koncertowej w Parku Mało­mickim na festynie zorgani­zowanym z okazji 30-lecia Polskiej Miedzi. Po południu spotkanie chórów w Międzyza­kładowym Górniczym Domu Kultury przy suto zastawionych stołach (piwo żywieckie). Obecni są przedstawiciele kierownictwa ZG „Lubin” (Dyrek­torzy K. Ziaja i J. Szymczak, oraz I Sekretarz KZ. PZPR J. Uniatowicz). Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze (czytać dosłownie!) Na sali było śpiew­nie i wesoło. Przyjaciół zza Odry żegnamy, obiecu­jąc sobie, że jeszcze w tym roku się spotkamy.
      Równocześnie trwają przygotowania do turnieju o „Kaganek Gwarków”, który ma się odbyć 6 czerwca w Tarnowskich Górach. Do Tarnowskich Gór dojeżdżamy w przeddzień, nocując w ośrodku wcza­sowym P.B.Sz. Bytom. Przed rozpo­częciem turnieju przemarsz chórów (11 zespołów) przez miasto i złożenie kwiatów przed pomnikiem, upamiętnia­jącym wyzwolenie po II wojnie świato­wej. Losowanie decyduje, że występu­jemy jako pierwszy zespół. Słuchamy kolejnych zespołów, oczekując na decy­zję jury. W grupie chórów męskich zaj­mujemy I miejsce i wygrywamy Srebr­ny Kaganek, który mamy odebrać we wrześniu. Kolejny to nasz sukces i bardzo się z tego cieszymy. Śpiewaliśmy:
 
„Ojcze Nasz” – Stanisława Moniuszko
„Idzie żołnierz borem, lasem”
„Stary szyb” – Józefa Świder
 
     W drodze powrotnej nieprzewidziane opóźnie­nia. W jednej miejscowości (nazwa niestety kroni­karzowi „uciekła”) chór nasz „nieopatrznie” śpie­wając przy kuflu piwa, spowodował taki napływ publiczności, że trudno było wyjechać. Następną przerwą w podróży był niezamierzony „występ” zespołu i śpiewy na weselu, które akurat odbywało się w restauracji, gdzie w sąsiedniej sali spożywaliśmy kolację. Było to w Wołczynie.
        W okresie wakacji (od 21 do 30 sierpnia) cześć członków zespołu wraz z rodzinami wyjeżdża na 9-dniowy pobyt do ośrodka wczasowego w Wojno­wie. Wspólne śpiewy przy ognisku, przeciągają się często do późnych godzin nocnych.
       We wrześniu ruszamy - i to ostro. W ciągu dwóch dni śpiewamy w dwu różnych krajach. Sobota 5 września – jedziemy wcześnie rano do Eisenhüt­tenstadt w NRD, gdzie śpiewamy razem z chórami niemieckimi na dorocznie organizowanym święcie pieśni ludowej. Serdeczne przyjęcie publiczności i gospodarzy długo będziemy wspominać. Z żalem żegnamy Eisenhüttenstadt, by na niedzielę zdążyć do Tarnowskich Gór, gdzie zaproszono nas na kon­cert zorganizowany z okazji Dni Tarnowskich Gór. W późnych godzinach noc­nych docieramy do ośrod­ka wczasowego „Kokotek” gdzie „nocujemy”. Koncert w Tarnowskich Górach na tutejszym rynku gromadzi liczną widownię oklaskują­cą występujące chóry, nas też. Solidnie zmęczeni wracamy do domu. 20 wrze­śnia występujemy wraz z zaproszonym przez nas chórem z Rudy Śląskiej „Słowiczek” na festynie „Poże­gnanie lata”. Potem wspólne ognisko, śpiewy i po­żegnanie. „Słowiczek” musi wracać.
      W listopadzie – 10-go koncertujemy w MZDK z okazji Dnia Wojska Polskiego. W tym samym miesiącu - 23-go razem z chórem „Cantores” wy­stępujemy w Zielonej Górze w Wyższej Szkole Pedagogicznej w ramach X Zielonogórskiego Wie­czoru Chóralnego.
      W dniu 24 listopada po rezygnacji dotychcza­sowego prezesa zarządu chóru Stefana Lachera, który wyjechał z Lubina, wybrano nowy zarząd w składzie:

Kol. mgr inż. Piotr Strzelecki – prezes
Kol. mgr inż. Jerzy Kromołowski – v-ce prezes
Kol. mgr inż. Stanisław Miller – v-ce prezes

Wybrano również starszych głosów:

Tenor I - kol. Jan Staniewski
Tenor II - kol. Stanisław Kukliński
Baryton - kol. Jan Tokarz
Bas - kol. Wacław Izmert


      Grudzień to czas uroczystości barbórkowych. Śpiewamy w ZG „Rudna” na karczmie piwnej, uroczystości wręczenia szpad górniczych i akademii barbórkowej ZG „Lubin” oraz ceremoni  „Skoku przez Skórę”.
      3 grudnia wyjeżdżamy do Wrocławia, gdzie organizatorzy zaprosili nas na otwarcie XIV-go Festiwalu Barbórkowego Chórów Studenckich. Śpiewamy w auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego. Niezapomniana sceneria, duże przeżycie.
      W dniach 10-15 grudnia jesteśmy na Węgrzech w Dorog, gdzie pracują nasi górnicy. Wspaniałe przyjęcie chóru przez braci Węgrów i braci Polaków. Wycieczka do Budapesztu i Estergom. Tam śpiewamy dla siebie i przypadkowych słuchaczy, w przepięknej bazylice, aktualnie remontowanej i konserwowanej. Wspaniała akustyka. Śpiewamy też górnikom z kopalni przed zjazdem na dół. Słuchają Węgrzy i Polacy. Zapraszają nas do zjazdu na dół. Jeszcze tego nie było, górnicy polscy w galowych mundurach w podziemnej węgierskiej kopalni.
     Węgrzy są niesamowici! Zapraszają nas do swego ośrodka wypoczynkowego, gdzie urządzają nam wspaniałe przyjęcie, taką mini karczmę piwną z RFN-owskim piwem. Każdy dostaje piękny porcelanowy kufel. Występujemy w Teatrze Miejskim w Dorog na koncercie z miejscowym chórem i orkiestrą symfoniczną. Po koncercie spotkanie zespołów przy winie i piwie. Są tańce i wiele serdeczności oraz wymiana pamiątek.
      Tradycyjny polski konkurs piwny przemienia się w konkurs węgiersko-polski. Młoda Węgierka startuje z kol. Zygfrydem Pierończykiem, ale pije kufel wina! Wprawdzie „Zyga” wypił szybciej, ale ona wypiła wszystko. Później bardzo łatwo prowadzić ją można było w tańcu :). Karczma piwna naszych górników to wspaniałe przeżycie. Obecny jest nawet Konsul PRL na Węgrzech.
      Gdy przychodzi czas powrotu do domu, miny mamy nietęgie – żal zostawiać przyjaciół, ale trzeba wracać. Przed nami Święta Bożego Narodzenia. Ćwiczymy kolędy. Ostatnia próba w roku przebiega odświętnie. Śpiewamy kolędy. Żegnamy Stary Rok lampką wina.


KRONIKA 1988 rok


Rok 1988 - słuchaj lektora / syntezator mowy

  Rok rozpoczynamy od Koncertu Noworocznego dla pracowników ZG „Lubin” w Międzyzakładowym Górniczym Domu Kultury.
      Kolejny koncert również w MZGDK przeznaczony jest dla emerytów i rencistów zrzeszonych w Polskim Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów. Podobny koncert wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia dajemy w Galerii Zamkowej w Lubinie.
      W lutym, z okazji zbliżającej się rocznicy Stowarzyszenia Wychowanków Akademii Górniczo- Hutniczej, występujemy z pieśniami górniczymi na spotkaniu władz uczelni z absolwentami zatrudnionymi w Zakładach KGHM – sala NOT. W dniu 27 lutego wyjeżdżamy do Rudy Śl. zaproszeni przez Chór „Słowiczek”, który obchodzi 69 lecie swojej pracy. 
„Zyga” śpiewając „Kochasz ty dom” M. Konopnickiej, popłakał się – publiczność też. Czyżbyśmy śpiewali tak, że chce się płakać?
      Kwiecień. Z okazji 5-lecia Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury, występujemy na koncercie w Legnicy w DK „Atrium”. W przeddzień 1-go Maja śpiewamy na akademii w Ścinawie a później w tym samym dniu w Domu Dziecka. Ten drugi występ był dla nas czymś więcej niż tylko śpiewem. Mali pensjonariusze tego domu wywarli nie mniejsze wrażenie na nas, niż jak sądzę, my w strojach górniczych na nich.
      W maju na zaproszenie Politechniki Wrocławskiej występujemy w ramach cyklu „Niedziela z tatusiem”. Sierpień – odpoczywamy i jednocześnie ćwiczymy w Ośrodku Wczasowym w Wojnowie w dniach od 5-go do 14-go. Podoba nam się tu. Można odpocząć, a wspólne śpiewanie przy ognisku to jest to!
     Wrzesień – tradycyjnie już bierzemy udział w festynie „Pożegnanie lata”. Tym razem oprócz chóru „Słowiczek” z Rudy Śl. zaprosiliśmy również orkiestrę symfoniczną z Dorog ( Węgry), gdzie bawiliśmy w roku ubiegłym. Orkiestra przyjechała w dniu 15 września do O.W. Wojnowo. Po krótkim pobycie nad jeziorem i koncercie w Zielonej Górze, przyjeżdża do Lubina, gdzie wspólnie z nami i „Słowiczkiem” żegnamy lato na festynie. Jest wspólne ognisko i śpiewamy. Jeszcze spotkanie w klubie SITG i żegnamy przyjaciół Madziarów.
      Jeszcze w tym miesiącu, na zaproszenie działkowców POD „Barbara” śpiewamy na dożynkach przez nich organizowanych.
     Październik. Miesiąc ważny, przed nami eliminacje międzywojewódzkie dla Polski Południowo- Zachodniej Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej. O wyjazd do Katowic walczą chóry z województw: legnickiego, wrocławskiego, jeleniogórskiego, wałbrzyskiego i zielonogórskiego. Konkurencja silna, a jednak… jednak wyjazd do Katowic przed nami. Wygrywamy, zdobywając srebrny medal festiwalu. Radosny powrót do domu i jeszcze w tym miesiącu występ w MZGDK (D-25) na uroczystości z okazji Rocznicy Wojska Polskiego.
       Listopad. Jedziemy do Jawora. Towarzystwo Miłośników Jawora nie zapomniało o 1918 roku, kiedy to Polska znów pojawiła się na mapie Europy. Piękna uroczystość. Śpiewamy pieśni patriotyczne, które przyjmowane są niezwykle gorąco. Podziękowania i kwiaty. Pełna satysfakcja i radość, że jesteśmy ludziom potrzebni, że nas chcą. Ale myślimy już o Katowicach. Jedziemy tam 18-go listopada na trzy dni. To już nasz drugi finał tego festiwalu.
      Chóry z całej Polski, i te najlepsze, a my z nimi. To już jest coś! Wracamy ze Złotym Meda- lem XII Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej – „Katowice 88”. Po powrocie nagrywamy pieśni górnicze dla potrzeb radiowęzła ZG „Lubin”. Pracowity ten listopad. Jedziemy do Wrocławia, by w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego śpiewać wraz z innymi chórami Regionu Dolnośląskiego na uroczystości 40-lecia Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. I jeszcze Polkowice. Tutaj bierzemy udział w inscenizacji „Skoku przez Skórę” zorganizowanego przez ZG „Rudna” dla mieszkańców tego miasta.
     Grudzień. Miesiąc upływa pod znakiem Barbórki. Wymieńmy tylko imprezy, w których uczestniczyliśmy. Akademie barbórkowe ZD „Cuprum”, ZG „Rudna”, ZG „Lubin”, Centralna KGHM, oraz „Skok przez Skórę” w Lubinie. Kończymy jak zwykle naszą „Karczma Piwną”. Bawimy się wesoło w klubie SITG. Obecni są nasi przyjaciele i opiekunowie. I ja tam byłem i piwo piłem. Zbliża się czas kolęd. Plany mamy szerokie. Wspólne koncerty z innymi zespołami pod patronatem Legnickiego Centrum Kultury. A więc praca, praca. Rok tradycyjnie żegnamy kolędą i życzeniami, by ten następny gorszy nie był.


KRONIKA 1989 rok


Rok 1989 - słuchaj lektora / syntezator mowy

    Rok rozpoczynamy tradycyjnie już od śpiewania kolęd. Tym razem jest to cykl koncertów przygotowany wspólnie z Legnickim Centrum Kultury z udziałem chóru „Madrygał” oraz orkiestry symfonicznej. Dajemy dwa koncerty w Legnicy. Jeden w LCK, a drugi w kościele p.w. św. Jana. Przyjęte zostały bardzo gorąco przez słuchaczy. Planowany koncert w Lubinie nie odbył się ze względu na zbyt późne zgłoszenie i w związku z tym brak możliwości udostępnienia kościoła na ten cel. 16 stycznia koncert w Zielonej Górze w Wyższej Szkole Pedagogicznej na XVII Zielonogórskim Wieczorze Chóralnym wspólnie z Chórem Akademickim „Cantores”.
       Kolejny wyjazd to Łęknica, miejscowość nadgraniczna, gdzie dla istniejącego tam środowiska górniczego śpiewamy kolędy oraz pieśni patriotyczne. 24 stycznia w Technikum Górniczym śpiewamy kolędy dla młodzieży. Koniec miesiąca to koncert noworoczny, w którym bierzemy udział wspólnie z Państwową Szkołą Muzyczną I Stopnia w Lubinie. Odbył się on w auli I Liceum Ogólnokształcącego. Wiosna upływa pod znakiem przygotowań do czekających nas w tym roku obchodów 71 Rocznicy Święta Niepodległości.
   29 kwietnia – wyjeżdżamy na ognisko do Małowic (za Ścinawą), gdzie w Ośrodku Wypoczynkowym PBK, przy kiełbasie z rożna i kuflu piwa, witamy wiosnę i pijemy zdrowie fundatora imprezy Rysia Kareckiego, który odjeżdżając do USA, kwotę odpowiednią na ten cel wyasygnował.
      24 maja na zaproszenie Towarzystwa Miłośników Ziemi Złotoryjskiej jedziemy na Dni Złotoryi z pieśniami patriotycznymi. Gorące przyjęcie naszego zespołu. Podziękowania. Wracamy w dobrych nastrojach.
       W okresie wakacji, tradycyjnie w dniach od 19-27 sierpnia, przebywamy na polu namiotowym O.W. Wojnowo. Odbywamy regularne próby, wypoczywamy korzystając z dobrej pogody, wieczorami śpiewamy przy ognisku. Organizujemy również ognisko dla wczasowiczów przebywających w ośrodku.
      31 sierpnia wielka manifestacja w Lubinie w 7. rocznicę Wydarzeń Sierpniowych, w czasie których w starciach z milicją były ofiary śmiertelne. Na placu przed kościołem, obok Galerii Zamkowej śpiewamy przed mszą św. Później w Rynku. Końcowa cześć uroczystości odbywa się na cmentarzu, gdzie również śpiewamy.
       W dniu 9 września jedziemy wcześnie rano do Eisenhüttenstadt (NRD) gdzie po raz kolejny bierzemy udział w dorocznym Święcie Pieśni Ludowej. Jak zwykle serdeczne przyjęcie przez przyjaciół zza Odry. Koncert, potem kolacja i wspólna zabawa. Mamy trudności z wyjazdem o zaplanowanej porze. Listopad to cykl koncertów z okazji 71. rocznicy Odzyskania Niepodległości.
 
8 listopada - Zakładowy Dom Kultury „Hutnik” w Legnicy
9 listopada - Legnickie Centrum Kultury
11 listopada - Dom Kultury Zagłębia Miedziowego w Lubinie

Przed nami Barbórka i dużo pracy.

2 grudnia – uczestniczymy w akademii barbórkowej ZG „Lubin” oraz w widowisku „Skok przez Skórę” w Rynku.
3 grudnia – Centralna Akademia KGHM – wręczenie szpad górniczych
4 grudnia udział w mszy św. dla górników w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

      Obchody Barbórki kończymy w dniu 9 grudnia na dorocznej karczmie piwnej. Piwo, śpiew i wesoła zabawa. Reszta grudnia to intensywna praca w celu przygotowania się do koncertów noworocznych, które mają się odbyć w styczniu z udziałem innych zespołów naszego województwa.
      28 grudnia – ostatnia próba 1989 roku, który żegnamy lampką wina i kolędami.

KRONIKA 1990 rok


Rok 1990 - słuchaj lektora / syntezator mowy

    Jest to już 10-ty rok naszej działalności. Planujemy w lutym urządzić z tej okazji małą uroczystość. Pomoc obiecał KGHM i ZG „Lubin”. Tymczasem trwa intensywna praca przed koncertami noworocznymi, w czasie których zamierzamy zaprezentować kolędy na kilku koncertach w naszym województwie. Koncerty te organizowane są przez Polski Związek Chórów i Orkiestr – Oddział Dolnośląski. We Wrocławiu, Legnickie Centrum Kultury, Państwową Szkołę Muzyczną I i II Stopnia w Legnicy oraz Jaworski Ośrodek Kultury. W koncertach występują zespoły:

- Chór „Rezonans” Szkoły Podstawowej nr 1 w Legnicy,
- Międzyszkolny Chór Jaworskiego Ośrodka Kultury,
- Chór „Beati Cantores” parafii NMP Królowej Polski w Głogowie,
- Chór „Madrygał” – LCK w Legnicy,
- Chór Państwowej Szkoły Muzycznej II Stopnia i Państwowego Liceum Muzycznego w Legnicy,
- Górniczy Chór Męski przy Zakładach Górniczych „Lubin” i Legnicka Orkiestra Symfoniczna.

      12 stycznia pierwszy koncert w Legnicy w Akademii Rycerskiej gromadzi pełną salę, brak miejsc siedzących. Kolędy w wykonaniu połączonych chórów oraz wykonywane indywidualnie przez poszczególne chóry nagradzane są rzęsistymi brawami, a kolęda góralska robi takie wrażenie, że musimy bisować! Publiczność śpiewa razem z nami. Solo śpiewa Zygfryd Pierończyk.
        14 stycznia kolejne koncerty w kościołach w Lubinie i w Głogowie. Widownie liczne. Reakcje słuchaczy podobne jak w Legnicy.
        19 stycznia koncert w Legnicy w kościele p.w. św. Jana
      21 stycznia koncert w Chojnowie i Jaworze – kościoły – łącznie 6 koncertów, 250 wykona- wców około 9000 słuchaczy i zebrane w wolnych datkach 3.413,155 zł, 33 USD, 90 FT, 5 M (DDR). Dochód z koncertów przeznaczony został na Fundusz Wsparcia Inicjatyw Społecznych i Gospodarczych Premiera Mazowieckiego.
      25 stycznia śpiewamy w Ścinawie kolędy polskie i pieśni patriotyczne. Razem z nami wystę- puje zespół muzyczny Szkoły Podstawowej nr 3 w Ścinawie. Obydwa zespoły prowadzi Zdzisław Francuz. Koncert odbywa się w nowej hali sportowej przy szkole. Organizatorami są nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 3. Liczny udział społeczeństwa Ścinawy. Impreza udana pod każdym względem.
      Duże brawa i bisy obu zespołów. Wolne datki na cele społeczne wyniosły ok. 450.000zł. Po koncercie spotkanie przy herbacie i ciastkach. Znalazło się również i piwo. Wspólne śpiewy przeplatane facecjami księdza miejscowej parafii. Wieczór upłynął w miłej atmosferze. Mamy zaproszenie na przyszły rok.
   Luty – gorączkowe przygotowania do uroczystości jubileuszu 10-lecia naszego chóru. Przygotowujemy krótki program, zapraszamy gości, w tym również żony członków chóru.
    16 lutego uroczyste spotkanie z okazji 10-lecia Górniczego Chóru Męskiego przy ZG „Lubin” Międzyzakładowy Górniczy Dom Kultury. Dyplomy, odznaczenia i zabawa do późnych godzin nocnych.

-11 marca udział w uroczystościach poświęcenia Krzyża na placu obok „małego” kościoła, gdzie w przyszłości stanie pomnik ofiar Lubina.
-18-20 maja dział zespołu w I Ogólnopolskiej Pielgrzymce Chórów i Orkiestr do Częstochowy.
-28 maja koncert pieśni patriotycznych w Ścinawie z okazji Święta Ludowego.
-09 czerwca koncert na uroczystości otwarcia Galerii Zamkowej.
-24 czerwca udział w Konkursie Laureatów – zdobywców Srebrnego Kaganka Gwarków w Tarnowskich Górach. Zdobywamy najwyższe trofeum – Złoty Kaganek Gwarków.
-2 lipca udział w uroczystej inauguracji roku akademickiego i otwarcie filii Akademii Wychowania Fizycznego w Lubinie.
 
       3-12 sierpnia pobyt na zgrupowaniu w Wojnowie. Prace nad repertuarem na II Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej w Rumi. W czasie pobytu w Wojnowie koncerty pieśni patriotycznych w ośrodku wojskowym i nauczycielskim oraz koncert na wodzie. Nikt się nie utopił. Cichy wieczór, chór na rowerach wodnych śpiewa w blasku świec. Pieśń niosą wody Jeziora Wojnowskiego gromadząc na brzegach słuchaczy. W ciemności z oddali słychać brawa. Niepowtarzalny nastrój.
31 sierpnia udział w uroczystościach VIII Rocznicy Wydarzeń Sierpniowych w Lubinie.
      26-28 października pobyt na Wybrzeżu. Udział w II Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej. W gronie kilkudziesięciu chórów z całego kraju zdobywamy III miejsce i milion nagrody pieniężnej. Kwiaty pod pomnikiem poległych stoczniowców, udział w uroczystości bocznego wodowania statku w Stoczni Gdańskiej. Udział w mszy św. za Ojczyznę, na której śpiewamy. Audiencja u ks. Henryka Jankowskiego. Plebania robi na nas wrażenie, ksiądz też. Na plebanii, podziwiając jej wystrój, również śpiewamy i pijemy wino z ogromnych pucharów.
    11 listopada udział w uroczystej mszy św. w 72. rocznicę Odzyskania Niepodległości w Ścinawie. 24 listopada udział w koncercie Musica Sacra we Wrocławiu.
     Na przełomie listopada i grudnia chór bierze udział w dziewięciu różnych uroczystościach związanych z obchodami Dnia Górnika.
     Za tymi wyliczankami kryją się setki godzin odbytych prób i wielu dni spędzonych poza domem. Łącznie w ciągu roku występowaliśmy 27 razy przeznaczając na próby ok. 180 godzin. Pracowity więc był to rok. Wysiłek ten jednak przyniósł nam znaczące efekty w postaci zdobytych nagród i wyróżnień. Liczy się też satysfakcja, która jest udziałem nas wszystkich. Przed nami kolejne 10-lecie.


KRONIKA 1991 rok


Rok 1991 - słuchaj lektora / syntezator mowy

     Drugą dekadę pracy chóru rozpoczynamy tradycyjnie koncertami kolęd i pastorałek. 16 sty- cznia koncert kolęd i pastorałek w Lubinie w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej
        24 stycznia koncert Noworoczny kolęd i pastorałek w Ścinawie w Szkole Podstawowej nr 3.
Następne miesiące poświęcamy na przygotowanie repertuaru na występy w konkursach pieśni chóralnej w Legnicy i Rumi.
     19 maja udział w Ogólnopolskim Konkursie Chórów „Legnica Cantat 22” – zespół zdobył Nagrodę Specjalną za najlepiej wykonane utwory staropolskie.
      28 maja do 1 czerwca wyjazd Górniczego Chóru Męskiego do Lwowa w ramach wymiany artystycznej, na zaproszenie Instytutu Handlowo-Ekonomicznego we Lwowie. Chórzyści w czasie pierwszego pobytu na kresach południowo wschodnich spotkali się z Polakami mieszkającymi we Lwowie, Mościskach, Rudkach i Drohobyczu.
      11 lipca koncert chóru na uroczystościach nadania imienia A. Falkiewicza Wojewódzkiemu Szpitalowi Legnicy.
         9-18 sierpnia obóz szkoleniowo-wypoczynkowy z rodzinami w Wojnowie
         14 września udział w 19-tym święcie pieśni w Eisenhüttenstadt.
     19 października udział w III Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Religijnej im. ks. Stanisława Ormińskiego w Rumi. Zespół na tym festiwalu zajął II-gie miejsce.
        10-20 listopada wyjazd chóru do Italii. W podróży do Wiecznego Miasta po drodze zwiedza- my Vicenzę i Asyż. W Rzymie jesteśmy zakwaterowani w Instituto Salezjano.
      13 listopada jesteśmy na audiencji u Ojca Świętego. Po południu zwiedzamy Forum Roma- num.
       14 listopada Zwiedzamy Bazylikę Św. Piotra, Św. Pawła za Murami, Św. Jana i Santa Maria Maggiore.
       15 listopada wędrujemy dalej wśród zabytków Wiecznego Miasta, kościół St. Kostki, Panteon, Kwirynał, Plac Navone, kościół Zbawiciela (gdzie zbierają się Polacy), Awentyn, Plac Hiszpański i wiele innych miejsc.
       16 listopada Monte Casino, śpiewamy w kościele, oraz przy grobie Władysława Andersa.
   17 listopada udział w uroczystościach wyświęcenia na Św. Błogosławionego Rafała Kalinowskiego, prowadzonych przez Jana Pawła II na mszy św. w Bazylice Św. Piotra. Po południu jesteśmy w Katakumbach Kaliksta i w kościele Quo Vadis Domine. Prawie we wszystkich świątyniach, które odwiedzaliśmy w Rzymie udało nam się śpiewać polskie pieśni.
       Koniec listopada i początek grudnia, jak co roku, wypełniają nam występy na uroczystościach z okazji Dnia Górnika:

- msza św. w intencji górników i ich rodzin
- akademia barbórkowa ZG „Lubin”
- akademia barbórkowa PeBeKe „Lubin”
- akademia KGHM
- spotkanie gwareckie ZG Lubin
- „Skok przez Skórę” w Rynku Lubińskim.

      17 grudnia obchody święta górniczego kończymy spotkaniem gwareckim Górniczego Chóru Męskiego z zaprzyjaźnionymi zespołami: „Germania 1885” z Niemiec i „Mrija” z Ukrainy.
      28 grudnia na koniec roku spotkanie opłatkowe z rodzinami członków chóru przy choince i wspólnym kolędowaniu.


KRONIKA 1992 rok


Rok 1992 - słuchaj lektora / syntezator mowy

 W styczniu tradycyjnie chór prezentował kolędy i pastorałki w kościołach lubińskich.
     25 marca udział chóru w uroczystej inauguracji Diecezji Legnickiej oraz Ingres I Biskupa Legnickiego Tadeusza Rybaka.
     Do wakacji chórzyści przygotowują repertuar na zaplanowane wyjazdy na konkursy pieśni chóralnych w Moers i w Rumii, które odbędą się jeszcze tego roku.
       W sierpniu tradycyjnie już odpoczywamy z rodzinami i doskonalimy repertuar w Wojnowie.
       6 września w Moers-Repelen k/Düsseldorfu w Międzynarodowym Konkursie Pieśni Chóralnej zespół odniósł sukces zdobywając pierwsze miejsce (w klasie chórów męskich) za wykonanie pieśni ludowej i drugie miejsce w klasyfikacji ogólnej.
     Nagrodę Specjalną zdobył dyrygent Zdzisław Francuz. Tuż po ceremonii rozdania nagród zdobywcy I miejsca – zespół z Weimaru, przekazali nam w geście uznania swój honorowy puchar, wywołując tym owacje zebranej publiczności i chórzystów.
      Pod koniec września spotykamy się przy ognisku z rodzinami na pożegnaniu lata. Górniczy Chór Męski czynnie uczestniczy w uroczystościach barbórkowych obchodzonych w naszym mieście na przełomie listopada i grudnia. Odbyły się one w ZG „Lubin”, Zarządzie KGHM, PeBeKa „Lubin” i spotkaniach gwareckich. Chór wziął również udział w mszy św. w intencji górników i ich rodzin oraz w pochodzie Lisa Majora.


KRONIKA 1993 rok


Rok 1993 - słuchaj lektora / syntezator mowy

      2 stycznia udział chóru w uroczystości ślubnej w miejscowości Ochla (k. Zielonej Góry), kolegi Artura Rogackiego, członka naszego chóru oraz w drodze powrotnej koncert kolęd w kościele w Nowym Miasteczku.
          3 stycznia koncert kolęd w Polkowicach.
         10 stycznia występ w Dziesławiu - w miejscowym kościele śpiewaliśmy kolędy i pieśni religi- jne a w wiejskim domu kultury kolędy, pieśni patriotyczne i górnicze.
         17 stycznia kościół p.w. św. J. Bosko w Lubinie, chór śpiewa kolędy.
     22 stycznia wyjazd na Wileńszczyznę, na zaproszenie chóru „Rudomianka” – Polskiego Zespołu Folklorystycznego.

         24 stycznia;
-godz.10.00 – koncert, w repertuarze: kolędy, pieśni patriotyczne i górnicze – kościół w Mickunach.
-godz.13.00 – Rudomino – śpiewamy kolędy i pieśni patriotyczne w kościele p.w. Matki Boskiej Dobrej Rady. Towarzyszy nam olbrzymie zainteresowanie.
-godz.17.00 – Czarny Bór – w wykonaniu chóru: kolędy, pieśni patriotyczne i górnicze w polskiej szkole średniej przy pełnej widowni.

        25 stycznia po zwiedzaniu miasta wystąpiliśmy w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia w Ostrej Bramie; wykonaliśmy pieśni kościelne i patriotyczne.
      Cmentarz na Rossie – grób matki marszałka Piłsudskiego i serca syna – śpiewamy pieśni patriotyczne. Na Rossie są także groby: Joachima Lelewela, Władysława Syrokomli, Aleksandra Oskierki, członka Rządu Narodowego w 1863r., malarza Franciszka Szmuglewicza i wielu innych sławnych Polaków. Kościół Dominikański p.w. św. Ducha; w wykonaniu chóru pieśni patriotyczne i kolędy. W pięknej cerkwi śpiewamy pieśni kościelne. Byliśmy także na cmentarzu, gdzie spoczywają żołnierze Wileńskiej Brygady A.K. Tam zaśpiewaliśmy pieśni legionowe.
      26 stycznia wyjazd do Trok, pierwszej stolicy Litwy. Tu tworzył generał Ogiński (słynny „Polonez Ogińskiego”). Rudziszki – koncert w wykonaniu chóru: kolędy, pieśni patriotyczne i górnicze w polskiej szkole.
         27 stycznia Turgiele – baza żołnierzy pułku gen. Krzyżanowskiego „Wilka”, koncert w szkole podstawowej oraz w kościele; w repertuarze: kolędy, pieśni patriotyczne i górnicze.
       Taboryszki – byliśmy u pani Anny Krepsztul – polskiej malarki. Zaśpiewaliśmy jej kolędy, pieśni patriotyczne i górnicze. Byliśmy też w Pawłowie i Porudnie. Rudomino – spotkanie z chórem „Rudomianka” zaśpiewaliśmy koncert.
      28 stycznia Miedniki Królewskie – w naszym wykonaniu: kolędy, pieśni patriotyczne i górnicze. Tutaj Jan Długosz wychowywał dzieci króla Kazimierza Jagiellończyka. W Miednikach są ruiny zamku.

-godz.17.00 - Uniwersytet Polski. Studiuje tutaj 101 osób. Śpiewaliśmy: kolędy, pieśni patriotyczne i górnicze.

        29 stycznia;
-godz.14.00 – występ w Wileńskiej Szkole Średniej
-godz.16.00 – Kalwaria Wileńska – koncert w kościele. Tu znajduje się Droga Męki Pańskiej podobna do Jerozolimskiej.
-godz.18.30 – Dom Nauczyciela – koncert z udziałem działaczy Związku Polaków na Litwie. Był też obecny poseł – Polak w Sejmie w Sejmie Republiki Litewskiej p. Ryszard Maciejkianiec.
-godz.20.00 po wyczerpujących występach kolacja w restauracji w Wilnie. Przy wejściu orkiestra litewska powitała nas „Polonezem” Ogińskiego. Mimo zmęczenia zaśpiewaliśmy parę utworów.

         30 stycznia powrót do kraju.


List jaki nadszedł od Pani Danuty Czyczman-Żebrowskiej po naszym powrocie z Litwy:

„ Dzień Dobry!

      W pierwszych słowach mego listu pragnę pozdrowić Pana jak i całą Pańską rodzinę i serdecznie podziękować za prezenty, których otrzymałam tak wiele, że do dziś dnia nie wiem jak mam zachować się. Jeszcze chcę przeprosić za błędy w pisaninie, które już popełniłam i jeszcze popełnię. One nie dają mi spokoju. Skończyłam czytać, Qvo Vadis, szczerze mówiąc jestem dumna, że trzy potężne rzeczy i historija, wiara i miłość w taki wspaniały sposób spełnione przez Polaka.
         Teraz z zachwytem czytam Faraona. Wystarczy zobaczyć na okładkę książki jak od razu wspominają się cudowne chwile przeżyte razem z chórem w Wilni i potem w Lubinie. Czas płynie i chcemy tego czy nie, ale te chwile już są historią naszego życia, które możemy wywoływać tylko z pamięci. Jak dobrze, że te chwile są takie cudne. Bardzo przepraszam Pana, że piszę w taki sposób, być może dla tego, że jestem w dziwnym ale dobrym nastoju.
         Bardzo dobrze pamiętam Pana glos jak przemawia z naszej sceny do ludzi, jest on taki szczery, płynący z głębi serca. Śpiew chóru, jego repertuar sprawia wrażenie ogromnej duchowej potęgi, jego godności i wysokiego poziomu. Bez wątpienia można powiedzieć o każdym członku. Chór jest wspaniały, ma szlachetny charakter Choć ja i baba ze wsi, ale te słowa mówię w imieniu wszystkiej publiczności naszej Wileńszczyzny. Zostawiliście po sobie wonny kwiat, który nie więdnieje. Ja jestem szczęśliwa, że miałam okazję bliżej od innych poznać Was, że mogłam każdego trzymać za rękę, chodzić razem i żartować, a potem na koncercie lękać się do kogoś uśmiechać się, bo strach!, taki chór.
       Za wszystkie wasze niewygody i niedociągnięcia z naszej strony, mnie zostaje tylko przeprosić. Przepraszam bardzo za kłopoty, które spowodowałam i proszę mnie wybaczyć wszystko co uczyniłam złego. Trochę jednak boję się, że za takim czasem i taką pogodą nie zauważyliście panowie uroczego uśmiechu Wilna i Wileńszczyzny. Bo gdy w nogi zimno, słabe zachwycanie się.
         O gdyby Bóg raczył pocieszyć wasze oko barwami naszego kraju! Gdyby szacownych Państwo, białe trzy krzyże wznoszące się nad grodem, mające u stóp zielone morze kronów drzew na tle ciemno błękitnej przestrzeni nieba, przywitały już po zachodzie słońca, nie wątpię, że zawdzięczając temu widoku jako dar złożyliście panowie swoje serca w dlonie Wilna. Jakiś czas możnaby było poświęcić na Katyń , od Wilna mniej więcej od siedmiu do dziesięciu godzin jazdy, z hakiem.
           No widzi Panie Piotrze daj tej babie opsatka to gdziesz ty tego papieru rabieży się?  Z resztą proszę nie zwracać uwagi na moją wyobraźnię. Ja rozumiem, że na wszystko są potrzebne pieniądze i czas, a jeszcze i wola Boża. A więc miejmy nadzieję.
             Szanowny Panie Piotrze byłam ja jak umawialiśmy się w uniwersytecie u rektora pana Romualda Brazisa i radziłam się w jaki sposób pomoc byłaby najwięcej skuteczna. On potwierdził, że lepiej zbyt nie afiszować. Objaśnił, że za przesyłanie albo trzymanie w bankach drugich państw waluty, trzeba płacić procenty.  Trzymać w Banku w Polsce dla uniwersyteta nie wygodnie, a u nas niemożliwie. Najprościej, mówił on, to jak ktoś bierze na siebie odpowiedzialność i ryzyko i przewozi przez granica do uniwersytetu. Pomoc mogła by być walutą, dolarami czy co jeszcze lepiej elektronicznym  sprezentem.  Ja nie potrafię rozszyfrować dlatego wysyłam ten papierek na którym pisał sam rektor. Bardzo przepraszam za taki papierek. U mnie pod ręką lepszego nie było, a czasu na rozmowa nie było za wiele.  W razie czego można zatelefonować po tym telefonie, który wskazany na kartce, mapie u pana dyrygenta., na rektora nazwisko. Gdyby czasem trzeba byłoby do porozumienia to można wymienić moje dwa nazwiska dla niego, Bo on zapisał adres mój i powiedział w razie gdyby nieskontaktowałoby się przy telefonicznej rozmowie.
           Szanowny Panie Piotrze proszę przekazać pozdrowienia całemu chórowi i niski ukłon asz do ziemi temu sympatycznemu człowieku u którego dusza jak kwiaty jabłoni, który potrafi tworzyć wielkie rzeczy, to dla pana dyrygenta. Kocham Was wszystkich.
                                                                                                               
Danusia, 23-03-1993 roku         28 lutego z okazji poświęcenia rzeźby Chrystusa na Krzyżu śpiewamy w miejscowości Obora pieśni kościelne na uroczystej Mszy św.
        19 marca 30-ta rocznica odkrycia złóż polskiej miedzi. W klubie NOT – KGHM koncert, w repertuarze pieśni górnicze, patriotyczne i ludowe.
       2 maja w rocznicę uchwalenia konstytucji 3 Maja w B.W.A. – Galeria Zamkowa – Chór śpiewa pieśni patriotyczne i górnicze.
          3 maja z okazji święta polskiej miedzi, koncerty chóru w Polkowicach Lubinie.
       5 maja wspólny koncert z chórem miasta Tallin z Estonii pod dyrekcją Eloo Kaarepere w Galerii Zamkowej. Śpiewamy pieśni patriotyczne i górnicze.
       10 czerwca w Domu Kultury ZG „Lubin” – siedzibie chóru spotkanie z ks. Biskupem Ada- mem Dyczkowskim, który akompaniował nam na gitarze.
         18 czerwca kościół p.w. św. J. Bosko na Os. Polnym w Lubinie, śpiewamy pieśni kościelne.
        27 czerwca ks. proboszcz Władysław Kozera obchodzi imieniny. W domu parafialnym przy kościele na Os. „Polnym” w Lubinie, występ chóru w podzięce za pomoc i sympatię jaką solenizant wykazuje dla chóru.
    28 czerwca powstaje filia Akademii Wychowania Fizycznego w Lubinie. Z tej okazji występujemy na uroczystej inauguracji w sali gimnastycznej SP nr 7 w Lubinie. Śpiewamy „Gaudeamus”, pieśni patriotyczne, ludowe i górnicze.
        4 lipca występ chóru w kościółku w Michałowie, zbudowanym zarówno staraniem katolików jak i grekokatolików.
        13 sierpnia wyjazd do Wojnowa na zgrupowanie szkoleniowo-wypoczynkowe.
        15 sierpnia śpiewamy pieśni religijne w kościele w miejscowości Klępsk.
        21 sierpnia odpust w Wojnowie w miejscowym kościele śpiewamy podczas mszy św.
       29 sierpnia koncert w Legnickiej Katedrze związku odprowadzeniem obrazu Matki Boskiej z Ziemi Legnickiej.
       31 sierpnia Rocznica Wydarzeń Lubińskich. Z naszym udziałem uroczysta msza św. w koście- le p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie a następnie występ przy pomniku poległych.
       1 września inauguracja roku szkolnego w nowej Szkole Podstawowej nr 4 na Os. Ustronie z udziałem biskupa Legnickiego Tadeusz Rybaka oraz władz miejskich. Śpiewamy pieśni patriotyczne.
     12 września uroczysta inauguracja Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Ingres pierwszego biskupa diecezji Adama Dyczkowskiego. Wraz z chórem mieszanym miejscowej katedry uczestniczymy w uroczystej mszy św. celebrowanej przez księży biskupów.
       3 października na zaproszenie chóru z Eisenhüttenstadt już po raz piąty uczestniczymy w imprezie – „Święto Odry” w repertuarze pieśni górnicze i ludowe.
       14 października kościół p.w. Ojca Maksymiliana Kolbe na Os. Przylesie uczestniczymy w mszy św.
      23 października Ogólnopolski Festiwal Pieśni Religijnej w Rumi im. ks. Stanisława Ormi- ńskiego – salezjanina. W kościele p.w. N.M.P. Wspomożenia Wiernych. Po raz drugi zdobywamy II-gą nagrodę.
        11 listopada w 75. rocznicę Odzyskania Niepodległości chór wystąpił dwukrotnie: w kościele p.w. N.M.P w Lubinie i w Galerii Zamkowej.

-godz.15.00 – Uroczystość wręczenia szpad górniczych; występ chóru w cechowni ZG „Rudna”
-godz.18.00 – uczestniczymy w centralnej karczmie piwnej w ZG „Lubin”

           12 kwietnia;
-godz.09.00 – msza św. w kościele na Os. Przylesie śpiewamy pieśni religijne.
-godz.16.00 – Uczestniczymy w karczmie piwnej w ZG „Rudna”

       7 grudnia w kościele parafialnym w Szklarach Górnych uroczysta msza św. w intencji górników z udziałem ks. biskupa legnickiego Tadeusza Rybaka. Chór śpiewa pieśni religijne i górnicze.
            9 grudnia tradycyjne spotkanie gwareckie Górniczego Chóru Męskiego.


KRONIKA 1994 rok


Rok 1994 - słuchaj lektora / syntezator mowy

 W styczniu jak i w ubiegłym roku śpiewamy kolędy w kilku kościołach Lubina.
         27 lutego koncert w Domu Kultury „Kopernik” w Legnicy z okazji 52 rocznicy utworzenia Armii Krajowej.
       Od 30 kwietnia do 9 maja tournée koncertowe po Ziemiach Kresowych dawnej Rzeczpo- spolitej (obecnie, Litwa, Łotwa, Białoruś)
         30 kwietnia 3 maja Wilno – Udział w uroczystościach w kościele polskim p.w. św. Ducha w Kaplicy św. Kazimierza w Katedrze Wileńskiej i w Ostrej Bramie. 3 maja udział w uroczystościach na cmentarzu na Rossie, złożenie kwiatów. Koncertujemy także w Szumsku, Taboryszkach, Wojdatach i Rudominie.
        4-5 maja Daugavpils (Dyneburg) Łotwa koncert w siedzibie Związku Polaków „Promień”. Związek skupia około 20 tys. Polaków, których korzenie sięgają początków Rzeczpospolitej Obojga Narodów.
         5-9 maja Białoruś. Koncerty odbywają się w szkołach, domach kultury i w kościołach. Chór śpiewa m.in. w Druji, Brasławiu, Wilejce, Słobódce, Lidzie, Gudogajach i Naroczy. W sumie 17 koncertów głównie dla Polaków zamieszkujących te tereny. Wszędzie chór przyjmowany był niezwykle serdecznie. Spotkania z miejscowymi Polakami były wzruszające i pozostawiły niezatarte wspomnienia. Prawie każdy koncert rozpoczynał się po staropolsku powitaniem chlebem i solą, a kończył się odśpiewaniem „sto lat” dla zespołu przez słuchaczy.

W maju chór uczestniczy w Ogólnopolskim Festiwalu „Legnica Cantat” 25

-9 - 20 czerwca wyjazd chóru do Italii
-10 czerwca Vicenza – msza św. w kościele p.w. św. Pawła
-11 czerwca zwiedzamy Weronę
-12 czerwca Orgiano – uczestniczymy w mszy św., koncert
-13 czerwca Mediolan – zwiedzanie miasta
-14 czerwca Turyn, zwiedzamy miasto m.in. Całun Turyński, Muzeum Egipskie.
-15 czerwca śpiewamy na mszy św. w Bazylice św. J. Bosko w Becchi. W tej miejscowości
-16 sierpnia 1815 roku urodził się św. J. Bosko. Oglądamy opactwo benedyktyńskie na szczycie góry Sacra di San Michele.
-17 czerwca Genua – zwiedzanie miasta
-18-19 czerwca koncerty chóru w katedrze w Vercelli, oraz w parafii S. Moria del Kourdes.

        W sierpniu wakacyjne zgrupowanie chóru wraz z rodzinami w Wojnowie. W początkach października przy ognisku żegnamy tegoroczne lato.

-11 listopada legnicka katedra msza św. za Ojczyznę w rocznicę Odzyskania Niepodległości i poświęcenie sztandaru Regionalnej „Solidarności”.
-11 listopada Lubin Wzgórze Zamkowe koncert z okazji 76. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.
-17 listopada koncert w Domu Kultury ZG dla emerytów i rencistów ZG „Lubin” .
-2 grudnia akademia barbórkowa ZG „Lubin” .
-2 grudnia spotkanie gwareckie KGHM.
-3 grudnia msza św. barbórkowa w kościele p.w. św. M.M. Kolbego.
-4 grudnia spotkanie gwareckie ZG „Rudna” 20-lecie kopalni.
-9 grudnia spotkanie gwareckie Górniczego Chóru Męskiego. W spotkaniu uczestniczą zaproszone zespoły ze Lwowa „Mrija”, „La Gerla” z Turynu i „Germania 1885” z Eisenhüttenstadt.
 
       28 grudnia W kawiarni Domu Kultury ZG spotkanie z rodzinami chórzystów. Składanie życzeń świątecznych i noworocznych oraz dzielenie się opłatkiem.

KRONIKA 1995 rok


Rok 1995 - słuchaj lektora / syntezator mowy

        Koncerty noworoczne w styczniu w naszym regionie weszły już na stałe do kalendarza występów Górniczego Chóru Męskiego inaugurującego każdy rok pracy.
           8 stycznia koncert kolęd w katedrze w Ostrowie Wielkopolskim. Koncert zorganizowany przez Oddział PZChiO, w Kaliszu, Kurię Diecezjalną w Kaliszu, Zarząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego.
            W lutym Koncert Jubileuszowy 15-lecia Górniczego Chóru Męskiego w Auli Zespołu Szkół (byłe Technikum Górnictwa Rud).
         25 lutego koncert z okazji inauguracji zajęć Studium Animatorów Kultury i Edukacji w Lubinie.
            1-9 maja Kolejny wyjazd chóru na Kresy Wschodnie.
         3 maja uroczysta akademia z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja w Domu Młodzieży we Lwowie. Górniczy Chór w czasie tego pobytu na Kresach spotyka się z rodakami w Mościskach, Strzelczyskach, Samborze, Łanowicach, Rudkach i Lwowie. Obok koncertów dzięki staraniom zespołu, przekazujemy społeczności polskiej dary w postaci pieniędzy, książek i słodyczy od chórzystów i Związków Zawodowych O/ZG „Lubin” i O/ZG „Rudna”. W Łanowcach zostawiamy organy dla nowo wybudowanego kościoła przez mieszkających tam Polaków (700 rodzin polskich).

            W sierpniu przebywamy na obozie szkoleniowym wraz z rodzinami w Wojnowie.
         24 września koncerty w Twardogórze z okazji koronacji figury M.B. Wspomożenie Wie- rnych Papieskimi Koronami.
          Rok szkoleniowy rozpoczynamy we wrześniu od intensywnych przygotowań repertuaru na występy w Wiedniu na zaproszenie ks. Rektora J. Smolińskiego, proboszcza kościoła na Wzgórzu Kahlenberg oraz w Bratysławie na zaproszenie dyrektora Instytutu Polskiego – Mariana Grześczaka. Pobyt tam trwa od 29 września do 8 października.

           W niedzielę 1 października w kościele na Wzgórzu Kahlenberg śpiewamy na mszy św. Od księdza Rektora otrzymujemy różańce, widokówki i książki. W południe tego dnia śpiewamy w Kościele Polskim przy ul. Rennweg 8.
       2 października w Bratysławie śpiewamy w mszy św. w katedrze p.w. św. Marcina. Uczestniczy w niej ambasador polski i pracownicy Instytutu Polskiego. 3 października zwiedzamy Wiedeń. 4 października już na Słowacji, modlimy się w najsłynniejszym sanktuarium w Sasinie przed cudownym obrazem Matki Boskiej, a następnie zwiedzamy Piestany i Trnavę. 5 października zwiedzamy Bratysławę a po południu goszczeni jesteśmy w jednej z największych piwiarni „Mamut”. Następnego dnia w Bratysławie jesteśmy na przyjęciu w Instytucie Polskim oraz podziwiamy dolinę Dunaju z wieży na moście. Powrót połączony jest z indywidualnym zwiedzaniem Brna.

            11 listopada z okazji Święta Niepodległości uczestnictwo w uroczystej mszy św. i koncercie w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Lubinie.
          26 listopada w Głogowie dla uświetnienia 10-lecia chóru parafialnego, prowadzonego przez Barbarę Walendzik uczestniczymy we mszy św. a po niej dajemy koncert. W okresie barbórkowym uczestniczymy w wielu imprezach związanych z świętem górniczym.
         30 listopada jesteśmy na akademii ZG „Lubin”, podczas której chór zostaje odznaczony odznaką „Zasłużony dla ZG „Lubin”.
           1 grudnia śpiewamy na uroczystym wręczeniu honorowych szpad górniczych przez Zarząd KGHM, a wieczorem występujemy na karczmie piwnej organizowanej przez KGHM na kopalni ZG „Rudna”.
           2 grudnia tradycyjnie o godz. 9.00 śpiewamy podczas uroczystej mszy św. barbórkowej w kościele p.w. św. M.M. Kolbego w Lubinie z udziałem biskupa. Po południu występujemy w Szkole Podstawowej na Os. Ustronie IV w Lubinie, wieczorem uczestniczymy w spotkaniu gwareckim w ZG „Rudna”. 3 grudnia uczestniczymy w karczmie piwnej ZG „Lubin”.

           7 grudnia przyjeżdża do nas zespół „Mrija” ze Lwowa, który w dniach od 7 do 9 grudnia koncertuje w Ścinawie i Wrocławiu, gdzie śpiewa na mszy św. grekokatolickiej.
           Niezapomnianą pozostanie nasza karczma piwna 9 grudnia z udziałem zacnych gości oraz zaproszonych zespołów z zagranicy: chóru „Mrija” z Lwowskiej Akademii Handlowej, chóru „Germania 1885” z Eisenhüttenstadt oraz grupy naszych rodaków z Rudomina na Wileńszczyźnie, przedstawicieli zespołu „Rudomianka”, której towarzyszyli ks. Dariusz Stańczyk i pani Alina Lassota. Impreza ta związana była z zakończeniem 15-letniej działalności chóru. Na imprezie tej Górniczy Chór Męski został odznaczony medalem „Zasłużony dla Ziemi Lubińskiej”, wyróżniony dyplomem Ministra Kultury i Sztuki oraz listem gratulacyjnym od Wojewody Legnickiego.


KRONIKA 1996 rok


Rok 1996 - słuchaj lektora / syntezator mowy

       7 stycznia w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie śpiewamy na mszy św., a po mszy św. koncert kolęd.
     12 stycznia wyjeżdżamy po raz trzeci na Wileńszczyznę. W okresie 12-21 stycznia występujemy w wielu miejscowościach Wileńszczyzny z kolędami i pastorałkami. Tournée rozpoczęliśmy udziałem w mszy św. i kolędowaniu.
         14 stycznia śpiewamy w Kalwarii Wileńskiej w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. W tym samym dniu w południe śpiewamy kolędy i pieśni w pobliskiej szkole średniej nr 14 w Wilnie. Od pani Dyrektor w darze otrzymaliśmy obraz Tokarzewskiego z widokiem na Ostrą Bramę. Jeszcze przed obiadem wykonujemy kolędy i pieśni patriotyczne w Szumsku w kościele p.w. M. Archanioła, gdzie proboszczem jest ks. D. Stańczyk. Tu w bocznym ołtarzu Miłosierdzia Bożego są relikwie św. Faustyny Kowalskiej, które ze czcią mogliśmy ucałować. Po obiedzie udajemy się do średniej szkoły polskiej i rosyjskiej w Kowalczukach, gdzie w czasie koncertu kolęd i pieśni razem z nami śpiewają widzowie. Nauczycielka, pani Danuta Macułkiewicz dedykuje nam patriotyczny wiersz – 14 stycznia 1996 roku.

MOJA POLSKO

Polska ma daleka, a sercu bliska!
Gdy myślę o tobie-ból serca ściska
Łzy nadbiegają, cisną się w oczy
Nie wiem, czy kiedy to skończy
Kochać Cię Polsko matka uczyła
Gdy nad kolebką cichutko nuciła
„Płynie Wisła płynie po Polskiej krainie”
Ta miłość ku To tobie do zgonu nie zginie
W sercu coś tak zabolało
Gdy polska kolęda zabrzmiała
Polska pieśń, ojczysta śliczna mowa
I dziwny głos przemówił:
Do Polski jedna wiedzie droga
Z ubogiej chaty do samego Boga.
W tej naszej szkółce
Piękna płynie tu nauka
Grzeszny lud tu Boga szuka
Nawracają się do Boga
Zawsze ciasno koło proga.
O! księżulo to nasz skarb.
Niemałoś tu popracował
Ściele drogę nam do nieba
Takich księży nam potrzeba
Czas nam upłynął jak mgnienie
Wszystko zleciało jak bajki sen
A pozostanie tylko wspomnienie
I ten górników cudowny śpiew.

            Górniczy Chór Męski przekazuje dary w postaci przedmiotów sakralnych oraz pieniądze na budujący się kościół p.w. Miłosierdzia Bożego, a szkole przekazujemy książki.
          15 stycznia śpiewamy w Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej w czasie mszy św. odpra- wianej przez ks. D. Stańczyka i trzech księży z KUL w Lublinie.
           16 stycznia w szkole w Mejszagole w czasie naszego koncertu, pani Alina Lassota dedykuje chórowi wiersz „Litania Górnicza”, który powstał jako reminiscencje po wcześniejszym pobycie poetki na dole kopalni ZG „Lubin”. W Mejszagole spotykamy się z legendarnym kapelanem Wileńszczyzny, kapelanem AK, 90-cio letnim księdzem prałatem Józefem Obrębskim. Ksiądz Prałat poczęstował nas czerwonym winem które zgodnie z tradycją żmudzką pije się podczas Wigilii. Przed południem koncertujemy w nowoczesnej polskiej szkole im. Jana Pawła II W Wilnie.
         17 stycznia występujemy w Wyższej Szkole Rolniczej w Wojdatach a następnie odwiedza- my w Taboryszkach polską malarkę panią Annę Krepsztul – inwalidkę poruszającą się wyłącznie na wózku. Ogromnie wzruszona za pamięć wręczyła nam własnoręcznie namalowany obraz z Matką Boską Ostrobramską. Wieczorem w Rudominie koncert kolęd i pieśni a następnie uczestniczymy w towarzyskim spotkaniu z miejscowym zespołem artystycznym „Rudomianka”, które jak się dowiadujemy odbywa się w sali domu wybudowanego staraniem miejscowych Polaków, przeznaczonego na potrzeby parafii. Proboszczem tej polskiej parafii jest ksiądz narodowości litewskiej.
           18 stycznia koncert w Domu Dziecka w Podbrodziu dla polskich dzieci sierot. Po koncercie przekazujemy dzieciom podarki książkowe i słodycze.
       19 stycznia koncert w szkole w Palukach. Cały koncert jest nagrywany przez telewizję litewską do programu w języku polskim nadawanym we wtorki, pt. „Rozmowy wileńskie”.
        20 stycznia ostatni koncert w Sali Samorządu Rejonu Wileńskiego. Koncert jest przyjęty gorąco przez słuchaczy, którzy na pamiątkę wręczają nam miedzioryt z widokiem Wilna. Wyjazd na Litwę w czasie mroźnej i śnieżnej zimy odczuli niemal wszyscy chórzyści. Przeziębienie dało o sobie znać w trakcie pobytu lub zaraz po powrocie do domu. Jako ciekawostkę podajemy fakt, że przywiezione przez nas piwo w beczce zamarzło przechowywane w pokoju bursy, w której mieszkaliśmy w czasie całego pobytu.

           27 stycznia uczestniczymy w XI Noworocznym Koncercie organizowanym przez Ścinawski Dom Kultury w Szkole Podstawowej nr 3 w Ścinawie. Śpiewamy kolędy, pieśni patriotyczne i górnicze. Kolędowanie kończymy uczestnictwem w odpustowej mszy św. w kościele p.w. św. J. Bosko 31 stycznia, którą odprawia bp. Stefan Regmunt.
       W lutym zaczynamy uczyć się śpiewu m.in. „Ave Maria” J. Świdra, „Mszy” St. Dembi- ńskiego i „Litanii Górniczej” J. Świdra do słów Aliny Lassoty.
         29 marca witamy wędrujący po diecezji obraz Matki Boskiej Krzeszowskiej w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie. Mszę św. odprawia ks. Infułat Bochniak. Po mszy św. śpiewamy wszystkie znane nam pieśni maryjne m.in. po raz pierwszy „Ave Maria” J. Świdra.
        28 kwietnia uczestniczymy w otwarciu kaplicy św. Barbary na osiedlu Ustronie IV w Lubi- nie. Kaplice wyświęca bp. T. Rybak, który zaprasza chór do uczestnictwa na mszy podczas pielgrzymki Papieża Jana Pawła II w Legnicy.
         30 kwietnia uczestniczymy w inauguracji obchodów 35-lecia utworzenia KGHM na akademii w ZG „Lubin”. W święcie 3 Maja uczestniczymy śpiewając pieśni patriotyczne na festynie w lubińskim parku, gdzie występujemy razem z polskim chórem „Echo” ze Lwowa oraz kapelą „Wesoły Lwów” - naszymi gośćmi. 4 maja razem z chórem „Echo” ze Lwowa jesteśmy na ognisku w Ścinawie.
      5 maja uroczysta kolacja z polskimi zespołami ze Lwowa w sztolni szkoły górniczej. W czerwcu uczestniczymy w mszach ślubnych rodzin naszych śpiewaków. Druga połowa sierpnia to dla zespołu tradycyjnie okres zgrupowania szkoleniowo-wypoczynkowego w ośrodku wypoczynkowym ZG „Lubin” w Wojnowie.

         20 września wyjeżdżamy do Austrii. Raniutko 21 września jesteśmy na Wzgórzu Kahlenberg. Przyjeżdżamy na końcową fazę mszy św. do kościoła p.w. św. Józefa, a na jej zakończenie śpiewamy „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maria” i „Boże coś Polskę”. Stąd o godz. 8.00 wyjeżdżamy do Wiener Neustadt na spotkanie w kawiarni „Witkacy” z Klubem Agora (p. Lucyna Kreps i p. Ptaszyński). W kościele p.w. św. Leopolda koncertujemy dla Polaków. Wieczorem 21 września wyjeżdżamy do Grazu, nocleg mamy w klasztorze dominikańskim (opiekuje się nami ojciec Ryszard).
           22 września o godz. 9.30 uczestniczymy w mszy św. odprawianej w języku niemieckim. Po niej krótki koncert chóru. O godz. 11.00 uczestniczymy w mszy św. w języku polskim. Po mszy św. w kaplicy klasztornej śpiewamy dla miejscowej Polonii. Po południu zwiedzamy Kościół Mariatrost i klasztory; cysterski oraz M.B. Anielskiej, w którym znajduje się cudowny Krzyż Pana Jezusa. Jest to konar o figurze krzyża znaleziony w 1255 roku. Po dwóch dniach w klasztorze dominikańskim przenosimy się do hotelu. Opiekuje się nami pan Bugajski.
        23 września udajemy się do wsi Strum, gdzie przy wędlinach i winie wyprodukowanych własnoręcznie przez gospodarza hucznie biesiadujemy.
        24 września zwiedzamy grotę Lurgrotte w Peggau w Dolomitach Dewońskich, a potem wędrujemy wzdłuż górskiego potoku Siemiach.
          25 września zwiedzamy Leibniz, Freising, Kitzek – najwyżej położoną wieś, gdzie uprawia się winogrona w Austrii na wysokości +564m n.p.m., a potem pałac biskupi w Seggau. Szukając dobrego obiadu, przekraczamy w Spefeld Šentiloj granicę ze Słowenią w Pesnicy spożywamy szaszłyki (smaczniejsze niż w Austrii) i wracamy do Grazu. O godz. 21.00 wyjeżdżamy do Polski.

           27 października występujemy we Wrocławiu na XXIX koncercie z cyklu „Musica Sacra”, który ma miejsce w kościele p.w. Bożego Ciała. Najpierw była msza św., a potem koncert pieśni.
Święto Niepodległości czcimy 10 i 11 listopada razem z połączonymi zespołami ścinawskimi. Wspólnie uczestniczymy w mszach św. i koncertach w Dziesławiu i Ścinawie. Na tych mszach św. po raz pierwszy wykonujemy „Mszę św.” Dembińskiego.

          Cykl występów związanych z Barbórką rozpoczęliśmy występami przed gronem emerytów ZG „Lubin”. 29 listopada tradycyjnie zainaugurowaliśmy spotkanie na karczmie piwnej ZG „Lubin”. W niedzielę 1 grudnia na Rynku w Lubinie towarzyszymy pieśnią przy „Skoku przez Skórę”.
       3 grudnia w ZG „Rudna” uczestniczymy w akademii KGHM przy wręczaniu szpad i odznaczeń państwowych 4 grudnia uczestniczymy w uroczystej mszy św w kościele p.w. św. M.M. Kolbego w Lubinie odprawianej przez bp. Tadeusza Rybaka.
           W rocznicę ogłoszenia stanu wojennego 13 grudnia w Lubinie w kościele p.w. M.B. Często- chowskiej bierzemy udział w mszy św. i koncercie (organizowanym przez „Solidarność”), w którym po raz kolejny wspólnie prezentują się zespoły z zaprzyjaźnionej Ścinawy razem z naszym Chórem Górniczym.
        14 grudnia w DKZM zorganizowana jest nasza karczma piwna z udziałem dyrektorów R. Wdowiaka i W. Bugajskiego. Obecny na karczmie prezes Dolnośląskiego Oddziału PZChiO we Wrocławiu odznacza Górniczy Chór – Srebrną odznaką PZChiO oraz wręcza indywidualne odznaki (złote, srebrne i brązowe) a także dyplom dla Augustyna „Gucia” Pakulskiego.
         Kalendarzowy rok kończymy na kopalni ZG „Lubin”, gdzie w czasie akademii wręczane są pracownikom nagrody pieniężne, a członkowie chóru otrzymują bony towarowe.


KRONIKA 1997 rok


Rok 1997 - słuchaj lektora / syntezator mowy

      Rok 1997, rozpoczynamy 19 stycznia wyjazdem do Głogowa na zaproszenie Stowarzyszenia Rodzin Katolickich. Uczestniczymy w mszy św. odprawianej przez bp Adama Dyczkowskiego w budowanym kościele p.w. Miłosierdzia Bożego na Os. Piastów.
      30 stycznia współuczestniczymy w odpustowej Mszy św. w kościele p.w. św. J. Bosko w Lubinie. Mszę św. koncelebruje bp Adam Śmigielski – salezjanin z Sosnowca. Poświęcane są nowe organy.
        Święto Królowej Polski czcimy na mszach św. za Ojczyznę 27 kwietnia w Dziesławiu i 3 Maja w Ścinawie, śpiewając i koncertując razem z Chórem Parafialnym ze Ścinawy, Zespołem Folklorystycznym Ziemi Ścinawskiej i Zespołem instrumentalnym „Campanello”.
    Po południu 3 Maja śpiewamy w Parku Wrocławskim w Lubinie w czasie festynu zorganizowanego przez Urząd Miejski. Jeszcze wieczorem tego samego dnia bawimy się na naszym ognisku. Zaproszeni przez pion hutniczy KGHM, występujemy 9 maja na akademii zorganizowanej z okazji Dnia Hutnika w Sali Rycerskiej w Legnicy.
 
      W okresie od 23 do 31 maja przebywamy na Ukrainie na zaproszenie chóru „Mrija” przy Wyższej Szkole Handlowej we Lwowie, polskiego chóru „Echo” oraz Stowarzyszenia Polaków w Mościskach. Ci ostatni serdecznie gościli nas przez pierwsze dwa dni. Poszczególne rodziny przyjęły po dwóch do czterech chórzystów. Po pierwszej spędzonej u naszych gospodarzy dziwimy się, że we wszystkich domach mimo wiosny paliły się nie tylko palniki gazowe umiejscowione w piecach kaflowych, ale również paliły się wszystkie palniki kuchenne. Okazało się, że na Ukrainie za zużycie gazu płaci się ryczałtem, a za trudne do zdobycia zapałki płaci się gotówką.
       25 maja rano występujemy z pieśnią w kościele p.w. M.B. Nieustającej Pomocy w Mości- skach, w południe śpiewamy na mszy św. a po niej koncertujemy w Pnikutach, a po południu w Łanowicach (okręg Samborski).
        Rano 26 maja wyjeżdżamy do Gródka Podolskiego. Po drodze, we Lwowie na pikniku przy autobusowym Dworcu Stryjskim, witają nas przedstawiciele chóru „Mrija” ze Lwowa śniadaniem na trawie z „ognistym” poczęstunkiem, a potem już w drodze zwiedzamy w Zbarażu stary cmentarz z nagrobkami głównie z polskimi nazwiskami, klasztor Bernardynów z odbudowanym kościołem p.w. św. Antoniego Padewskiego oraz restaurowany zamek z lat 1627 – 1631 księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, znany z „Ogniem i mieczem” H. Sienkiewicza. W Gródku jesteśmy gośćmi księży pracujących w tutejszym diecezjalnym seminarium. W kościele p.w. Miłosierdzia Bożego jeszcze wieczorem, prosto z autobusu występujemy z koncertem pieśni polskich, ksiądz wraz z wiernymi czekają na nas w kościele. Ksiądz specjalnie przedłuża mszę św. Nazajutrz, po przespanej nocy w pomieszczeniach za ołtarzem kościoła, śpiewamy podczas mszy św.
        27 maja zwiedzamy ruiny twierdzy w Chocimiu i w Kamieńcu Podolskim, podziwiamy step i jary rzek Smotrycz i Dniestr, zwiedzamy katedrę w Kamieńcu ze stojącym obok minaretem z figurą Matki Boskiej na szczycie. Ta charakterystyczna architektura świadczy o jakże burzliwej historii tych terenów. Przy katedrze podziwiamy też pomnik w kształcie pnia drzewa poświęcony sławnemu dowódcy załogi twierdzy, pułkownikowi Jerzemu Wołodyjowskiemu. W małym kościele na cmentarzu śpiewamy na mszy św. a po niej koncertujemy z polską pieśnią. Słuchają nas katolicy w większości ci, co nie utracili poczucia polskości (choć czasami ciężko znaleźć im prawidłowe słowa polskie).
       28 maja drogą okrężną przez Husiatyn, Czortków, Buczacz, Stanisławów, Halicz przyjeżdża- my do Lwowa. Po drodze zwiedzamy ruiny zamku w Jazłowcu, gdzie podziwiamy dochodzące do
5m grubości mury.
      29 maja w święto Bożego Ciała w południe śpiewamy na mszy św. w katolickiej Katedrze Łacińskiej we Lwowie, a po niej śpiewamy polskie pieśni. Po południu, przez wiele godzin goszczą nas w sali polskiej szkoły nr 24 członkowie chóru „Echo”.
      30 maja oprowadza nas po Lwowie wspaniała znawczyni zabytków i historii miasta, pani Jadwiga Smirnow. Po południu wyjeżdżamy do Stryja, gdzie śpiewamy w sali miejskiego banku. Kolację jemy w Skolskiej Kolibie, podejmowani bochnem chleba i regionalnymi potrawami dzięki naszym przyjaciołom z lwowskiej Akademii. Podziwiamy tu Karpaty i dolinę Stryju.
      31 maja jest ostatnim naszym dniem pobytu we Lwowie. Upływa on nam na zwiedzaniu Cmentarza Łyczakowskiego, a po pożegnalnej kolacji z członkami chóru „Mrija” wyruszamy w drogę powrotną do kraju.

       2 czerwca z powodu niepodstawienia przez przewoźnika autobusu, z zespołem „Wilja” z Wilna spotyka się w Legnicy tylko delegacja chóru, choć mieliśmy razem występować w tamtejszym kościele Franciszkanów. 8 czerwca uczestniczymy w prymicyjnej mszy św. neoprezbitera, ks. Tomasza Szczepanika w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubinie.
      W dniach 27-29 czerwca gościmy chór „Mrija” ze Lwowa, udający się na występy do Hiszpanii. Chór „Mrija” uczestniczy w grekokatolickiej mszy św. w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubinie. Nasz chór podejmuje gości uroczystą kolacją w szkole górniczej przy ul. Legnickiej.

        Z okazji prywatyzacji KGHM PM S.A. 12 lipca uczestniczymy w Giełdowej Karczmie Piwnej w salach Państwowego Instytutu Geologicznego w Warszawie. Każdy uczestnik spotkania oprócz okazjonalnego kufla i śpiewnika otrzymuje pamiątkowy mosiężny dzwonek. Mimo wysiłków organizatorów (Zarządu KGHM) zainteresowanie sfer rządowych imprezą jest małe. W czasie powrotu do domu wszyscy martwimy się sytuacją powodziową w dorzeczu Odry, a także tym, czy most w Ścinawie nie jest z powodu powodzi zamknięty.
         Wyjątkowo w okresie przerwy wakacyjnej występujemy na ślubnej mszy św. kuzynki Janka „Pigwy” Staniewskiego w dniu 26 lipca
         W okresie 8-17 sierpnia odbywa się kolejny obóz treningowo-wypoczynkowy w Wojnowie, w czasie którego chór dwukrotnie prezentuje się w czasie mszy św., a codziennie na polu namiotowym przy ognisku do późnych godzin wieczornych.

          Nowy sezon szkoleniowy rozpoczynamy już 19 sierpnia. W ramach obchodów XV rocznicy wydarzeń lubińskich uczestniczymy w koncelebrowanej przez bp Tadeusza Rybaka mszy św. w kościele p.w. M.M. Kolbego w Lubinie z udziałem połączonych chórów i zespołu instrumentalnego „Campanello” ze Ścinawy.
       6 września po raz ósmy spotykamy się z chórem „Germania1885” w Eisenhüttenstadt na Święcie Pieśni. Podziwiamy świetną organizację i szeroki udział społeczeństwa w imprezie.
        26 września występujemy na pierwszej inauguracji roku akademickiego w Studium Kultura- lnym w Lubinie. Studium powstało dzięki inicjatywie dr Stanisława Tokarczuka.
         17 października koncertujemy na uroczystym pożegnaniu emerytów ZG „Lubin” na stołówce kopalnianej.
          23 października na zebraniu inauguracyjnym w Urzędzie Miasta powstaje w Lubinie Oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. Uświetniamy tę uroczystość występem. Część chórzystów przystępuje do Towarzystwa, a Prezes deklaruje uczestnictwo chóru w imprezach organizowanych przez Towarzystwo.
          W kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie uczestniczymy 11 listopada na uroczystej mszy św. z okazji Święta Odrodzenia Polski. Po mszy św. śpiewamy pieśni patriotyczne wspólnie z Zespołem Folklorystycznym ze Ścinawy (pod kierownictwem Marii Francuz, małżonki Dyrygenta) i z zespołem instrumentalnym „Campanello”.
          16 listopada w kościele p.w. św. Jana w Legnicy najpierw śpiewamy patriotyczne pieśni, a następnie uczestniczymy w mszy św. z okazji Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej, 50-lecia pracy franciszkanów w tym kościele oraz odpustu M.B. Ostrobramskiej.
          Ostatnim zagranicznym, ale tylko wypadem w tym roku jest wyjazd do Czech w dniu 23 listopada w rejon parku krajobrazowego Kamienny Las w Sudetach. Po drodze zwiedzamy zabytki i uczestniczymy w mszy św. w głównym sanktuarium diecezji legnickiej w Krzeszowie przed obrazem M.B. Krzeszowskiej.
           Cykl występów związanych z tegoroczną Barbórką rozpoczynamy udziałem 27 listopada w akademii O/ZG „Lubin”, a 28 listopada w spotkaniu gwareckim członków zakładowej „Solidarności”. 29 listopada śpiewamy na rozpoczęcie karczmy piwnej w cechowni O/ZG „Lubin”.
       30 listopada na Rynku w Lubinie współuczestniczymy w „Skoku przez Skórę” organizo- wanym przez KGHM. 3 grudnia jesteśmy obecni na akademii KGHM i wręczeniu szpad w hali sportowej II Liceum Ogólnokształcącego w Lubinie. Barbórkowe uroczystości kończymy uczestnictwem w mszy św. w kościele p.w. św. M.M. Kolbego na Os. Przylesie koncelebrowanej przez bp Tadeusza Rybaka w intencji wszystkich górników KGHM.
        Zaproszeni przez górników i Dyrekcję szkoły podstawowej w Gogołowicach 7 grudnia bierzemy udział we mszy św., a następnie koncertujemy.
          13 grudnia chór organizuje swoje spotkanie gwareckie w cechowni O/ZG „Lubin” z udzia- łem zespołów „Mrija” ze Lwowa oraz „Germania 1885” z Eisenhüettenstadt. Spotkanie inscenizowane jest w stylu starożytnej Grecji, co ma nam przypomnieć niedoszły do skutku w tym roku udział w festiwalu w Grecji.
       29 grudnia wraz z rodzinami spotykamy się w restauracji „Dworcowa” na spotkaniu opłatkowym i pożegnaniu 1997 roku.
       Ostatni występ w tym roku mamy 30 grudnia na stołówce Lubina Głównego podczas spotkania Dyrekcji O/ZG „Lubin” z dozorem i kierownictwem zakładu z okazji kończącego się roku.

KRONIKA 1998 rok


Rok 1998 - słuchaj lektora / syntezator mowy

         Występy rozpoczynamy udziałem w odpustowej mszy św. w kościele p.w. św. Jana Bosko w Lubinie 29 stycznia. Drugi występ odbywa się dopiero podczas festynu w Lubinie z okazji święta 3 Maja, gdyż całe wiosenne przygotowania podporządkowane są występowi na I Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej we Lwowie oraz występom na Ukrainie i w Słowacji w okresie od 14 do 23 maja. W koncercie festiwalowym śpiewamy: Pieśń Filaretów, „Słowiczku mój”, „Kołysankę”, „Śpij kochanie”, „Polonez” oraz części „Mszy św.” Wacława Lachmana: Kyrie i Gloria.
      16 maja przed południem śpiewamy na mszy św. w rzymskokatolickiej katedrze p.w. Wniebowzięcia NMP. Wieczorem mamy koncert w podlwowskich Winnikach w sali zakładów tytoniowych.
          W niedzielę 17 maja wraz ze wszystkimi chórami uczestniczymy w uroczystej mszy św. w grekokatolickiej Katedrze św. Jura a następnie uczestniczymy w przemarszu pod pomnik poety i bohatera narodowego Ukrainy Tarasa Szewczenki, gdzie odbywa się manifestacja kulturalna. Wieczorem goszczą nas członkowie chóru „Mrija” w budynku Akademii Handlowej.
        18 maja spotykamy się z zarządem polskiego chóru „Echo” w ich siedzibie naprzeciw we- jścia do Ratusza oraz działaczami Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Wieczorem w Operze Lwowskiej śpiewamy w galowym koncercie „Słowiczku mój”. Wszystkim chórom wręczane są dyplomy uczestnictwa, statuetki lwa i medale okazjonalne.
     19 maja jedziemy do Czerniowiec na Zakarpacie, gdzie mamy koncert w pobliskich Starożyńcach. Następnego dnia spotykamy się z członkami polskiego zespołu „Lutnia” w Domu Polskim w Czerniowcach. Stąd jedziemy doliną Prutu przez Przełęcz Jabłonkowską do ośrodka wypoczynkowego Suskiw k. Mukaczewa. Późnym wieczorem towarzyszący nam Bogdan Petrij z zespołu „Mrija” zbiera grupę śmiałków do nocnej wyprawy w nieznane, w celu kąpieli. Po godzinnym marszu górskimi ścieżkami przez las z jedną tylko latarką 15 śmiałków ma okazję po ciemku wypluskać się w płytkim, ale zimnym potoku górskim.
        21 maja w Użgorodzie przekraczamy granicę Słowacji, zwiedzamy Koszyce i Lewoczę. Następnie dojeżdżamy do kempingu w Słowackim Raju. Rankiem 22 maja podziwiamy panoramę Tatr od ich południowej strony, wędrujemy wzdłuż przełomu rzeki Hornad. Trasa ta została przygotowana przez słowackich ratowników górskich
      26 maja prezentujemy się koncertując przed uczestniczkami Wojewódzkiego Zjazdu Pielęgniarek w Lubinie.
           5 czerwca uczestniczymy w pogrzebie naszego Kolegi, barytona Zygmunta Komana, który ginie w wypadku na dole kopalni.

       W sierpniu część chórzystów uczestniczy w obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Wojnowie. Tam i w Kargowej śpiewamy na Mszach św. z okazji świąt przypadających 15 sierpnia. Śpiewy rozlegają się również wieczorami na polu namiotowym podczas cowieczornych ognisk. Przygotowujemy kolejne pozycje repertuaru.
          31 sierpnia śpiewamy podczas uroczystej mszy św. celebrowanej przez bp Tadeusza Ry- baka z okazji rocznicy Wydarzeń Sierpniowych w Lubinie. Po Mszy św. występujemy w koncercie wspólnie z zespołami ze Ścinawy.
            27 września śpiewamy na mszy św. w Tymowej, a potem bierzemy udział w pikniku przed wyborami.
         4 października śpiewamy na mszy św. w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej na uroczy- stości poświęcenia wyremontowanych organów w 50. rocznicę pracy Salezjanów w Lubinie. Jesienią przygotowujemy się do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Polskiej Pieśni Chóralnej, którego finał ma miejsce 8 listopada w filharmonii w Katowicach. Śpiewamy: „Litanię górniczą”, „Jakech ja konie pasł” i „Poloneza”. W kategorii chórów męskich otrzymujemy wyróżnienie i puchar. W dniu poprzedzającym finał śpiewamy na mszy św. w katedrze katowickiej, a w drodze powrotnej zwiedzamy Górę św. Anny.
        W 80. rocznicę Odzyskania Niepodległości Polski, 11 listopada, uczestniczymy w uroczystej mszy św. w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej, a potem śpiewamy pieśni patriotyczne. Następnego dnia występujemy w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w kościele p.w. św. Jacka w Legnicy razem z trzema zespołami ze Ścinawy w koncercie pieśni „W hołdzie Ojcu Świętemu”. Na zaproszenie burmistrza Chocianowa w ramach Dni Kultury Chrześcijańskiej śpiewamy na mszy św. a następnie koncertujemy. Ostatnie osiem koncertów związanych jest z jubileuszem 30-lecia O/ZG „Lubin” oraz zbliżającą się Barbórką. Są to:

- udział w konferencji poświęconej 30-leciu wydobycia rudy,
- otwarcie Ogólnopolskiej Wystawy Filatelistycznej,
- pożegnanie tegorocznych emerytów 21 listopada,
- zakładowa akademia barbórkowa O/ZG „Lubin” (1 grudnia),
- msza św. koncelebrowana przez bp Tadeusza Rybaka w kościele p.w. M.M. Kolbego w Lubinie (4 grudnia),
- akademia KGHM wręczenie medali, kordzików i szpad w II Liceum Ogólnokształcącym (4 grudnia),
- „Skok przez Skórę” na Stadionie Miejskim w Lubinie (4 grudnia),
- spotkanie gwareckie O/ZG „Lubin” w hali przy ulicy Składowej w Lubinie (5 grudnia)

       12 grudnia w cechowni ZG „Lubin” ma miejsce nasze spotkanie gwareckie wspólnie z zakładową orkiestrą górniczą. Wśród zaproszonych gości są ks. Dariusz Stańczyk z Wilna i kwartet wokalny z Rudomina. Główny wątek imprezy to kołchozowe życie w Związku Radzieckim.
            Koncertem kolęd dla grona osób dozoru kopalni żegnamy w sali stołówki na O/ZG „Lubin” miniony rok.


KRONIKA 1999 rok


Rok 1999 - słuchaj lektora / syntezator mowy

          W dniach 9 i 10 stycznia wyjeżdżamy do Szklarskiej Poręby i Piechowic, gdzie śpiewamy na mszach św. a potem dajemy koncerty kolęd. Kolędy i inne pieśni śpiewamy również 12 stycznia w Lubinie w Domu Seniora. Natomiast 17 stycznia w Górzycy uczestniczymy w mszy św. a potem kolędujemy.
         21 stycznia w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Chobieni dajemy koncert kolęd i pieśni patriotycznych. W niedzielę 24 stycznia śpiewamy w kościele p.w. św. Jana Bosko w Lubinie na mszy św. Kolędowanie kończymy 31 stycznia w Rudnej, gdzie ponadto bierzemy udział w mszy św. na ślubnej mszy św. Mariusza Szablewskiego śpiewamy 24 kwietnia w Chojnowie.

        W dniach od 30 kwietnia do 8 maja wyjeżdżamy na Litwę. 1 maja zwiedzamy zabytki Kowna. 2 maja w polskim kościele karmelitów, w którym za czasów Związku Radzieckiego była hala sportowa, śpiewamy dla Polaków przed mszą św., w czasie jej trwania i koncert po jej zakończeniu. Serdeczne przyjęcie przygotowuje nam zespół pieśni „Kotwica”. W południe wyjeżdżamy z Kowna, by o godz. 15.00 z wielkim przeżyciem śpiewać i modlić się na mszy św. w kaplicy M.B. Ostrobramskiej w Wilnie. W ogromnej ciasnocie kaplicy śpiewamy części stałe mszy św. oraz pieśni maryjne.
        Święto 3 Maja czcimy w południe na Rossie, przy grobie matki Marszałka J. Piłsudskiego, podczas uroczystości składania wieńców i kwiatów obecny jest ambasador RP. Śpiewamy „Ojcze nasz” oraz kilka pieśni patriotycznych. Po południu mamy występ z reprezentacyjną orkiestrą Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Litwy. Na przemian z orkiestrą dętą wykonujemy utwory, stojąc na stopniach Ratusza. Śpiewamy pieśni patriotyczne. O godz. 18.00 bierzemy udział w uroczystej mszy św. za Ojczyznę w kościele p.w. św. Ducha. Wieczorem mamy spotkanie z konsulem generalnym RP w kawiarni „Alina”, gdzie spożywamy kolację m. in. próbujemy litewskiego specjału - cepelinów. Są to olbrzymie pierogi z nadzieniem wyglądem przypominające konstrukcję sterowca inż. Zeppelina.
      4 maja do południa w Muzeum Narodowym oglądamy obraz Matejki „Bitwa pod Grunwaldem” i towarzyszącą jemu ekspozycję. Tu śpiewamy „Pieśń rycerską” i „Bogurodzicę”. W południe koncertujemy w szkole średniej w Solecznikach. Miejscowość zamieszkuje w 98% społeczność Polaków. Po obiedzie maszerujemy w pochodzie pod pomnik A. Mickiewicza, gdzie śpiewamy „Pieśń Filaretów”. W Domu Dziecka w Solecznikach pozostawiamy większość przywiezionych z kraju darów.
            W środę 5 maja na cmentarzu na Antokolu przed kamienną Pietą oddajemy hołd Litwinom poległym 13 stycznia 1991 roku. Potem przejeżdżamy obok domu zakonnego naszej nowej świętej, siostry Faustyny Kowalskiej do kawiarni „Greta”, gdzie spotykamy się z polskimi przewodnikami przekazując im faks w darze. Po południu odwiedzamy w Taboryszkach polską malarkę, panią Annę Krepsztul a następnie w kościele w Rudominie na mszy św. śpiewamy pieśni religijne (tylko tyle pozwala litewski proboszcz). Po mszy św. spotykamy się na skromnym przyjęciu z małą grupą członków chóru „Rudomianka”. Nasi Rodacy mówią, że sala w której jesteśmy, jest zbudowana ze składek parafian jako Dom Polski, lecz litewski proboszcz zaanektował budynek jako parafialny i jest to pierwsze od wielu lat spotkanie w tym miejscu Polaków z Polakami.
        W czwartek 6 maja składamy hołd pomordowanym w czasie II wojny światowej w podwileńskich Ponarach, a następnie mamy występ w Domu Kultury w Trokach. Potem przyjmuje nas zespół „Troczanie” karaimską kolacją (m. in. znane już pierogi cepeliny i chleb z czosnkiem).
W piątek 7 maja po obiedzie w piwnicy restauracji „Stary pirat”, gdzie składamy gratulacje obecnemu dyr. Zygmuntowi Mackale z okazji jego imienin, o godz. 18.00 w Akademii Muzycznej mamy występ wspólnie z adeptami muzyki operowej. Śpiewamy kilka pieśni. Wieczorem z wieży telewizyjnej podczas kolacji oglądamy panoramę Wilna i wyjeżdżamy do Lubina.

        30 maja w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie uczestniczymy w mszy św. dziękczynnej za Kresowian (homilię wygłasza o. Maksymilian ze Zbaraża) oraz po mszy św. w Koncercie Sentymentalnym. Oprócz nas koncertują instrumentalne zespoły Rivendell z Lubina i Campanello ze Ścinawy.
W końcu czerwca na zaproszenie Akademii Górniczo – Hutniczej z okazji jej 80-lecia jedziemy do Krakowa. Podczas uroczystej akademii w hali sportowej KS „Wisła” śpiewamy pieśni górnicze. Przed południem zwiedzamy kopalnię soli w Wieliczce, gdzie pod ziemią, w kaplicy św. Barbary wykonujemy kilka pieśni. Następnego dnia uczestniczymy w uroczystej mszy św. organizowanej przez Bractwo Kurkowe w Kościele Mariackim. Podczas mszy św. śpiewamy pieśni religijne.
       W okresie 7-15 sierpnia duża część chórzystów uczestniczy w obozie szkoleniowo – wypoczynkowym wraz z rodzinami w Pogorzelicy. Jesteśmy tu po raz pierwszy. Zaczyna się kilkuletnia współpraca z kierownikiem ośrodka, p. Markiem Lachowiczem.
            21 sierpnia w kościele p.w. św. Jana Bosko spotykamy ks. Dariusza Stańczyka, który wraz z 8-osobową grupą polskich harcerzy z Litwy odbywa rowerową pielgrzymkę z Moskwy do Fatimy. Uczestniczymy w wspólnej mszy św. a potem w serdecznym spotkaniu zorganizowanym przez „Solidarność” O/ZG „Lubin”.
           27 sierpnia w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie śpiewamy na ślubnej mszy św. córki Jerzego Oleksego.
            Na zaproszenie chóru „Germania 1885” przebywamy w Eisenhüttenstadt. Uczestniczymy w koncercie z okazji poświęcenia nowych organów w kościele p.w. św. Mikołaja w Fürstenberg śpiewając części „Mszy św.” Wacława Lachmana. Razem z nami śpiewają: zespół „Germania 1885” i niemiecki chór dziewczęcy pod dyrekcją Sabine Rook. Na zakończenie koncertu wszystkie chóry łączą się w jeden i wspólnie wykonujemy utwór Alberta Schweitzera „Sancta Maria”. Wcześniej niezapomnianych wrażeń przysparza nam rejs po Kanale Odra – Sprewa, gdzie uczestniczymy w śluzowaniu (różnica poziomów wody między rzekami wynosi 13m).
          31 sierpnia śpiewamy w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie na mszy św. z okazji rocznicy Wydarzeń Lubińskich z 1982 roku, którą celebruje bp Tadeusz Rybak.
        5 września w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża śpiewamy na mszy św. w intencji wszystkich mieszkańców Lubina zamówionej przez Prezydenta Miasta z okazji Dni Lubina.
            9 października w kościele p.w. M.B. Saletyńskiej w Rzeszowie uczestniczymy w III Festi- walu Pieśni Religijnej „Cantate Deo”. Mszę św. na zakończenie odprawia bp Kazimierz Górny. Otrzymujemy wyróżnienie.
          10 października rano w Trzcianie śpiewamy na mszy św., a następnie koncertujemy. W południe powtarzamy nasze występy w Błażowej.
        27 października w O/ZG „Lubin” występujemy na spotkaniu kierownictwa kopalni z odchodzącymi na emeryturę pracownikami.
           11 listopada śpiewamy w kościele p.w. M.M. Kolbego w Lubinie na uroczystej mszy św. zamówionej przez władze miasta w intencji mieszkańców Lubina. Mszę św. koncelebruje bp Tadeusz Rybak.
          2 grudnia śpiewamy w czasie ceremonii „Skok przez Skórę” w hali przy ul. Składowej w Lubinie na rozpoczęcie karczmy piwnej O/ZG „Lubin”. Natomiast 3 grudnia uczestniczymy w akademii barbórkowej na cechowni w O/ZG „Lubin”. W dniu Święta Barbórki rano śpiewamy w kościele p.w. M.M. Kolbego w Lubinie w uroczystej mszy św. koncelebrowanej przez bp Tadeusza Rybaka i bp E. Janiaka. W południe występujemy podczas wręczania odznaczeń i szpad w hali sportowej II LO podczas akademii KGHM. Pod wieczór jesteśmy na Rynku w Lubinie podczas „Skoku przez Skórę”.
         7 grudnia występujemy na początku biesiady w restauracji ROEL organizowanej przez członków byłego Zarządu KGHM.
             11 grudnia organizujemy karczmę piwną chóru razem z zakładową orkiestrą górniczą.

KRONIKA 2000 rok


Rok 2000 - słuchaj lektora / syntezator mowy

         W styczniu z kolędą wyjeżdżamy do Piechowic. W drodze w godzinach przedpołudnio- wych zatrzymujemy się w Domu Sanatoryjnym we Wleniu, gdzie oprócz kolęd śpiewamy pieśni patriotyczne. W niedzielę, śpiewając uczestniczymy w mszy św. w Piechowicach, a następnie koncertujemy. Po południu śpiewamy na mszy św. w Szklarskiej Porębie, powtarzając koncert okolicznościowych pieśni.
          30 stycznia śpiewamy na odpustowej mszy św. w kościele p.w. św. J. Bosko w Lubinie, a po jej zakończeniu kolędujemy.
        W dniu 3 maja, chór uczestniczy we mszy św. w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie a następnie wyjeżdżamy do Polkowic, gdzie dajemy koncert pieśni religijnych i patriotycznych w czasie odpustu parafialnego ku czci M.B. Królowej Polski.
          12 maja przed południem śpiewamy na uroczystej mszy św. w kościele w Głogowie z okazji Dnia Hutnika zorganizowanej przez KGHM. W tym samym dniu śpiewamy na wieczornicy patriotycznej w Teatrze Dramatycznym w Legnicy zorganizowanej z okazji 65. Rocznicy śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wcześniej o godz. 16.00 w katedrze w Legnicy śpiewamy na mszy św. w intencji Marszałka oraz po mszy św. pieśni legionowe.
         W czerwcu przebywamy we Francji bez chorych: prezesa Piotra Strzeleckiego i dyrygenta Zdzisława Francuza. W roli dyrygenta występuje tu Zbigniew Gumienny, asystent dyrygenta. 8 czerwca o godz. 19.00 wyjeżdżamy przez Czechy, Austrię (Linz, Salzburg), RFN (Rosenheim), znowu Austrię (Imst, tunel Brenner, Meiningen), Szwajcarię (St. Gallen, J. Bodeńskie, Zurych, Berno, J. Genewskie) by do dotrzeć do hotelu w Embrun 10 czerwca o godzinie 4.00.
      10 czerwca po południu mamy pierwszy koncert w kościele w Chateauroux les Alpes. Śpiewamy dziesięć pieśni oraz „Mszę Polską” W. Lachmana. Późnym wieczorem w katedrze d’Embrun słuchamy pieśni wykonywanych przez reprezentacyjny chór męski armii francuskiej, gościnnie występujący w ramach festiwalu.
         W niedzielę 11 czerwca o godz. 11.00 uczestniczymy w mszy św. w katedrze, a od godz. 17.00 w III Festiwalu Europejskim de Chant Choral d’Embrun. Śpiewamy: „Bolesław Chrobry”, „Ojcze nasz”, „Jakech ja konie pasł”, „ Pieśni góralskie”. Na zakończenie koncertu wszystkie chóry śpiewają „Pieśń Pielgrzymów” z opery „Nabucco” G. Verdiego. Wieczorem merostwo Embrun wydaje wspaniały bankiet dla wszystkich uczestników festiwalu, gdzie miejscowy chór usługuje przebrany w stroje renesansowe.
         12 czerwca po pożegnaniu chórów jedziemy doliną rzeki Guil, podziwiając Alpy, do Aiguilles, gdzie czeka nas gościnny lunch. Wracamy do Embrun, tym razem do rodzin odtąd goszczących nas w Embrun. Następnego dnia nasi gospodarze, mimo deszczu, zaznajamiają nas z turystycznymi atrakcjami okolicy. Tu mieszkamy również u rodzin. Tuż po obiedzie jedziemy do miejscowości de Veynes, gdzie w kościele dajemy koncert pieśni.
     14 czerwca rano jedziemy do Sanktuarium p.w. M.B. de La Salette czczonej jako „Pojednawczyni grzeszników” Tu w miejscach objawienia się M.B. poznajemy historię powstania sanktuarium. Uczestniczymy w mszy św. w bazylice, podczas której część chórzystów korzysta z jubileuszowego odpustu zupełnego na drugie tysiąclecie. Po powrocie wieczorem w kościele p.w. św. Andrzeja les Cordeliers w Gap dajemy koncert pieśni i wykonujemy „Mszę Polską”.
         Rankiem 15 czerwca żegnamy gospodarzy, zwiedzamy Gap ze starówką i katedrą, potem zaporę Serre-Poncon, by po południu być w Briancon. Tu wieczorem mamy ostatni koncert w miejscowym kościele. 16 czerwca żegnamy Francję. Jedziemy wzdłuż włoskich alpejskich kurortów do Wenecji. Stąd po krótkim zwiedzaniu wyruszamy do kraju.

            W lipcu żegnamy naszego zmarłego wzorowego kolegę – basa Wacka Izmerta.
         W tym roku pierwszy raz mamy obóz kondycyjny nad morzem w ośrodku wypoczynko- wym w Pogorzelicy w okresie 8 – 20 sierpnia. W tym czasie mają miejsce trzy ogniska z udziałem naszych opiekunów. Uczestniczymy w dwóch mszach św. 13 i 15 sierpnia w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Pogorzelicy, śpiewając „Mszę Polską” i pieśni kościelne. 15 sierpnia ponadto po mszy św. wieczornej dajemy koncert pieśni patriotycznych.
             26 sierpnia uświetniamy ślubną mszę św. wychodzącej za mąż córki Marka Rzeskiego.
           2 i 3 września przebywamy w Niemczech w Eisenhüttenstadt, biorąc udział w corocznym święcie pieśni z okazji 115 rocznicy powstania chóru „Germania 1885”. Bierzemy udział w pochodzie ulicami Fürstenberg, koncertujemy razem z wieloma chórami niemieckimi, bawimy się na balu i następnego dnia ruszamy w drogę do Lubina.
            8 września uczestniczymy w uroczystej mszy św. w kościele p.w. św. J. Bosko w Lubinie, której przewodniczy abp Tarcisio Bertone – sekretarz Kongregacji Nauki i Wiary w Watykanie. Na mszy św. poświęcane są nowe organy.
      16 – 17 września uczestniczymy w XVIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Ludzi Pracy „Solidarność” do Częstochowy. 16 września jesteśmy na mszy św., którą koncelebruje abp T. Gocłowski, ale nie śpiewamy. Na głównej mszy św. 17 września śpiewamy kilka pieśni. mszy św. przewodniczy kardynał Henryk Gulbinowicz.
           23 września część chóru uczestniczy w rodzinnej imprezie u pana M. Gojdzia. Natomiast 21 października uświetniamy mszę św. ślubną syna Piotra Strzeleckiego w Laskach k. Warszawy.

         17 listopada koncertujemy na pożegnaniu tegorocznych emerytów O/ZG „Lubin”. Nastę- pnego dnia bierzemy udział we mszy św. w Buczynie.
          W czasie tegorocznej Barbórki 1 grudnia bierzemy udział w akademii na cechowni O/ZG „Lubin” oraz w „Skoku przez Skórę” w czasie karczmy piwnej O/ZG „Lubin”. 2 grudnia śpiewamy na uroczystej mszy św. w kościele p.w. św. M.M. Kolbego, którą koncelebruje ordynariusz legnicki bp Tadeusz Rybak. Jesteśmy też na akademii KGHM w Liceum Ogólnokształcącym na uroczystym wręczeniu szpad. O zmroku uczestniczymy w ceremonii „Skoku przez Skórę” w Lubinie pod „Jamnikami”. Na uroczystej kolacji w restauracji „Lutnia” chórzyści otrzymują albumy z okazji 20-lecia chóru.
          7 grudnia w Centrum Kultury „Muza” w Lubinie odbywa się wspólny koncert z okazji 30-lecia istnienia Orkiestry Górniczej O/ZG „Lubin” i 20-lecia Górniczego Chóru Męskiego. Wręczane są kwiaty, upominki i odznaczenia. W czasie koncertu oprócz jubilatów występują zespoły chóralne: „Mrija” ze Lwowa, „Germania” 
1885 z Eisenhüttenstadt - Fürstenberg i kwartet z Wileńszczyzny.
           8 grudnia odbywa się karczma piwna naszego zespołu. Pierwszy raz uczestniczą w niej nasze żony. Tematem wiodącym zabawy jest Olimpiada. Naszymi gośćmi są chóry: „Mrija”, „Germania 1885” i kwartet wokalny z Wilna.


KRONIKA 2001 rok


Rok 2001 - słuchaj lektora / syntezator mowy

           Tegoroczne występy rozpoczynamy 6 stycznia w Lubinie uświetnieniem ślubnej mszy św. syna p. Szolca w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej.  Z koncertami kolęd, pieśni patriotycznych i udziałem w mszach św. występujemy:

-14 stycznia do południa w Grodowcu, a wieczorem w Lubinie w kościele p.w. św. M.M. Kolbego.
-20 i 21 stycznia uczestniczymy w mszach św. we Wleniu, Szklarskiej Porębie, Wojcieszycach i Piechowicach.
-28 stycznia śpiewamy na mszy św. w kościele p.w. św. Barbary w Lubinie, zamówionej przez związki zawodowe w intencji górników O/ZG „Lubin”.
-31 stycznia uczestniczymy w odpustowej mszy św. w kościele p.w. św. J. Bosko w Lubinie. Występuje chór parafialny, orkiestra zakładowa i nasz chór. Mszę św. koncelebrują abp J. Kowalczyk wraz z biskup A. Śmigielskim ze Sosnowca i bp Tadeuszem Rybakiem. Po mszy św. jest wspólna kolacja z biskupami i księżmi.
-6 lutego poinformowano nas, że nie pojedziemy do Lwowa ze względu na przygotowania na Ukrainie do wizyty Jana Pawła II.
-8 lutego w naszej sali prób wspominamy rocznicę założenia chóru. W sali ćwiczeń mamy nowe szafy i krzesła.

        W dniach od 25 maja do 3 czerwca przebywamy w Czechach. Noclegi mamy w miejscowości Nydek na Zaolziu. 26 maja. wyciągiem z Ołdrzychowic wjeżdżamy na Jaworowy Vrch, skąd podziwiamy starty i loty lotniarzy. W niedzielę 27 maja. śpiewamy na mszy św. w miejscowości Frystat, gdzie też zwiedzamy zamek książąt cieszyńskich. Następnie jedziemy do Karwiny, gdzie w parku w Darkowie w ramach „Wiosny na Zaolziu” koncertujemy wraz z innymi zespołami. Tu spotykamy p. Wierzgonia - prezesa Polskiego Towarzystwa Kulturalnego. W salach uzdrowiska z wodami jodowo-bromowymi gościnnie przyjmują nas miejscowi Polacy. Następnie występujemy w Bystrzycy w Polskiej Szkole Podstawowej im. St. Hadyny, gdzie odbywa się przegląd piosenki dziecięcej, któremu patronuje pani Konsul RP z Ostrawy. Prezentujemy się występującym tam dzieciom, śpiewając kilka pieśni z naszego repertuaru.
       28 maja zwiedzamy Cieszyn oraz Żwirowisko – Cierlicko Kościelec, gdzie na miejscu kata- strofy słynnych lotników Żwirki i Wigury stoi poświęcony im pomnik, a w pobliskiej wsi odwiedzamy Dom Polski.
      29 maja zwiedzamy Ołomuniec, Sławków, a we wsi Prace na Prackim Kopcu oglądamy pomnik - panteon poświęcony bitwie wojsk Napoleona z wojskami cesarzy: Franciszka I i Aleksandra I pod Austerlitz 20 października 1805 roku. Noclegi mamy w Jelemnicach k. Brna. 30 maja. zwiedzamy Brno, a wieczorem dajemy koncert w miejscowym Uniwersytecie Masaryka w Sali Wydziału Prawniczego. 1 czerwca zwiedzamy Pragę, a wieczorem na terenie pawilonów wystawowych oglądamy widowiska świetlno-dźwiękowe z grającymi fontannami. W sobotę 2 czerwca płyniemy statkiem po Wełtawie, a wieczorem odwiedzamy „Hostinec u Kalicha”, gdzie w międzynarodowym towarzystwie wspominamy przygody dzielnego wojaka Szwejka i degustujemy strasznie drogie i oszukańczo nalane piwo. 3 czerwca śpiewamy podczas polskiej mszy św. w kościele p.w. św. Idziego w centrum Pragi.
     10 czerwca w kościele p.w. św. Jana Bosko w Lubinie uczestniczymy w Koncercie Sentymentalnym w intencji Zbarażan pod patronatem posła T. Maćkały.
        13 czerwca uczestniczymy w uroczystym nabożeństwie w sanktuarium p.w. M.B. Szkaple- rznej w Grodowcu.
        16 czerwca w Głogowie uczestniczymy w VI Zamkowych Spotkaniach Chóralnych, których gospodarzem jest chór „Beati Cantores”. W koncercie występują chóry: ”Bacalarus” ze Złotoryi; ”Beati Cantores” z Głogowa i my.
     W dniach 11-26 sierpnia uczestniczymy wraz z rodzinami w obozie szkoleniowym w Pogorzelicy w ośrodku „Energo - Tramp”. W święto Wniebowzięcia NMP śpiewamy na mszach św.: w Gryficach oraz w Pogorzelicy. Tu po wieczornej mszy św. przed kościołem występujemy z koncertem pieśni patriotycznych. 18 sierpnia wieczorem urządzamy ognisko połączone z występem pieśni patriotycznych. W niedzielę 19 sierpnia pierwszy raz w historii chóru jedziemy na występ „ciuchcią”, kolejką wąskotorową, aby śpiewać na mszy św. w Rewalu.

        KGHM Polska Miedź S.A. w ramach obchodów 40-rocznicy odkrycia złóż rud miedzi, organizuje wystawę filatelistyczną European Philatelic Exhibition „Euro – Cuprum 2001” w II Liceum Ogólnokształcącym w Lubinie w okresie 1-8 września. W jej trakcie chór występuje trzykrotnie. Pierwszy raz na jej otwarcie w dniu 1 września Drugi raz na pikniku wieczornym w sadzie na wsi za Głogowem, gdzie gra również orkiestra. Przy bogato zastawionym szwedzkim stole uczestnicy wystawy wysłuchali trzykrotnie występu chóru. Oficjalne zakończenie wystawy z rozdaniem nagród odbywa się 8 września w sali kinowej CK „Muza”. W południe tego dnia jesteśmy w Grodowcu na mszy św. odpustowej koncelebrowanej przez ks. biskupa Adama Dyczkowskiego.

          W dniu 27 września powstaje myśl założenia Stowarzyszenia Górniczy Chór Męski przy KGHM „Polska Miedź” SA O/ZG Lubin w związku z nieuregulowanym stosunkiem formalno – prawnym naszego zespołu . Ze względu na brak wiary w pomyślność tej operacji, przystępujemy jako członek zbiorowy do reaktywowanego Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

          Obchody związane z Barbórką rozpoczynamy 30 listopada od udziału w akademii O/ZG „Lubin” na cechowni. 1 grudnia bierzemy czynny udział we mszy św. w kościele p.w. św. M.M. Kolbego w Lubinie celebrowanej przez bp Tadeusza Rybaka w intencji górników Zagłębia Miedziowego. Po południu bierzemy udział w inscenizacji „Skoku przez Skórę” organizowanej przez KGHM przy lubińskich „Jamnikach”. Bezpośrednio po tym jedziemy do Głogowa, gdzie uczestniczymy w Centralnej Karczmie Piwnej KGHM.
              1 i 2 grudnia nagrywamy pieśni – ale efekt naszego wysiłku jest mizerny.
           3 grudnia uczestniczymy w „Skoku przez Skórę” w Polkowicach organizowanym przez O/ZG „Polkowice–Sieroszowice”, a wieczorem inscenizujemy „Skok” na karczmie piwnej O/ZG „Lubin” w hali przy ul. Składowej w Lubinie.
             9 grudnia uczestniczymy w karczmie piwnej wspólnie z orkiestrą dętą przy O/ZG „Lubin”. Przewodnim tematem imprezy są manewry „XI Marszkompanii „N” batalionu 91 pułku piechoty z Czeskich Budziejowic. Imprezę rozpoczyna defilada w kolumnie marszowej całego chóru ubranego
w mundury wojskowe przypominające czasy CK Austrii. Każdy z nas postarał się również odpowiednio ucharakteryzować do tego szczególnego występu.

          Kalendarzowy rok kończymy w dniu 30 grudnia tradycyjnym opłatkiem wspólnie z rodzi- nami i przyjaciółmi chóru. Oprócz gorących życzeń jest sporo śpiewu kolęd i pastorałek.


KRONIKA 2002 rok


Rok 2002 - słuchaj lektora / syntezator mowy

         W styczniu realizujemy cykl koncertów noworocznych śpiewając kolędy, podczas mszy św. i po ich zakończeniu. 5 stycznia w kościele p.w. św. M.M. Kolbego uczestniczymy w mszy św., śpiewając części stałe i kolędy. W mroźny dzień 12 stycznia występujemy w Złotoryi w kościele p.w. Narodzenia N.M.P. na „II Euroregionalnych Prezentacjach Kolęd”. Śpiewamy 8 kolęd. Występują także: Chór Koła Stowarzyszenia Łemków z Legnicy i Chór Nauczycielski „Bacalarus” ze Złotoryi.
         13 stycznia w kościele p.w. św. Ducha we Wrocławiu bierzemy udział w mszy św., śpie- wając części stałe, a po mszy św. dajemy koncert kolęd w ramach cyklu koncertowego „Musica Sacra” organizowanego przez Dolnośląski Oddział PZChiO.
          19-20 stycznia koncertujemy w Srebrnej Górze i Ząbkowicach Śląskich. Zwiedzamy stare forty i wędrujemy po okolicznych wzgórzach, podziwiając uroki śnieżnej zimy.
          27 stycznia bierzemy udział w odpustowej mszy św. w kościele p.w. św. Jana Bosko w Lu- binie, koncelebrowanej przez biskupa. A. Śmigielskiego. W uroczystej liturgii kościelnej uczestniczymy:

-10 lutego w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie.
-21 kwietnia w kościele na Starym Lubnie (rocznicowa msza ślubna państwa Aliny i Stanisława Tokarczuków).
-28 kwietnia i 9 czerwca w kościele p.w. św. Jana Bosko w Lubinie w Koncercie Sentymentalnym w intencji Kresowian.

     Okazjonalne koncerty dajemy podczas wystaw organizowanych przez Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury w dniach 26 kwietnia i 31 maja. Gościnnie występujemy drugiego czerwca w Świerzawie na schodach Ratusza w ramach „Dni Miasta Świerzawy”

             W dniach 9-19 maja wyjeżdżamy na Ukrainę, gdzie bierzemy udział w Międzynarodowym Festiwalu Pieśni Chóralnej we Lwowie w dniach od 10 do12 maja. Następnie śpiewamy pieśni patriotyczne, ludowe i górnicze dla Polaków żyjących na Ukrainie:

-Równe -13-14 maja
-Winnica -15-16 maja
-Zbaraż -17 maja

           W tym roku obóz szkoleniowy-warsztaty artystyczne w Pogorzelicy trwa od 10 do 23 sierpnia W ramach obozu chór uczestniczy w uroczystych mszach św. 15 sierpnia w Gryficach i w Pogorzelicy, a także organizuje koncerty okazjonalne w tych miejscowościach. 17 i 20 sierpnia obywają się spotkania środowiskowe przy ognisku w ośrodku wypoczynkowym w Pogorzelicy. 22 sierpnia z Kołobrzegu płyniemy wodolotem „Delfin I” na duńską wyspę Bornholm do miasta Nexö, gdzie cały dzień zwiedzamy miasto i okolice m. in. Dom H. Ch. Andersena.
            7 i 8 września bierzemy udział w dorocznym święcie pieśni w Niemczech w Eisenhütte- nstadt, gdzie oprócz koncertu jest przemarsz kilkunastu uczestniczących chórów ulicami miasta. Wieczorem gospodarze zapraszają nas na bal.
            21 września uświetniamy ślubną mszę św. córki Albina Matuszewskiego w kościele p.w. świętego M.M. Kolbego w Lubinie.
          1 października jesteśmy na uroczystej immartrykulacji pierwszego roku akademickiego Uczelni Zawodowej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Pierwsze „Gaudeamus” rozbrzmiewa w naszym wykonaniu. Immatrykulacja studentów pierwszego rocznika ma miejsce w sali kinowej CK „Muza”.
          18 października na stołówce O/ZG „Lubin” uświetniamy występem pożegnanie praco- wników kończących pracę w O/ZG „Lubin”.
              Z okazji Święta Niepodległości 11 listopada bierzemy udział w uroczystej akademii, którą organizuje Zarząd KGHM Polska Miedź S.A.

            Pieśni i tradycje górnicze prezentujemy w następujących imprezach związanych z Dniem Górnika. I tak:

-22 listopada uczestniczymy w akademii PeBeKa „Lubin”.
-30 listopada jesteśmy na inscenizacji „Skoku przez Skórę” na karczmie piwnej organizowanej przez O/ZG „Lubin” w Sali OSiR przy ul. Legnickiej w Lubinie.
-2 grudnia uświetniamy akademię KGHM w hali sportowej II LO w Lubinie.
-3 grudnia współuczestniczymy w inscenizacji „Skoku przez Skórę” w Lubinie pod „Jamnikami” oraz na Rynku w Polkowicach 4 grudnia.
-4 grudnia w dniu Barbórki występujemy na przemian z Orkiestrą Górniczą na mszy św. w kościele p.w. św. M.M. Kolbego w Lubinie w intencji wszystkich górników i ich rodzin koncelebrowanej przez bp. Tadeusza Rybaka.

               7 grudnia na cechowni O/ZG „Lubin” ma miejsce karczma naszego chóru. Główny temat to unijne spotkanie chórów, w którym uczestniczą: chór „Mrija” ze Lwowa, chór „Germania 1885” z Eisenhüttenstadt, oraz zespół wokalny z Wilna. Mottem naszego spotkania jest:

„Jedynie w chórze
Przetrwasz każdą życia burzę,
Tam zacnych druhów masz,
Każdego znasz”

               19 grudnia następuje podsumowanie pracy chóru. 30 grudnia tradycyjne spotkanie opłatkowe członków chóru, naszych rodzin, opiekunów i sympatyków.

KRONIKA 2003 rok


Rok 2003 - słuchaj lektora / syntezator mowy

    Początek roku rozpoczynamy od śpiewania kolęd w dniu 11stycznia na „Koncercie Noworocznym” w Ścinawie w sali Szkoły Podstawowej nr 3. Interesujące wykonanie pastorałek mają: Chór Nauczycielski „Bacalarus” ze Złotoryi i zespół ludowy ze Ścinawy. My tego dnia mamy w repertuarze kolędy, pastorałki i pieśni ludowe.
            Następnego dnia jedziemy do Görlitz na występy w ramach „Wielkiej Orkiestry Świąte- cznej Pomocy” J. Owsiaka. Imprezę organizuje Dom Kultury w Zgorzelcu. Występujemy z półgodzinnym koncertem po niemieckiej stronie Nysy w parku przed Domem Kultury. Wieczorem są pokazy ogni sztucznych, a my występując na tle samolotu „Iskra” zostajemy pokazani w II Programu TVP.
             19 i 20 stycznia przebywamy w Lądku Zdroju. 19 stycznia mamy koncert kolęd i pieśni w kinoteatrze przy pełnej sali kuracjuszy. Potem organizujemy wycieczkę na graniczne przejście turystyczne do Czech. 20 stycznia uczestniczymy w mszy św. w Lądku (mieście), a po niej dajemy koncert kolęd i pieśni.
              27 stycznia gościmy u byłych proboszczów lubińskich ks. W. Kozery i ks. Wiśniewskiego w Środzie Śląskiej. Śpiewamy na mszy św. w kościele parafialnym kolędy, a po jej zakończeniu dajemy koncert pastorałek, pieśni patriotycznych i ludowych. Stąd wyruszamy do Lubiąża na zwiedzanie klasztoru. Tu w reprezentacyjnej Sali Opata, śpiewając sprawdzamy jej wspaniałą akustykę.
          20 lutego na otwarciu wystawy RSTK „Barbórka 2002” w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nasza Chata” w Lubinie, śpiewamy kilka pieśni.
         24 kwietnia bierzemy udział w prezentacji monografii „Lubin dawniej i dziś” dr St. Tokarczuka w kawiarni CK „Muza” w Lubinie.
               W sobotę 26 kwietnia chór wita wiosnę ogniskiem w plenerze.
           3 maja w Tymowej śpiewamy na mszy św., a potem dajemy koncert pieśni patrioty- cznych dla uczczenia 226 rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
             11 maja w Wałbrzychu w kościele p.w. M.B. Nieustającej Pomocy śpiewamy na mszy św. a potem pieśni z Kresów i pieśni górnicze.
                30 maja uczestniczymy w imprezie w Dziesławiu.
                28 czerwca koncertujemy na „Dymarkach Kaczawskich” w Leszczynie k. Złotoryi.
               13 lipca jesteśmy na mszy św. w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie, nastę- pnie po mszy św. śpiewamy pieśni dla Kresowian w „Koncercie Sentymentalnym”.

              W okresie 15-26 lipca chór odbywa tournée po Francji, a ściślej w rejonie Alp. 15 lipca rano wyjeżdżamy z Lubina przez Czechy, Niemcy, by 16 lipca dojechać do Genewy. W czasie 8 godzin postoju zwiedzamy miasto. Po dalszej kilkugodzinnej podróży dojeżdżamy do miejsca naszego pobytu w sanktuarium Notre Dame du Laus. Pierwszy występ mamy 17 lipca w Saint Etienne-en-Devoluy w plenerze na tle gołoborzy Alp. Miejscowość leży na wysokości 1277m. n.p.m. Jesteśmy tu mile przyjmowani.
               18 lipca wyjeżdżamy do Sisteron – starego miasta z twierdzą i katedrą, w niej śpiewamy „Ojcze Nasz”. Korzystając z pięknej pogody, kąpiemy się w basenie. Następnie wyruszamy do górskiej miejscowości Langrand. Osada liczy tylko 300 osób, ale na wieczornym występie kościół krzyżowców wypełniony jest całkowicie. Na zakończenie gospodarze wieczoru przygotowują nam miłe przyjęcie na świeżym powietrzu.
             19 lipca jesteśmy w Notre Dame de La Salette. W wysokogórskim alpejskim sanktua- rium modlimy się, zwiedzamy miejsce objawienia N.M.P., ze źródeł pijemy wodę. Oglądamy projekcję o objawieniu Matki Boskiej. W katedrze mamy koncert pieśni. Słucha nas duża widownia międzynarodowa – również Polacy. Rzadko zdarza się, aby słuchacze płakali ze wzruszenia. Tak jest w tym przypadku.
               20 lipca bierzemy udział w niedzielnej mszy św. w Notre Dame du Laus. Śpiewamy stałe części po łacinie. Po mszy św. wyjeżdżamy do najwyżej położonej w Europie gminy Veran w dolinie rzeki Durance, leżącej na wysokości 2020m. n.p.m. Tutaj mamy piknik. Wszędzie pełno turystów. Wieczorem w bazylice Notre Dame du Laus koncertujemy. Pielgrzymi serdecznie przyjmują nasz występ.
               21 lipca wyjeżdżamy do Avignon. Zwiedzamy katedrę i ogrody papieskie. Dalszą podróż odbywamy serpentynami górskimi do wysoko położonej osady – Plan d’Aupes Sainte Baume. Koncertujemy w małym kościele.
              22 lipca jesteśmy w Marsylii. Zwiedzamy katedrę Matki Boskiej de la Garde – górującej nad całym miastem. Śpiewamy „Ojcze Nasz” i „Zdrowaś Mario”. Potem płyniemy na wyspę d’lf, gdzie w warowni przebywał słynny literacki bohater, hr. Monte Christo. Zażywamy kąpieli w Morzu Śródziemnym. Z Marsylii udajemy się do klauzurowego Domu Zakonnego SS. Karmelitanek. Zakonnicom śpiewamy pieśni religijne. Było to siódme i ostatnie nasze śpiewanie we Francji. Jest ono pełne powagi i zadumy.
               23 lipca jedziemy wzdłuż wybrzeża przez Niceę, Cannes do Monton. Po drodze kąpiemy się w Morzu Śródziemnym w Prignoles. Nocujemy w schronisku młodzieżowym w mieście Monton, na samym szczycie wysokiego wzgórza, dokąd autobus nie może dotrzeć ze względu na serpentyny. Z bagażami niezbędnymi do noclegu wspinamy się do schroniska.
             24 lipca zwiedzamy Monaco. Oglądamy uroczystą zmianę wart przed książęcym pała- cem rodziny Grimaldich. Zwiedzamy katedrę, gdzie tradycyjnie śpiewamy. Na chwilkę wpadamy do kasyna w Monte Carlo. W południe żegnamy piękne Monte Carlo i wyruszamy w drogę powrotną wybrzeżem Morza Śródziemnego do Italii, gdzie w rejonie Aleksandrii w Casalle nocujemy w przyjemnym hotelu. Organizujemy wspólna kolację na dachu hotelu. Po całodziennym skwarze aż miło posiedzieć na tarasie, gdy podmuch wietrzyka ochładza ciała. Oczywiście do czasu wieczornego żerowania miejscowych komarów.
             Rano 25 lipca wyruszamy do kraju przez Alpy włoskie, szwajcarskie i niemieckie. W Lubinie jesteśmy 26 lipca. Należy dodać, że po każdym koncercie w gościnnej Francji, wieczorami, są pikniki z dalszym ciągiem śpiewania pieśni. Wielu z nas przekonuje się do doskonałych śródziemnomorskich win.

      Dzięki naszemu opiekunowi O/ZG „Lubin”, korzystamy z pobytu na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Pogorzelicy w okresie 9-23 sierpnia Tu mamy możliwość śpiewania na mszach św. w Gryficach i Pogorzelicy (15 sierpnia) oraz w Niechorzu (17 sierpnia).
          31 sierpnia współuczestniczymy w mszy św. poświęconej 23 rocznicy Wydarzeń Lubińskich. 7 września jesteśmy na mszy św. odpustowej w sanktuarium p.w. M.B. Bolesnej w Łozinie. Potem na miejscowym boisku szkolnym jest nasz koncert pieśni okolicznościowych.
             We wrześniu z okazji 35-lecia rozpoczęcia eksploatacji złóż rud miedzi przez O/ZG „Lubin”, na lotnisku odbywa się festyn KGHM. W jednym z namiotów przydzielonych RSTK, chór prezentuje fotografie, nagrody i dyplomy ze swojej działalności.
                 11 września śpiewamy na mszy św. w kościele p.w. św. Barbary w Lubinie odprawia- nej z okazji 10-lecia szkoły nr 10, którą koncelebruje bp Tadeusz Rybak.
17 września na stołówce O/ZG uświetniamy pożegnanie pracowników O/ZG „Lubin” odchodzących na emeryturę.
                Święto Niepodległości 11 listopada spędzamy w Dziesławiu. Śpiewamy na mszy św., a potem jest koncert pieśni patriotycznych.
                16 listopada we Wrocławiu w ramach „Musica Sacra” śpiewamy kilka pieśni religijnych w kościele Bożego Ciała.
               22 listopada w katedrze w Legnicy w ramach III Spotkania Chórów Diecezji Legnickiej śpiewamy na mszy św., którą dla chórzystów odprawia bp Tadeusz Rybak.
              27 listopada rozpoczyna się dla chóru cykl występów związanych ze świętem Barbórki. W tym dniu uczestniczymy w akademii PeBeKa „Lubin” w CK „Muza”.
                 28 listopada jesteśmy na akademii barbórkowej na cechowni kopalni O/ZG „Lubin”.
          29 listopada uczestniczymy w inscenizacji „Skoku przez Skórę” na karczmie piwnej organizowanej przez O/ZG „Lubin”.

               3 grudnia uczestniczymy w otwarciu Muzeum Ziemi Lubińskiej na szybie Lubin Wscho- dni. Otwarcie połączone jest z odsłonięciem tablicy poświęconej pamięci Jana Wyżykowskiego odkrywcy rud miedzi. W pomieszczeniach na piętrze RSTK urządza wystawę. Znaczącą częścią wystawy jest ekspozycja fotografii, nagród i dyplomów naszego chóru. Śpiewamy okolicznościowe pieśni. Stąd udajemy się na Rynek w Lubinie, gdzie uczestniczymy w „Pochodzie Lisów”.
               4 grudnia śpiewamy w kościele p.w. świętego M.M. Kolbego w Lubinie podczas głównej mszy św. odprawianej przez bp Tadeusza Rybaka w intencji górników i ich rodzin. Uczestniczą w niej również dyrektorzy kopalń i Zarząd KGHM. Po południu tegoż dnia mamy towarzyskie spotkanie z delegacją francuską, która uprzednio gościła nas u siebie w regionie Alp Wysokich. Ksiądz – dyrektor sanktuarium du Laus wręcza nam poświęconą oliwę mającą uzdrawiającą moc.
             5 grudnia jesteśmy na inscenizacji „Skoku przez Skórę” na Rynku w Polkowicach. Tu swój debiut jako Lis Major ma Andrzej Kukliński.
            6 grudnia w hali sportowej przy ul. Składowej w Lubinie, urządzamy naszą karczmę piwną. Tematem wiodącym imprezy jest 35-lecie ZG „Lubin”. W imprezie uczestniczy chór „Mrija” ze Lwowa oraz zespół wokalny z Wilna.
             18 grudnia odbywa się podsumowanie pracy chóru w sali ćwiczeń. Jeszcze 21 grudnia występujemy z kolędami na Rynku w Lubinie w ramach „Betlejem Lubińskiego” organizowanego przez władze miejskie i CK „Muza”.
               Tradycyjne rodzinne spotkanie opłatkowe chórzystów, opiekunów i dobrodziejów chóru ma miejsce 30 grudnia w restauracji „Lutnia”.

KRONIKA 2004 rok


Rok 2004 - słuchaj lektora / syntezator mowy

     2004 rok jest dla chóru rekordowy, tak pod względem ilości publicznych spotkań, jak i wyjazdów krajowych i zagranicznych. Pracujemy praktycznie bez wakacji. Użyte w/w słowo „spotkania” obejmują jednocześnie koncerty, aktywny udział we mszach św., a bezpośrednio po nich rozmowy z publicznością. Zawsze wzbudzamy podziw swoją prezencją.
             Styczeń rozpoczynamy od występów kolędowych zwykle połączonych ze śpiewaniem w czasie mszy św. Już 4 stycznia jesteśmy w Jaraczewie. Pierwszy raz w Wielkopolsce. Po drodze zwiedzamy bazylikę z XVII w. - sanktuarium p.w. M.B. Świętogórskiej - Róży Duchowej w Głogówku, którą opiekuje się Oratorium św. Filipa Nevi (jego członkowie nie składają ślubów!). msza św. odbywa się w południe, a koncertu na estradzie w Rynku przy siarczystym mrozie słuchają setki ludzi. Z wójtem Jaraczewa nawiązujemy kontakt, który przeradza się w utrzymywanie stałych kontaktów artystycznych z Gminą Jaraczewo.
             11 stycznia występujemy w Lubinie w kościele p.w. św. J. Bosko, 18 stycznia w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej. W tym też kościele 17 stycznia nagrywamy po raz kolejny kilka pieśni.
             23 stycznia wyjeżdżamy do Lądka Zdroju, gdzie 24 stycznia dajemy koncert kolęd i pieśni patriotycznych w Domu Zdrojowym, a następnego dnia uczestniczymy w mszy św. i koncertujemy w Lądku. Jest to już drugi nasz pobyt na zaproszenie Zarządu Uzdrowiska „Lądek - Długopole” S.A.
            24. rocznicę powstania chóru świętujemy w Raszówce. Bierzemy udział we mszy św. i po niej koncertujemy, a następnie miejscowi zapraszają nas do klubu, gdzie przedłużamy kameralne już śpiewanie przy kawie i ciastach.
            26 marca uczestniczymy w otwarciu Muzeum Ziemi Lubińskiej im. J. Wyżykowskiego na szybie wschodnim O/ZG „Lubin”, połączonego z wystawami „Karwińskie ścieżki Gustawa Morcinka” (dotyczy ona także Zaolzia i działacza Janka Chmiela), działalność naszego chóru oraz osiągnięcia i tradycje koła łowieckiego. Śpiewamy kilka pieśni górniczych, a potem delektujemy się wyrobami z dziczyzny.

          Trzy miesiące (luty, kwiecień, maj) są dla nas okresem intensywnych ćwiczeń i doskona- lenia pięciu pieśni: „Litania Górnicza”, „Dostojno jest”, „Polonez”, ”Kołysanka”.
        W dniach 21-23 maja na XXXV Ogólnopolskim Turnieju Chórów „Legnica Cantat 35” zdobywamy trzecie miejsce w kategorii chórów amatorskich. Brawom i owacjom nie ma końca. Publiczność jest zachwycona naszym występem i prezencją.

           Tydzień wcześniej (14-16 maja), zagraniczne występy rozpoczynamy od udziału w XXVIII Festiwalu Bardos Lajos w Dunaujvaros na Węgrzech. Podczas festiwalu nie ma klasyfikacji konkursowej, ale po naszym występie otrzymujemy od publiczności największe i najgorętsze brawa. Na Węgrzech przebywamy na zaproszenie chóru żeńskiego „Mőzsi Bartók Béla Női Korus” z Tolna. Każdy z nas mieszka w domach członków chóru. Zarówno nasi gospodarze, jak i cała gmina goszczą nas przez cały okres pobytu po bratersku przy kieliszkach wina i koniaków własnej produkcji.
       W Tolna 14 maja mamy koncert w katolickim kościele, w którym następnego dnia uczestniczymy w mszy św. Mamy także okazję zwiedzić miasto Szekszárd wraz z jego okolicznymi winnicami. Gościna braci-Węgrów na długo zapada w naszej pamięci.

            Najradośniejszy dla nas okazjonalny występ tego roku mamy 19 czerwca w CK „Muza” w Lubinie, podczas uroczystości wręczenia dyrygentowi Zdzisławowi Francuzowi dyplomu Laureata Nagrody Miasta Lubina za 2004r.
          W południe 26 czerwca uczestniczymy w piątych Dymarkach Kaczawskich w Leszczynie koło Złotoryi, dając koncert pieśni górniczych i okazjonalnych.
          Świętując majowe sukcesy 27 czerwca mamy ognisko na działkach POD „Jarzębina” na Os. Przylesie. Szczególnie ważne to dla nas spotkanie, bo uczestniczy w nim dyrekcja O/ZG „Lubin” w komplecie z Dyrektorem Naczelnym Krzysztofem Tkaczukiem na czele. Każdy z chórzystów otrzymuje nagrodę książkową oraz koszulkę i czapeczkę z nadrukiem Górniczy Chór Męski przy KGHM „Polska Miedź” SA O/ZG „Lubin”.
          3 lipca jesteśmy po raz drugi w tym roku w Jaraczewie na uroczystościach poświęconych 610 - leciu powstania Jaraczewa. Uczestniczymy w jubileuszowej sesji Gminnej Rady, następnie w odsłonięciu pomnika poświęconemu Powstańcom Wielkopolskim z 1920 roku. Następnie na koncercie w parku śpiewamy pieśni patriotyczne na przemian z orkiestrą dętą z niemieckiego Zöschen. Podczas bankietu śpiewamy dla zgromadzonych zaproszonych gości szereg pieśni.
Kolejnego dnia, 4 lipca w Rokitnicy uczestniczymy w mszy św., a następnie koncertujemy na boisku sportowym podczas nadawania mu imienia wybitnego działacza sportowego tej gminy.
         11 lipca w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie, występujemy na Koncercie Sentymentalnym zorganizowanym przez Familijne Stowarzyszenie Zbarażan. Poprzedzony on jest Mszą św. dziękczynną koncelebrowaną przez O. Longina ze Zbaraża.
       19 lipca jesteśmy w Grodowcu na uroczystości odsłonięcia tablicy poświęconej P. Jastrzębskiemu, który był pionierem w dziele ochrony środowiska już w XIX w. na skalę europejską. Inicjatorem odsłonięcia tablicy przy kościele są leśnicy polscy.
            6 sierpnia występujemy na otwarciu wystawy RSTK w CK „Muza”, a następnie jedziemy do Michałowic, gdzie koncertujemy na imprezie „Watra na obczyźnie” Łemków, którzy zostali przesiedleni w te rejony po II wojnie światowej.

         W sierpniu w dniach 12-26 sierpnia uczestniczymy w obozie szkoleniowym w Pogorzelicy. Tu z okazji świąt przypadających 15 sierpnia ( Wniebowzięcia NMP i Święta Wojska Polskiego) uczestniczymy we mszach św. w Gryficach w kościele garnizonowym w Pogorzelicy oraz 22 sierpnia w Rewalu. Po mszach św. w Rewalu i Pogorzelicy koncertujemy z pieśnią patriotyczną. W w/w miejscowościach śpiewamy również jako chór mieszany. Nasze małżonki i dzieci dołączają do naszego śpiewu. Śpiewamy pieśni z Taize wyuczone podczas pobytu nad morzem. W czasie pobytu organizujemy dwa ogniska dla gospodarzy, odwiedzających nas opiekunów z O/ZG ”Lubin” oraz przebywającej w ośrodku młodzieży.

         3 września uświetniamy ślubną Mszę św. Adama, syna Władka Łuczaka w Niemstowie.
       11 września gościmy w Fürstenberg na święcie pieśni organizowanym przez chór „Germania
1885. Impreza rozpoczyna się przemarszem wszystkich zaproszonych zespołów ulicami miasta w rytm marszowych utworów granych przez orkiestrę dętą. Następnie na scenie w parku występują zespoły, publiczność siedzi za stołami. Wieczorem jest bal w klubie, podczas którego poszczególne zespoły występują na scenie.

      W dniach 17-25 września odbywamy tournee po Wileńszczyźnie. Bazę znajdujemy w Wojdatach, w internacie polskiej Wyższej Szkoły Rolniczej, gdzie mamy noclegi i posiłki. Opiekę i przewodnictwo na trasie koncertowej sprawuje nad nami ks. Dariusz Stańczyk. Towarzyszą nam Dyr. Z. Mackało i przedstawiciele organizacji związkowych z O/ZG „Lubin”. 19 września rano jedziemy do Wilna, do byłego klasztoru sióstr Misjonarek Miłości na Antokolu (ul. Gribo 29), w którym przez pewien czas przebywała św. Faustyna Kowalska. Budynek prawie w ruinie był już przeznaczony przez władze miasta do wyburzenia, na co też wyrażały zgodę władze kościoła katolickiego na Litwie. Dzięki inicjatywie ks. D. Stańczyka częściowo odrestaurowano dom, a w trzech pokojach urządzono muzeum poświęcone Świętej, gdzie zgromadzono książki oraz jej zdjęcia, a jeden pokój przeznaczono na kaplicę z ołtarzem z relikwiami Świętej. Ksiądz odprawia mszę św. w progu domu, gromadzi się na niej wielu ludzi. Śpiewamy podczas mszy św., a po niej dajemy koncert pieśni patriotycznych.
               Na mszy św. i podczas koncertu są obecne dzieci z Domu Dziecka nr 3 (dom znajduje się na tej samej posesji). Na rzecz przebywających w Domu dzieci przekazujemy część przywiezionych z kraju prezentów. Bezpośrednio po wizycie w Domu Dziecka wyjeżdżamy do Kowalczuk, gdzie w Polskiej Szkole Muzycznej im. Moniuszki koncertujemy, a zgromadzona publiczność gorąco nas przyjmuje. Odwiedzamy też miejscowy, nowy kościół Miłosierdzia Bożego, zbudowany w latach 1994-2000. Śpiewamy trzy pieśni religijne i odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Wieczorem przy ognisku w lesie wspólnie śpiewamy z drużyną polskich harcerzy z Kowalczuk.
             W poniedziałek 20 września jesteśmy w Kaplicy Matki Boskiej Ostrobramskiej. Matkę Boską Ostrobramską czczą też prawosławni, którzy mają kopie obrazu w obu sąsiadujących cerkwiach. O godz. 10.00 uczestniczymy w kaplicy we mszy św., podczas której śpiewamy części stałe i pieśni maryjne. Po mszy św. udajemy się do pobliskiego kościoła p.w. św. Teresy, gdzie śpiewamy „Ojcze nasz” i „Litanię Górniczą”. W kościele jest doskonała akustyka. W cerkwi p.w. św. Trójcy śpiewamy „Zdrowaś Maryjo” i kanon cerkiewny. Następnie ruszamy na zwiedzanie Wilna. Oprowadza nas pani Alina Lassota, wileńska poetka, autorka słów Litanii Górniczej. Pierwszy raz zaglądamy do renesansowego kościoła p.w. św. Michała, w którym jest Muzeum Architektury, w ołtarzu nie ma świętych obrazów. Obok kościoła Bernardynów stoi wieża, w której są schody Piłata. Jest ich 28, a wewnątrz każdego stopnia za szkłem widoczna jest ziemia z Jerozolimy. Część chórzystów wchodzi po nich na kolanach do krzyża Pana Jezusa. Po południu zwiedzamy cmentarz na Rossie, a przy grobie matki Marszałka J. Piłsudskiego śpiewamy „Legiony”.
           21 września jesteśmy w Trokach. Pogoda jest deszczowa. Część chórzystów zwiedza zamek, o którym barwnie opowiada przewodniczka. W reprezentacyjnej sali śpiewamy pieśń „Bolesław Chrobry”. W południe mamy koncert w Polskiej Szkole Podstawowej w Starych Trokach. Mieszkańcy przyjmują gorąco nasz występ. Po koncercie w szkole zwiedzamy niszczejący kościół. Tu śpiewamy „Ave Maria”. Wracamy do Trok, gdzie zwiedzamy kościół p.w. M.B. Łaskawej z cudownym obrazem koronacyjnym (koronowany jako drugi w Polsce), śpiewamy „Kyrie”. Po południu koncertujemy w Polskiej Szkole Średniej w Landwarowie. W środę 22 września po zwiedzeniu Góry Trzech Krzyży w Wilnie jedziemy do Mejszagoły. Tu odwiedzamy ks. prałata Józefa Obrębskiego, legendarnego kapelana Armii Krajowej, ma on już 98 lat. Na plebanii robimy wspólne pamiątkowe zdjęcie i śpiewamy pieśni religijne. Na stół wjeżdża pełna miska jaj ugotowanych na twardo. Skromny, ale pożywny poczęstunek. W południe miejscowi Polacy oczekują na nasz koncert w Mejszagolskiej Polskiej Szkole Średniej. Słuchaczami są głównie dzieci. Panie nauczycielki także z nami śpiewają piosenki. Publiczność mile nas przyjmuje, a na pamiątkę otrzymujemy książki. W czwartek 23 września po zwiedzaniu kościoła p.w. św. Piotra i Pawła (szkoda że jest akurat remontowany) odwiedzamy cmentarz na Antokolu.
            Wieczorem jesteśmy w Rudominie, gdzie w Polskiej Szkole Średniej mamy koncert. Sala jest pełna słuchaczy gorąco nas witających, są władze gminy, jako że wcześniej w budynku szkoły było zebranie wyborcze. Cały aktyw polskiej partii „Akcja Polska” pozostaje na sali, aby wysłuchać naszego koncertu. Wśród słuchaczy są również przedstawiciele koszalińskiego oddziału Wspólnoty Polskiej. Po występie uczestniczymy w tak miłym przyjęciu, że rozgrzani zabawą koledzy nie mogą rozstać się z paniami nauczycielkami. W piątek 24 września jedziemy do Ejszyszek. Po drodze zatrzymujemy się w Pirciupio, gdzie pod pomnikiem i tablicą oddajemy pokłon 119 osobom żywcem spalonym przez hitlerowców. W Ejszyszkach zwiedzamy kamienny kościół p.w. św. Trójcy z potężnymi kolumnami. Śpiewamy „Kyrie”. W południe mamy koncert w Domu Kultury. Sala pełna po brzegi, głównie są to dzieci, które radośnie nas dopingują. Następnie w Domu Dziecka w Solecznikach przekazujemy pozostałe dary. Dzieci na miejscu jest niewiele, gdyż wyjechały do rodzin zastępczych. Pozostałym i personelowi śpiewamy kilka pieśni. Dyrektor oprowadza nas po ośrodku, który wydaje się być bogatszym, niż domy dziecka w kraju.
              Jeszcze w Taboryszkach odwiedzamy panią Annę Krepsztul, polską malarkę, która mimo 72 lat i inwalidztwa dalej maluje. Śpiewamy w domu – galerii jej obrazów kilka pieśni, przekazujemy gospodyni jako prezent paterę. Otrzymujemy w darze od autorki duży obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej. Sobota 25 września jest ostatnim naszym dniem pobytu na Wileńszczyźnie. Zaproszeni przez starościnę rejonu wileńskiego, jedziemy na dożynki w Pikieliszkach. Jest tu dworek marszałka Józefa Piłsudskiego położony w parku nad jeziorem. Każda gmina swoje osiągnięcia melduje starościnie rejonu.
             Po mszy św. każda z gmin zaprasza na swoje stoisko, gdzie jest prezentowany dorobek i eksponowane są plony. Oczywiście są występy zespołów lokalnych z Wileńszczyzny, z Białorusi również i naszego Zespołu. Śpiewamy pieśni patriotyczne i wojenne od „Legionów” po „Marsz Polonia”. Tej ostatniej pieśni widownia słucha na stojąco. Nasz występ wywołuje duże wrażenie, które jeszcze wzmacnia publiczna mowa ks. Dariusza Stańczyka. Poszczególne gminy goszczą nas do popołudnia. Żegnani przez ks. Dariusza Stańczyka i nowych przyjaciół wracamy do Wojdat, by wieczorem wyruszyć w drogę do domu.

              Już 28 września jedziemy do Warszawy, gdzie uczestniczymy w uroczystości z okazji 15-lecia działalności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Akademia rocznicowa odbywa się w budynku Filharmonii Narodowej. Na jej scenie śpiewamy kilka pieśni. W murach Filharmonii uczestniczymy w krótkim przyjęciu, by następnie w gmachu NFOŚiGW gościć prawie do północy. Każdy z nas otrzymuje ekologicznie wytworzone pamiątki.
              17 października jesteśmy na mszy św. w kościele p.w. św. Józefa Oblubieńca w Żarach sprawowanej w intencji kombatantów i Kresowian. Uczestniczymy w apelu poległych przed obeliskiem. Wykonujemy pieśni patriotyczne.

             W dniach 6-7 listopada jesteśmy po raz kolejny w Niemczech, tym razem w Zöschen, zaproszeni przez zespół orkiestry „Blascapelle Edelweis”. Uczestniczymy w poświęceniu sztandaru orkiestry na nabożeństwie w kościele ewangelickim. Tam też koncertujemy. Następnie w klubie odbywa się uroczysta kolacja, w czasie której śpiewamy. O północy wracamy na nocleg w domach członków zespołu. Po śniadaniu wyjeżdżamy do Merseburga, gdzie zwiedzamy potężny zamek biskupów i książąt, w którym odbywały się zjazdy władców z całej Rzeszy. Ponadto oglądamy wystawę starodruków i ornatów. W katedrze słuchamy koncertu organowego, a po nim spontanicznie śpiewamy zgromadzonej publiczności kilka pieśni. Także na dziedzińcu zamkowym nie omijamy okazji, by jeszcze pośpiewać. W dobrych humorach wracamy do Lubina.

        W święto 11 Listopada w południe uświetniamy w Lubinie mszę św. w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie. Następnie jedziemy do Krzysia Kujawskiego na „oblanie” nowo zbudowanego domu. Stąd udajemy się na uroczystą mszę św. w Polkowicach za Ojczyznę. Po niej śpiewamy patriotyczne pieśni, po zakończeniu udajemy się na agapę do sali Jana Pawła II.
      Występy związane z imprezami barbórkowymi rozpoczynamy 22 października na pożegnaniu emerytów O/ZG „Lubin” na stołówce przy szybie głównym. Jesteśmy także na akademii barbórkowej O/ZG „Lubin” na cechowni. 3 grudnia na Rynku w Lubinie uczestniczymy w „Skoku przez Skórę”.
       4 grudnia śpiewamy na mszy w kościele p.w. św. M.M. Kolbego w Lubinie koncelebrowanej przez bp. Tadeusza Rybaka, zamówionej przez Zarząd KGHM w intencji wszystkich górników Zagłębia.
          W oczekiwaniu na dalsze imprezy zwiedzamy obiekty powierzchniowe O/ZG „Rudna”. Pod wieczór na Rynku w Polkowicach odbywa się „Skok przez Skórę”. Nasz podziw wzbudzają dzieci szkolne tańczące w lekkich strojach na wolnym powietrzu przy kilkustopniowym mrozie.
13 grudnia czcimy pamięć ofiar wprowadzenia stanu wojennego, w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie jesteśmy na mszy św., na której zakończenie śpiewamy 4 pieśni patriotyczne.
         Nasza karczma, w związku z tragiczną śmiercią górników, przekładana z terminem, odbywa się 18 grudnia w cechowni O/ZG „Lubin”. Z tego też powodu nieobecne są zaprzyjaźnione, zagraniczne chóry, a także nie ma przedstawicieli opiekunów chóru, gdyż są oni na karczmie O/ZG „Lubin” odbywającej się w tym samym czasie w szkole nr 10 w Lubinie. Na tej karczmie, jedną godzinę przed naszą, śpiewamy „Skok przez Skórę” zza kotary (sic!?). Z zagranicznych gości jest orkiestra „Blascapelle Edelweis” z Zöschen, która w upominku przywozi album ze zdjęciami z naszego pobytu u nich oraz po butelce wina adwentowego dla każdego z nas. Jest też kwartet z Wileńszczyzny z bochnem litewskiego chleba. Niezawodnie stawia się delegacja z Jaraczewa z wójtem na czele. My przyszliśmy z żonami, a niektórzy z całą rodziną. Karczma upływa w miłej atmosferze przy kuflu dobrego piwa pitego z oryginalnych kufli.

            Przed świętami Bożego Narodzenia odwiedzają nas w czasie próby wszyscy dyrektorzy ZG „Lubin” wręczając nam bony towarowe. Po świętach spotykamy się na tradycyjnym spotkaniu opłatkowym w restauracji w hotelu „Baron”. Są rodziny, a nawet maluchy, będące wnukami naszych chórzystów. Uczestników zasmuca wieść o śmierci Stanisława Rogackiego – jednego z chórzystów założycieli. W Jego pogrzebie 30 grudnia uczestniczy cały chór.


KRONIKA 2005 rok


Rok 2005 - słuchaj lektora / syntezator mowy

     W 2005 rok Górniczy Chór Męski obchodzi 25-lecie swojej działalności. Od momentu powstania chóru kieruje zespołem dyrygent mgr Zdzisław Francuz. Kilkunastu chórzystów, którzy pierwszy raz spotkali się w lutym 1980 roku do dziś z nami śpiewa Jubileuszowy rok Górniczy Chór Męski rozpoczyna, jak corocznie prezentowaniem polskich kolęd i pastorałek na koncertach noworocznych.
           14 stycznia w kościele p.w. świętego M.M. Kolbego w Lubinie Zarząd KGHM organizuje Noworoczną Galę w czasie której występują: Małgorzata Walewska, Grzegorz Turnau, Edyta Geppert, Akademicki Chór Politechniki Wrocławskiej, Orkiestra Filharmonii Dolnośląskiej z Jeleniej Góry oraz nasz chór. Konferansjerkę prowadzi Bogusław Kaczyński. Śpiewamy „Piękny stan górniczy” i „Bracia patrzcie jeno”
         16 stycznia występujemy w Łęknicy (nad Nysą Łużycką) w nowym kościele p.w. św. Barbary. Śpiewamy kolędy w czasie mszy św., a po jej zakończeniu dajemy koncert kolęd, pieśni patriotycznych i kresowych. Obiad jemy w klubie, zwiedzamy przygraniczny bazar.
            23 stycznia w Legnicy na Piekarach, śpiewamy w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Św. podczas mszy św., a po jej zakończeniu przed ołtarzem śpiewamy kolędy i pieśni, z owacją przyjęte przez parafian i proboszcza. W świetlicy naprzeciwko budowanego kościoła serdecznie goszczą nas parafianie.
           29 stycznia we Wrocławiu w Bazylice Mniejszej p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w ramach „Koncertu Kolęd Polskich” śpiewamy kolędy. Następnie występuje Chór Bazyliki, składający się w większości z byłych śpiewaków Akademickiego Chóru Politechniki Wrocławskiej. Następnie razem jemy kolację w restauracji SARP.
            30 stycznia w Lubinie w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie śpiewamy kolędy podczas mszy św. a po jej zakończeniu śpiewamy kolędy i pastorałki.
        31 stycznia w Lubinie w kościele p.w. św. J. Bosko uroczystą mszą św. inaugurujemy obchody 25-lecia Chóru. mszę św. koncelebrują ks. W. Migdał, W. Kozera, F. Steblecki, St. Łobodziec i M. Kopko. Księża przemawiają składając podziękowania i życzenia z okazji Jubileuszu Chórowi i Dyrekcji kopalni. My śpiewamy utwory chóralne oraz wspólnie z żonami i dziećmi pieśni z Taize. Następnie na bankiecie w restauracji „Lutnia” otrzymujemy w prezencie puchar i książki „Solidarność 1980-2000”.
          2 kwietnia umiera Papież Jan Paweł II. Uczestniczymy w żałobnych mszach św. w Lubinie:

-5 kwietnia w kościele p.w. św. Jana Bosko
-7 kwietnia w kościele p.w. św. M.M. Kolbego
-17 kwietnia w kościele p.w. św. Barbary
 
       14 maja w CK „Muza” jest uroczysty koncert z okazji 35-lecia Orkiestry Dętej O/ZG „Lubin” i 25-lecia Górniczego Chóru Męskiego.
     15 maja w sanktuarium diecezjalnym p.w. MB. Jutrzenki Nadziei w Grodowcu uczestniczymy w święceniach diakonów przez bp. Adama Dyczkowskiego.

       W dniach od 26 do 30 maja jesteśmy na Ukrainie. 27 maja w auli lwowskiej Akademii Komercyjnej dajemy koncert, a po nas śpiewa chór „Mrija”, który obchodzi 20-lecie swojego istnienia. Prezes Piotr Strzelecki otrzymuje kryształową buławę.
         28 maja w Katedrze Łacińskiej śpiewamy na mszy św. części stałe i pieśni. Potem przed ołtarzem wykonujemy koncert pieśni religijnych. 28 maja po południu w Akademii Komercyjnej jest kolejny koncert, tym razem z okazji 20-lecia działalności chóru „Mrija”. Śpiewamy „Mszę Polską” oraz trzy pieśni:

„Kołysankę”, „Naliwajtie bratia”, „Poloneza”.

Jubilaci otrzymują od nas puchar, kwiaty i list od Dyrekcji O/ZG „Lubin”. Wieczorem odbywa się okolicznościowe spotkanie. W niedzielę 29 maja razem z chórem „Mrija” jesteśmy na Cmentarzu Łyczakowskim. Na Cmentarzu Orląt śpiewamy „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryja”, „Orlątko”. Odwiedzamy Cmentarz Strzelców Siczowych i groby zasłużonych obywateli Ukrainy. 30 maja w drodze powrotnej w Strzelczyskach, wiosce rodzinnej naszego kolegi Kazika Dziedzica, w kościele parafialnym dajemy koncert pieśni dla mieszkańców okolicznych wsi.

            11 czerwca w Głogowie w Kolegiacie (odbudowywanej ze zniszczeń wojennych) występu- jemy na mszy św. zamówionej przez wychowanków Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Krzywoustego z okazji 60-lecia szkoły.
19 czerwca w ramach „Kowarskiego lata” trzykrotnie występujemy z koncertami, w kościele, w Rynku i w sztolni prowadzącej do wyrobisk po kopalni rudy uranowej. Ponadto zwiedzamy Park Miniatur Zabytków Dolnego Śląska.
       25 czerwca w Jaraczewie koncertujemy z okazji 15. rocznicy powstania i działalności samorządu gminnego. Śpiewamy podczas uroczystej sesji gminy i na koncercie w parku.
           26 czerwca bierzemy udział w tradycyjnych „Dymarkach Kaczawskich” w Leszczynie koło Złotoryi.
        2 i 9 lipca śpiewamy na uroczystościach ślubnych Pawła Pączkowskiego i rodziny Jana Staniewskiego.

          W dniach 12-26 sierpnia jesteśmy na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Pogorzelicy. Występujemy na uroczystych ogniskach (13 sierpnia) W czasie pobytu w Pogorzelicy chór występuje na koncertach na mszach św.:

-15 sierpnia w Gryficach
-15 sierpnia w Kołobrzegu
-21 sierpnia w Pogorzelicy

              27 sierpnia uczestniczymy w pogrzebie ojca Henryka Żelazko w Ścinawie.
           1 września bierzemy udział we mszy św. w ramach uroczystości poświęconych 25-leciu powstania „Solidarności”
            3 września uczestniczymy w III Festynie Polskiej Miedzi w Lubinie, gdzie prezentujemy swoje osiągnięcia w formie wystawy.
             29 września koncertujemy na festynie ludowym w Studnicy zorganizowanym przez gminę i byłych mieszkańców Kresów.
           14 października bierzemy udział na uroczystym pożegnaniu emerytów O/ZG „Lubin” na stołówce.

            15 i 16 października chór jedzie do Pragi. Koncertujemy dla Polaków mieszkających w Czechach w Kościele Polskim p.w. św. Idziego. Następnie maszerujemy zwartą kolumną w strojach wojskowych z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej z drewnianymi karabinami na ramieniu ulicami Pragi. Przemarsz kończymy na Moście Karola. Pobyt w Pradze wieńczy spotkanie w „Hostincu u Kalicha”. Przemarszowi towarzyszy ogromne zainteresowanie turystów z całego świata, szczególnie na Moście Karola.

              11 listopada w Rudnej koncertujemy w CK „Muza” z okazji Święta Niepodległości.
         Od 25 listopada rozpoczynamy prezentowanie pieśni i tradycji górniczych w ramach obchodów święta Barbórki. I tak śpiewamy:

-25 listopada akademia O/ZG „Lubin” na cechowni kopalni.
-25 listopada akademia PeBeKa Lubin w Sali CK „Muza” .
-26 listopada karczma piwna O/ZG „Lubin” w hali przy ul. Składowej w Lubinie.
-30 listopada inscenizacja „Skoku przez Skórę” na Rynku w Polkowicach i w Lubinie 2 grudnia.
-3 grudnia msza św. zamówiona przez KGHM w kościele p.w. św. M.M. Kolbego w Lubinie.
-3 grudnia w Głogowie inscenizacja „Skoku przez Skórę”.
-5 grudnia msza św. w kościele p.w. św. Elżbiety i „Skok przez Skórę” na Wrocławskim Rynku zorganizowanym przez Okręgowy Urząd Górniczy.
-7 grudnia msza św. i koncert barbórkowy w Chocianowie.
 
        10 grudnia w kościele p.w. M.M. Kolbego w Lubinie galowy koncert wieńczy obchody 25-lecia Górniczego Chóru Męskiego z udziałem czterech chórów: „Mrija” ze Lwowa, „Mőzsi Bartók Bela Nöi Korus” z Tolna Węgry, „Germania 1885” z Eisenhüttenstadt z Niemiec i naszego chóru. Wieczorem w hali sportowej przy ul. Składowej w Lubinie odbywa się karczma piwna, gdzie chóry po raz kolejny prezentują swoje pieśni.
           11 grudnia chór bierze udział w akademii zorganizowanej przez honorowych krwiodawców.

KRONIKA 2006 rok


Rok 2006 - słuchaj lektora / syntezator mowy

          Chór rozpoczyna występy w Złotoryi 7 stycznia z okazji 20-lecia chóru „Bacalarus”. Na koncercie w kościele śpiewamy kolędy. Występuje też chór „Bacalarus” oraz chór dziewczęcy z Liberca w Czechach. Po występie jedziemy na uroczystą kolację do restauracji „Złoty Las”.
            8 stycznia jesteśmy w Jaraczewie. Śpiewamy na mszy św. w Noskowie i tam występu- jemy z kolędami. Natomiast w Jaraczewie jest inscenizacja „Skoku przez Skórę” oraz koncert kolęd na estradzie w Rynku. Następnie oglądamy pokaz ogni sztucznych.
            12 stycznia w hotelu „Baron” mamy spóźnione spotkanie opłatkowe. Przemawia ks. W. Migdał.
            15 stycznia w Polkowicach w kościele p.w. M.B. Królowej Polski śpiewamy stałe części mszy św. i kolędy. Po mszy św. nasz koncert kolęd zostaje nagrodzony długimi i gorącymi brawami na stojąco.
              27 stycznia w kościele p.w. św. M.M. Kolbego śpiewamy na mszy św. odprawianej przez bp. Stefana Cichego z okazji 10 rocznicy Klubu Anonimowych Alkoholików „Arka”. Śpiewamy części stałe mszy św. i kilka kolęd.
            29 stycznia w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie uczestniczymy we mszy św. odprawianej za nas i nasze rodziny w 26 rocznicę powstania chóru. Śpiewamy części stałe mszy św., a następnie przed ołtarzem kolędy i pastorałki. Chór zostaje odznaczony Dyplomem Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego za szczególne zasługi w dziedzinie upowszechniania polskiej pieśni chóralnej. Nagrody specjalne od Ministra otrzymują: Zdzisław Francuz i Piotr Strzelecki.
            31 stycznia w kościele p.w. św. J. Bosko śpiewamy na mszy św. części stałe i kolędy. Jest to msza św. odpustowa, a jednocześnie w intencji chóru.
            7 lutego mieliśmy kameralne obchody 26-lecia działalności chóru we własnej sali prób.
         19 lutego wysłano na Litwę list z najlepszymi życzeniami dla ks. J. Obrębskiego z okazji setnej rocznicy urodzin.
         31 marca w kościele p.w. św. M.M. Kolbego w Lubinie śpiewamy na mszy św. w intencji Papieża Jana Pawła II zamówionej przez Zarząd KGHM. Odprawia ją ks. W. Migdał.
        2 kwietnia o godz. 20.00 na błoniach Wzgórza Zamkowego w Lubinie śpiewamy na polowej mszy św. odprawianej przez ks. W. Migdała. Słuchamy kazania w niezwykłej scenerii, przy palących się świecach na wolnym powietrzu.
     20 kwietnia uczestniczymy w akademii poświęconej Papieżowi w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie organizowanej przez RSTK. Śpiewamy pieśni poświęcone Męce Pańskiej, pieśni maryjne i „Barkę”.
       3 maja w Polkowicach w kościele p.w. M.B. Królowej Polski śpiewamy pieśni patrio- tyczne, następnie w trakcie mszy św. pieśni religijne. Po mszy św. składamy gratulacje z okazji 25-lecia parafii oraz 25-lecia święceń kapłańskich ks. M. Kopko.
        20 maja w kościele p.w. św. M.M. Kolbego śpiewamy na mszy św. dla uczczenia Papieża Jana Pawła II.
         21 maja chór występuje na mszy św. w Wałbrzychu.
    10 czerwca śpiewamy na mszy św. ślubnej syna Jerzego Oleksego w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubinie.
      24 czerwca mamy ostatnią próbę w hotelu „Baron”. Po wakacjach przenosimy się do kolejnej sali. Tym razem w budynku Technikum Górniczego przy ul. Kościuszki w Lubinie.

     Od 12 sierpnia do 25 sierpnia jesteśmy na obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Pogorzelicy. W tym czasie po raz czwarty w święto parafii Wniebowstąpienia Najświętszej Marii Panny w Gryficach śpiewamy na Mszy św. odpustowej. Wieczorem 15 sierpnia w Pogorzelicy śpiewamy w czasie mszy św., a po niej przy świetle księżyca dajemy koncert pieśni patriotycznych. W niedzielę 20 sierpnia. śpiewamy w Trzebiatowie.

     W dniach 5-6 września w Legnicy pod przewodnictwem abp T. Gocłowskiego odbywa się ogólnopolskie spotkanie Duszpasterzy Ludzi Pracy. Chór śpiewa przed mszą św. pieśni patriotyczne, a potem w czasie uroczystej mszy św. pieśni kościelne. Następnie składane są kwiaty przed pomnikiem Jana Pawła II.
      8 września mamy stoisko z wystawą dorobku chóru na festynie KGHM na lotnisku w Lubinie.
     10 września jesteśmy na 34 Święcie Pieśni u kolegów z chóru „Germania 1885” w Fürstenberg. Uczestniczymy tradycyjnym w przemarszu ulicami miasta wraz z 12 innymi zespołami. Podczas koncertu śpiewamy: Kołysankę, „Hava Nagila”, „Pieśni góralskie” i „Poloneza”.
      19 września w Młodzieżowym Domu Kultury w Lubinie Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury obchodzi 5 rocznicę reaktywowania swojej działalności. Z tej okazji RSTK przedstawia wystawę dzieł swoich członków. Śpiewamy „Kołysankę”, „Hava Nagila”, „Pieśni góralskie” i „Kurdesz”.
         21 września mamy pierwszą próbę w nowej sali w Zespole Szkół przy ul. Kościuszki.
       23 września występujemy w Białej koło Chojnowa na IV Wrześniowych Kresowianach. W parku śpiewamy pieśni patriotyczne i kresowe.
        20 października w stołówce O/ZG „Lubin” śpiewamy dla emerytów kopalni. Bezpośrednio po występie jedziemy do Szczyrku.  21 października śpiewamy w Domu Kultury w Bielsku-Białej na II Międzynarodowym Konkursie Chórów – w X Święcie Pieśni im. K. Fobera. Po południu uczestniczymy w koncercie pozakonkursowym w Bystrej Śl. w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. 22 października spacerujemy po Beskidach.

           Od 22 listopada rozpoczynamy obchody święta Barbórki. Występujemy:

- 22 listopada na akademii PeBeKa „Lubin” w sali kinowej Centrum Kultury „Muza” .
- 24 listopada śpiewamy na akademii O/ZG „Lubin” w smutnym okresie po tragicznej śmierci 23 górników kopalni „Halemba”.
- 1 grudnia przed „Jamnikami” w Lubinie na „Skoku przez Skórę” .
- podczas karczmy piwnej O/ZG „Lubin” w hali sportowej przy ul. Składowej w Lubinie.
- mszy św. zamówionej przez KGHM w kościele p.w. św. M.M. Kolbego w Lubinie.

         9 grudnia na cechowni O/ZG „Lubin” odbywa się nasza karczma piwna pod hasłem „Bal maturalny” z mottem:

”Niech żyje bal, choć bawimy się nie w karnawale. Orkiestra grać,
a matury nie trzeba nam wcale...”

Na karczmie gościmy chór „Mrija” ze Lwowa oraz chór „Germania 1885” z Fürstenberg. W niedzielę część chórzystów uczestniczy we mszy św. w cerkwi grekokatolickiej, gdzie śpiewa chór „Mrija”.
            14 grudnia występujemy na górniczym spotkaniu weteranów z pierwszych lat powstawania zakładów Zagłębia Miedziowego, które odbywa się w Muzeum Ziemi Lubińskiej na szybie L III „Bolesław”.

KRONIKA 2007 rok


Rok 2007 - słuchaj lektora / syntezator mowy

        W okresie karnawału prezentujemy polskie kolędy i pastorałki. Rozpoczynamy od wyjazdu do Jaraczewa. Tam 7 stycznia śpiewamy na mszy św. w miejscowym kościele. Następnie na Rynku dajemy koncert kolęd i pastorałek. Śpiewamy nową kolędę „Stała nam się nowina”. Potem następuje inscenizacja „Skoku przez Skórę”. W Gminnym Ośrodku Kultury jest gościnne przyjęcie do godzin rannych.
             11 stycznia w Domu Seniora w Lubinie występujemy z koncertem kolęd.
         14 stycznia w Legnicy na Piekarach uczestniczymy śpiewając na mszy św. zamówionej przez Zarząd KGHM i potem jest nasz koncert kolęd. Bardzo miło przyjmują nas parafianie, ich nowy kościół wciąż jest w budowie.
            16 stycznia w restauracji „Lutnia” mamy spotkanie opłatkowe, na którym są zaprzyjaźnieni księża prałaci: M. Kopko i W. Migdał oraz dyr. Zygmunt Mackało. Razem śpiewamy kilka kolęd.
            21 stycznia w Polkowicach w kościele p.w. M.B. Królowej Polski uczestniczymy we mszy św. W czasie jej trwania zamiast kazania śpiewamy kolędy.
          28 stycznia w kościele p.w. św. M.M. Kolbego uczestniczymy we mszy św. i potem daje- my koncert kolęd i pastorałek. Bardzo wielu ludzi w skupieniu wysłuchuje naszego koncertu. Identycznie powtarzamy nasze uczestnictwo we mszy św. w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie, także koncertując.
           31 stycznia w kościele p.w. św. J. Bosko kończymy tegoroczne kolędowanie, uczestnicząc w odpustowej mszy św.
           10 lutego uczestniczymy we mszy św. ślubnej (dla rodziny p. K. Chlebowskiego) w kościele na Starym Lubinie.
       11 lutego uczestniczymy we mszy św. w kościele p.w. św. Wojciecha. Msza św. jest zamówiona przez chór z okazji 27-lecia rocznicy powstania. Potem jest obiad w restauracji „Lutnia” w Lubinie.
        16 lutego uczestniczymy w kościele p.w. św. J. Bosko we mszy św. poświęconej pamięci papieża Jana Pawła II. W mszy św. uczestniczy węgierski chór „Bardos Lajos Nöi Korus”. Wspólnie śpiewamy na mszy św. a następnie oba chóry koncertują. Wieczorem jest kolacja w restauracji „Lutnia” razem z paniami z Węgier.
         3 maja w Polkowicach w kościele p.w. M.B. Królowej Polski uczestniczymy w odpustowej mszy św., którą celebruje kard. H. Gulbinowicz. Następnie jedziemy do Chocianowa, gdzie śpiewamy na mszy św. a potem w parku obok stadionu pieśni żołnierskie i patriotyczne. W trakcie festynu zorganizowano zbiórkę na rzecz pomocy biednym w Afryce.
           5 maja na działkach na Os. Przylesie w Lubinie mamy ognisko chóralne.
          12 maja w kościele p.w. św. Barbary śpiewamy na mszy św. koncelebrowanej przez bp. S. Cichego, w czasie której trwania wmurowany jest kamień węgielny oraz odbywa się bierzmowanie gimnazjalistów.
30 maja w kościele p.w. św. Jana Sarkandra śpiewamy na mszy św. podczas bierzmowania gimnazjalistów.

         Od 1-6 czerwca jesteśmy na Węgrzech. 1 czerwca wyjeżdżamy o godz.7.30 z Lubina, by dojechać do Tolna o północy. Następnego dnia do południa zwiedzamy starorzecze Dunaju, manufakturę lnu i bawełny oraz ośrodek wypoczynkowy w Domber. Wieczorem w kościele w Tolna jest koncert chórów: naszego i z Tolna, który świętuje swoje 35-lecie. Po występach jest uroczysta kolacja w Mózs. Nazajutrz docieramy do Hajos - wioski winnic. Osada ma kilkanaście piwnic z winami. W probierniach i do kolacji degustujemy lokalne wyśmienite wina. 4 czerwca wyjeżdżamy do Siofok, gdzie zażywamy kąpieli w Balatonie. 5 czerwca jesteśmy w Budapeszcie. Od rana zwiedzamy Cytadelę na Wzgórzu Gellerta, zamek, kościół p.w. św. Macieja, Plac Wolności. O godz.17.00 dojeżdżamy do Domu Polskiego. Obok w polskim kościele p.w. św. Wojciecha śpiewamy pieśni w czasie koncertu. 6 czerwca wyjeżdżamy do Polski przez Visegrad, Esztergom (ze zwiedzaniem Katedry).

         13 czerwca w ramach XXI Światowego Koleżeńskiego Zjazdu Tarnopolan w Żarach uczestniczymy we mszy św., potem dajemy koncert pieśni patriotycznych. Chór otrzymuje Dyplom Honorowego Członka Stowarzyszenia Tarnopolan.
               24 czerwca w Leszczynie występujemy na VIII Dymarkach Kaczawskich.
3 sierpnia śpiewamy na ślubnej mszy św. w Nowym Miasteczku. Żeni się syn Aleksandra Adamczyka.

        Od 10-24 sierpnia w Pogorzelicy mamy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy. W dniu 15 sierpnia uczestniczymy i śpiewamy:

- we mszy św. w Gryficach w kościele p.w. Wniebowstąpienia M.B.
- w Pogorzelicy na mszy św. o godz.21.00, a następnie przed kościołem dajemy koncert pieśni patriotycznych i kresowych. W czasie pobytu organizujemy ogniska z występami chóru dla wczasowiczów i młodzieży.

       25 sierpnia występujemy na mszy św. ślubnej córki J. Duszy - Katarzyny w kościele na Starym Lubinie, w czasie której odbył się również chrzest córek nowożeńców. W tym samym dniu w kościele p.w. św. J. Bosko w Lubinie odbył się ślub córki Marka Rzeskiego.
         31 sierpnia w Lubinie obchodzimy 25-lecie tragicznej w skutkach demonstracji Solidarności. W ramach obchodów rocznicy odbywa się XXI Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”. Całość uroczystości transmituje 1 program TVP. Śpiewamy na mszy św. w kościele p.w. św. M.M. Kolbego, którą koncelebruje kard. J. Glemp. Pod koniec nabożeństwa dociera spóźniony Prezydent Lech Kaczyński. Uczestniczymy w przemarszu ulicami miasta do Pomnika Pamięci Ofiar Lubin 82. W czasie uroczystości przemawia Prezydent, pod pomnikiem składane są kwiaty, wręczane są odznaczenia państwowe.
          3 września we Wrocławiu w Parku Południowym występujemy w Koncercie Patriotycznym „Pamięć i Tożsamość” zorganizowanym przez Fundację „Gniazdo”. Koncert poświęcony jest pamięci gen. W. Andersa. Koncert prowadzi znany aktor J. Zakrzeński.
         7 września w Kościele p.w. M.B. Częstochowskiej śpiewamy na mszy św. zamówionej przez Marię i Kazimierza Dziedziców z okazji 50 rocznicy ślubu.

        8 września chór uczestniczy w „35 Święcie Pieśni” w Fürstenberg. Bierzemy udział w przemarszu ulicami miasta oraz koncercie, w którym uczestniczy kilkanaście chórów.
             15 września śpiewamy na mszy św. ślubnej w kościele p.w. św. J. Sarkandra zamówionej przez córkę Stefana Marynowicza.
            22 września chór organizuje ognisko na działkach.
       30 września w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie śpiewamy na mszy św. zamówionej przez Sybiraków i Kresowian ze Zbaraża. Mszę św. odprawia proboszcz kościoła p.w. św. Antoniego w Zbarażu.
      19 października na stołówce O/ZG „Lubin” występujemy z pieśniami na pożegnaniu odchodzących na emeryturę pracowników.
         11 listopada w rocznicę Odzyskania Niepodległości występujemy w Raszówce w Gminnym Ośrodku Kultury. Śpiewamy pieśni patriotyczne i żołnierskie. Gmina mile nas gości.

       Od 22 listopada rozpoczynamy prezentowanie pieśni i tradycji górniczych w ramach obchodów święta Barbórki. I tak śpiewamy:

-22 listopada na akademii PeBeKa „Lubin” w sali kinowej Centrum Kultury „Muza”.
-29 listopada na akademii O/ZG „Lubin”, podczas której są wręczane odznaczenia i stopnie górnicze.
-1 grudnia na karczmie piwnej O/ZG „Lubin” w hali sportowej przy ul. Składowej w Lubinie.
-3 grudnia na inscenizacji „Skoku przez Skórę” pod „Jamnikami” w Lubinie.
-na Mszy św. za górników i hutników KGHM w kościele p.w. św. M.M. Kolbego. Mszę św. koncelebruje bp. Stefan Cichy.

             8 grudnia w cechowni O/ZG „Lubin” odbywa się biesiada Górniczego Chóru Męskiego pod hasłem przewodnim: „Baby, ach te baby”. Na karczmie obecny jest Chór Nauczycielski „Bacalarus” ze Złotoryi.
                28 grudnia kończymy rok spotkaniem opłatkowym w restauracji „Lutnia” w Lubinie.


KRONIKA 2008 rok


Rok 2008 - słuchaj lektora / syntezator mowy

    W okresie bożonarodzeniowym prezentujemy polskie kolędy i pastorałki. Do Jaraczewa wyjeżdżamy już 5 stycznia. Tam w kościele śpiewamy stałe części mszy św. oraz kolędy. Wieczorem dla zgromadzonej społeczności gminy występujemy na estradzie w Rynku z koncertem kolęd. Po pokazie sztucznych ogni gospodarze goszczą nas w Gminnym Ośrodku Kultury.
            11 stycznia na stołówce O/ZG „Lubin” uczestniczymy w spotkaniu opłatkowym NSZZ „Solidarność” (kopalnianej organizacji i Sekcji Krajowej Górnictwa Rud Miedzi). Spotkaniu przewodniczy B. Nuciński. Śpiewamy kolędy i pieśni patriotyczne.
              12 stycznia uczestniczymy w spotkaniu opłatkowym w auli Wydziału Teologii Katolickiej we Wrocławiu zorganizowanym przez rektora ATK. Wśród zaproszonych gości są: kardynał Henryk Gulbinowicz, arcybiskup M. Gołębiewski i przedstawiciele władz Wrocławia. Występujemy po koncercie Zbigniewa Wodeckiego. Śpiewamy kolędy, pieśni pochodzące z Kresów i patriotyczne.
             13 stycznia w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie, śpiewamy kolędy podczas mszy św. Następnie w sali kinowej CK „Muza” występujemy z pieśniami i kolędami w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy J. Owsiaka, mającej na celu zbiórkę pieniędzy na leczenie dzieci.
           20 stycznia podczas mszy św. w kościele p.w. św. M.M. Kolbego w Lubinie śpiewamy kolędy.
            31 stycznia uczestniczymy w mszy św. odpustowej w kościele p.w. św. J. Bosko, której przewodniczy ks. W. Migdał. Śpiewamy kolędy.

            Z okazji 28 rocznicy powstania Górniczego Chóru Męskiego, 3 lutego dziękujemy Panu Bogu uczestnicząc we mszy św. w kościele p.w. Świętej Rodziny w Parszowicach. Śpiewamy „Mszę Polską” Lachmana, a po mszy św. dajemy koncert pieśni patriotycznych, górniczych i kresowych. Przedstawiciel Starostwa wręcza nam list gratulacyjny. Potem jest uroczysty obiad na stołówce O/ZG „Lubin”. We mszy św. i na obiedzie uczestniczy Dyrekcja O/ZG, przedstawiciele Starostwa i związków zawodowych O/ZG „Lubin”. Prezes Piotr Strzelecki otrzymuje list gratulacyjny z okazji 20-lat prezesowania chórowi.

          Niezwykle ważnym wydarzeniem w historii naszego chóru był fakt założenia i prowadzenia strony internetowej zespołu (www.chorgorniczy.pl). Powstała ona w dniu 1 kwietnia dzięki zaangażowaniu i ogromnej pracy naszego chórzysty Janusza Kosmala. Utworzenie strony stało się przełomem w sposobie informowania o pracy i życiu codziennym zespołu. Dzięki temu możemy docierać z istotnymi informacjami do wielu ludzi i instytucji. Ma to dla nas ogromne znaczenie, gdyż bogata w wydarzenia działalność chóru nie pozostaje anonimowa. Brawo Janusz!

              8 czerwca uczestniczymy w XXXIV Wielkopolskim Święcie Muzyki w Włoszakowicach. Występuje kilkanaście chórów, głównie z Wielkopolski. Śpiewamy w charakterystycznym pałacu Sułkowskich. Otrzymujemy jedną z dwóch nagród za drugie miejsce.
         23 czerwca bierzemy udział w kolejnej edycji tradycyjnych Dymarek Kaczawskich w Leszczynie koło Złotoryi.
          11 sierpnia rozpoczynamy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy w ośrodku Centrum Pro- mocji Szkolenia woj. Lubuskiego w Przełazach (ok. 15 km za Świebodzinem) nad jeziorem Niesłysz.
              W związku z wypadającym podwójnym świętem 15 sierpnia uczestniczymy we mszy św. w kościele p.w. N.M.P. w Świebodzinie. Po mszy św. śpiewamy pieśni patriotyczne. A w niedzielę 17 sierpnia uczestniczymy w mszy św. w Przełazach. W czasie turnusu część chórzystów wyjeżdża na wycieczkę do Berlina, zwiedzają Muzeum Pergamon, Bazylikę i miasto. Wypoczynek kończymy 25 sierpnia.

             W 69. rocznicę wybuchu II wojny światowej wyjeżdżamy do miejscowości Siedlce koło Lubina, gdzie przy mogiłach polskich żołnierzy śpiewamy pieśni patriotyczne. Żołnierze ci walczyli w kampanii wrześniowej, potem trafili do niemieckiej niewoli i jako jeńcy pracowali w siedleckim folwarku, tu zmarli na tyfus plamisty. Współorganizatorami są Starostwo Powiatowe i Gmina Lubin

              6 czerwca chór uczestniczy w „XXXVI Święcie Pieśni” w Fürstenberg. Bierzemy udział w przemarszu ulicami miasta oraz w koncercie śpiewając kilka pieśni.

        4 października uczestniczymy III Dolnośląskim Festiwalu Chórów „Silesia Cantat” w Głogowie. Śpiewamy trzy pieśni („Litania Górnicza”, „Dostojno jest”, „Czemu nie orzesz”) w kościele p.w. N.M.P. Królowej Polski. Zajęliśmy jedno z drugich miejsc. Pierwszego miejsca nie przyznano.

          10 października w stołówce O/ZG „Lubin” uczestniczymy w pożegnaniu tegorocznych emerytów kopalni, śpiewając szereg pieśni górniczych i okolicznościowych.
            12 października w Jasieniu Żarskim w uroczystościach zorganizowanych przez Sybiraków śpiewamy na mszy św., a potem uczestniczymy w przemarszu ulicami miasta pod Pomnik Wypędzonych z Kresów, który uroczyście zostaje odsłonięty. Następnie udajemy się do Parku Kultury, gdzie występujemy wspólnie z innymi zespołami. Śpiewamy pieśni patriotyczne i kresowe.
19 października w Parszowicach, w kościele p.w. Narodzenia N.M.P., gdzie przed laty ks. Popiełuszko odprawiał mszę św. prymicyjną, chór śpiewa na mszy św.
             25 października na szybie wschodnim kopalni „Lubin”, w Muzeum Ziemi Lubińskiej, chór występuje przed grupą pionierów - budowniczych Zagłębia Miedziowego.
           11 listopada z okazji Święta Niepodległości uczestniczymy w uroczystej mszy w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie. Po mszy św. śpiewamy kilka pieśni wojskowych. Następnie przed pomnikiem marszałka J. Piłsudskiego uroczyście składane są wieńce od społeczeństwa powiatu. Śpiewamy kilka pieśni legionowych i wojskowych. W sali kawiarni Centrum Kultury „Muza” uczestniczymy w uroczystym przyjęciu.
          28 listopada uczestniczymy śpiewając pieśni górnicze w akademii Barbórkowej Zakładów Górniczych „Lubin” na cechowni kopalni. Wręczane są odznaczenia branżowe i szpady górnicze.
      3 grudnia KGHM Polska Miedź S.A. urządza „Skok przez Skórę” na parkingu przy „Jamnikach” w Lubinie. Całą kolumnę marszową przyprowadza, jadąc na koniu, Jan Dusza jako Lis Major.
        4 grudnia. w kościele p.w. św. M.M. Kolbego uczciliśmy uroczystą mszą św. zamówioną przez KGHM Polska Miedź S.A. o pomyślność firmy, zdrowie i bezpieczną pracę górników. mszę św. koncelebrują bp. Stefan Cichy wespół z bp S. Regmuntem z diecezji zielonogórskiej. Śpiewamy „Mszę Polską” Wacława Lachmana i pieśni o św. Barbarze.
       13 grudnia XXI Międzynarodowe Spotkanie Chórów (karczma) na Cechowni O/ZG „Lubin”. Uczestniczy chór Akademii Handlowej „Mrija” ze Lwowa (w bardzo odmłodzonym składzie) oraz chór „Germania 1885” z Fürstenberg. Wśród gości znajdują się dyrektorzy Zakładów Górniczych „Lubin” oraz ks. Dariusz Stańczyk z Litwy. Jest dużo śpiewów, zwłaszcza w wykonaniu męskiej części chóru „Mrija”. Ogromne wrażenie wywołuje na słuchaczach wspólne wykonanie trzech utworów przez połączone chóry.
        Ostatnia w roku próba zespołu połączona z rozdaniem bonów towarowych ma miejsce 18 grudnia obecni są: dyr. K Tkaczuk, dyr. Z Mackało i p. K. Chlebowski.


KRONIKA 2009 rok


Rok 2009 - słuchaj lektora / syntezator mowy

             W kolejnym sezonie kolędowym zaczynamy występować 13 stycznia w sali teatralnej ko- ścioła p.w. św. Jana Bosko w Lubinie dla Koła Przewodników Sudeckich. Wśród gości zaproszonych zasiadają Starosta Powiatu Lubińskiego M. Drygas – Majka i bp legnicki Stefan Cichy.
           18 stycznia w Lubinie w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej koncertujemy z kolędami zaraz po uczestnictwie we mszy św.
           25 stycznia w Polkowicach w kaplicy przy budującym się kościele p.w. M.B. Łaskawej również po uczestnictwie w mszy św. wykonujemy koncert kolęd i pieśni polskich.
          27 stycznia to jeden z ważniejszych momentów w życiu chóru. W tym dniu następuje rejestracja przez IX Wydział Sądu dla Wrocławia – Fabrycznej Stowarzyszenia Górniczy Chór Męski. Od tej pory posiadamy osobowość prawną nie tylko jako stowarzyszenie, ale również jako organizacja pożytku publicznego. Najwięcej zasług w dziele rejestracji sądowej mają: J. Dusza, A. Kukliński i pani Dorota Skrzypczak – od czasu wspólnej działalności w RSTK (Robotnicze Stowarzyszenie Twórców Kultury), później LSTK (Lubińskie Stowarzyszenie Twórców Kultury), zawsze życzliwa i pomocna ze swoją wiedzą prawną i księgową.
            1 lutego w Środzie Śląskiej w kościele p.w. św. Andrzeja Apostoła u zaprzyjaźnionego od lat proboszcza, ks. W. Kozery, uczestniczymy we mszy św. i dajemy koncert kolęd i pieśni polskich.
            15 lutego w Chocianowcu w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa występujemy na mszy św. następnie koncertujemy dla uczczenia 29 rocznicy powstania zespołu.

           22 kwietnia w sali prób mamy gości z Francji z rejonu miasta Gap. Pan Jacques Achery, znany nam jako organizator naszych dwóch poprzednich pobytów w alpejskiej części Francji, prezydent organizacji pomocowej dla krajów Europy Wschodniej – Arasfec de Gap: Europe de l’Est: Humanitare et Culturel, wraz z grupą młodzieży i członkami francuskiej organizacji odwiedza Polskę. Na trasie grupy poza Krakowem, Oświęcimiem, Wrocławiem i Legnicą jest również Lubin. Grupie towarzyszy pani Barbara Jujeczka, legnicki nauczyciel języka francuskiego, dzięki której uzyskaliśmy wcześniej kontakt z Francuzami. Goście mają okazję zobaczyć, jak pracujemy. Wspólnie z nimi i dla nich śpiewamy kilka pieśni. Otrzymujemy pamiątkę od gości - piękny album dotyczący działalności francuskiej organizacji. Znajdujemy w nim wśród innych zdjęcia informację na temat wymiany kulturalnej z naszym Zespołem.
          2 maja w Polkowicach na zaproszenie polkowickiego samorządu uczestniczymy w obcho- dach Dnia Flagi. W kościele p.w. św. Barbary w Rynku ma miejsce msza św. za Ojczyznę. Po mszy św. dajemy koncert pieśni patriotycznych. Każdy z nas otrzymuje w darze flagę narodową.
           31 maja we Wschowie uczestniczymy we mszy św. z okazji 65. rocznicy zagłady polskich mieszkańców kresowej wsi Huta Pieniacka przez nacjonalistów ukraińskich. Inicjatorem uroczystości jest Stowarzyszenie Huta Pieniacka. Uczestniczymy razem z orkiestra dętą Huty Głogów i kompanią reprezentacyjną Wojska Polskiego. Po mszy św. w kolumnie marszowej przemieszczamy się pod pomnik poświęcony pomordowanym na Kresach Wschodnich Polakom. Po apelu poległych składane są wieńce i wiązanki kwiatów. Hołd pomordowanym oddają również uczestnicy rajdu motocyklowego.

            7-11 czerwca udajemy się do Francji, do Paryża aby uczcić 65 rocznicę lądowania aliantów w Normandii. Z tej okazji koncertujemy w polskim kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (Notre Dame de l’Assomption), który mieści się przy najstarszej Polskiej Misji Katolickiej. W trakcie wyjazdu wypadają wybory do Parlamentu Europejskiego. Jesteśmy na to przygotowani. Udajemy się do Instytutu Polskiego, gdzie oddajemy głosy. W komisji wyborczej spotykamy przedstawicieli Stowarzyszenia Studentów i Absolwentów Polskich we Francji.
           Na zaproszenie tej organizacji przybyliśmy do Francji. Będąc w Paryżu zwiedzamy Luwr, Wersal, cmentarz Pere Lachaise. W trakcie zwiedzania w katedrze Notre Dame i w bazylice Sacre Coeur mają okazję wysłuchać nas pozostali zwiedzający.
           Podziwiamy Paryż jeszcze z pokładu statku spacerowego po Sekwanie, jak też z lotu ptaka, z wieży Eiffel’a. Sporo wrażeń przysparza nam poprzez swoje umiłowanie miasta, wiedzę i profesjonalizm nasza pilotka z ramienia niezawodnego biura Darhoss-Tour, pani Joanna Ralko.

           20 czerwca przebywamy w Jaraczewie podczas Dni Ziemi Jaraczewskiej. Nasz koncert pie- śni kresowych, górniczych i ludowych odbywa się na scenie ustawionej na miejscowym stadionie.

           24 czerwca Lubin. Spotykamy się w gronie Zarządu z Horstem Kramerem, prezesem chóru „Germania 1885”, który przebywa w Głogowie wraz z grupą młodzieży licealnej w ramach współpracy z głogowskim liceum.
          28 czerwca uczestniczymy w X Dymarkach Kaczawskich. Nie dociera do nas informacja, że ze względu na fatalną pogodę odwołuje się imprezy Dymarek. Na miejscu jest jednak spora grupa ludzi, zarówno organizatorzy, jak i przypadkowi turyści. My występujemy ze spontanicznym koncertem. Oprócz pieśni górniczych słuchacze wysłuchują pieśni ludowych. W takiej atmosferze organizatorzy - Złotoryjskie Towarzystwo Tradycji Górniczych - przyznają członkostwo honorowe: R. Ptasznikowi - przedstawicielowi O/ZG „Lubin”, I. Żurawskiemu - burmistrzowi Złotoryi, a także proboszczowi parafii Kopacz - ks. K. Czyżowi.
         13-27 sierpnia przebywamy wraz z rodzinami na obozie szkoleniowym w Łazach. 15 sie- rpnia śpiewamy w kościele p.w. Wniebowzięcia N.M.P. w Sarbinowie na mszy św., następnie koncertujemy na scenie ustawionej na zewnątrz kościoła podczas parafialnego festynu. Tego samego dnia po południu występujemy na deptaku w Mielnie. Śpiewamy kilka pieśni ludowych. Ten występ jest rejestrowany przez telewizję TVN i pokazany na wizji w cyklu „Projekt Plaża”. Podczas obydwu występów dyryguje Zespołem pod nieobecność Zdzisława Francuza jego asystent – Krzysztof Kujawski. Następnego dnia spotykamy się z naszym dyrygentem w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego. Uczestniczymy we mszy św. i koncercie po mszy św. w tym kościele. Wieczorem podczas zachodu słońca uczestniczymy z własnym sprzętem nagłaśniającym i organami we mszy pod gołym niebem w kaplicy w Łazach .

            31 sierpnia bierzemy udział we mszy św. w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie koncelebrowanej przez bp M. Mendyka. Msza św. jest zamówiona z okazji 27. rocznicy Zbrodni Lubińskiej.
         1 września w dniu 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej w Siedlcach występujemy podczas uroczystego składania kwiatów i wieńców na grobach żołnierzy Września, którzy zmarli tu jako jeńcy miejscowego obozu. Wartę przy grobach trzymają harcerze i żołnierze. Impreza jest zorganizowana przez Powiat i Gminę Lubin.
          5 września w Polkowicach chór bierze czynny udział we mszy św. w kościele p.w. M.B. Królowej Polski i w akademii w auli Zespołu Szkół im. Zjednoczonej Europy. Akademia jest poświęcona 10 rocznicy powstania Powiatu Polkowickiego. W czasie imprezy nadawany jest sztandar Powiatu oraz wręczane odznaczenia. Wśród licznych przedstawicieli samorządów z całego kraju zaproszonych przez Starostę Polkowickiego Marka Tramś jest także prof. dr hab. Jerzy Regulski – jeden z współtwórców reformy samorządowej w Polsce.

         Od 29 września do 3 października Izrael – Ziemia Święta. Spełniamy wreszcie marzenia większości śpiewaków. Dzięki nawiązanym kontaktom z ojcem J. Krajem z Kustodii Franciszkańskiej Ziemi Świętej mamy możność uczestnictwa w niedzielę 27 września we mszy św. i koncertowania w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej.
         W programie koncertu obok pieśni religijnych prezentujemy również kolędy i pastorałki. Dziwna to pora na śpiewanie kolęd, ale miejsce jest szczególne. Jesteśmy przecież w miejscu narodzin Chrystusa w Betlejem. Na dodatek Bazylika Narodzenia jest dosłownie za ścianą kościoła. Na pamiątkę pozostawiamy gwardianowi o. Jerzemu statuetkę św. Barbary. Program naszego pobytu jest napięty.
             Występujemy praktycznie w każdym odwiedzanym miejscu: Jerozolima: na Górze Oliwnej w sanktuarium Dominus Flevit (Pan Zapłakał), w Bazylice Narodów w Ogrójcu (Hortus Getsemani), przemierzamy ze śpiewem i modlitwą Drogę Krzyżową (Via Dolorosa); Betlejem: śpiewamy kolędy na Polu Pasterzy (Bet Sahur); Ain Karem: w kościele Nawiedzenia św. Elżbiety; Nazaret: w Bazylice Zwiastowania Pańskiego; Kana Galilejska; Cezarea śpiewamy „Hava Nagila” na scenie rzymskiego amfiteatru; Hajfa; odwiedzamy ze śpiewem świątynię Stella Maris – przed świątynią spotykamy nowożeńców i śpiewamy im kilka toastów, chyba miły prezent ślubny; Góra Tabor: modlimy się, śpiewając w Bazylice Przemienienia Pańskiego; Tabha: w kościele Prymatu św. Piotra; Yardenit (miejsce chrztu Jezusa w Jordanie) słyszą nas odnawiający chrzest prawosławni. Poznajemy również miejsca święte dla Żydów: Ścianę Płaczu, grób króla Dawida, ruiny synagogi w Kafarnaum. Ze skupieniem zwiedzamy muzeum Holocaustu – Yad Vashem.
          Odbywamy rejs wodami Jeziora Galilejskiego (Genezaret) łodzią wzorowaną na łódź z czasów życia Chrystusa, oczywiście ze śpiewem na ustach. Zwiedzamy również szlifiernię diamentów w Tyberiadzie. Mimo zachęty rosyjskojęzycznej przewodniczki brak chętnych do zakupu klejnotów – ceny w przeliczeniu podobne do krajowych.
           Ostatni dzień pobytu to wyjazd na Wzgórza Golan. Po drodze widać ślady niedawnych walk, tablice ostrzegawcze o minach, ruiny zerwanych mostów i przejść granicznych. Podziwiając z punktu widokowego Jezioro Galilejskie, dziękujemy naszemu izraelskiemu przewodnikowi, Dawidowi Weintraubowi za jego sposób przekazywania wiedzy o Izraelu, mieszkańcach i historii tego pięknego kraju.
          Składamy również podziękowania przedstawicielom wrocławskiego biura Darhoss-tour: Katarzynie Koszulańskiej i Zbigniewowi Jurasowi, którzy dzielnie się nami zajmują podczas całego pobytu. W dniu odlotu jeszcze jedna przygoda. Kazik Mazur z racji takiego samego brzmienia nazwiska, jak znany terrorysta, musi odpowiedzieć służbie ochrony lotniska na kilka dziwnych pytań.

         19 października w Lubinie na szybie głównym O/ZG „Lubin” żegnamy pracowników odchodzących na emeryturę.
          7 listopada w Lubinie uczestniczymy w obchodach narodowego Święta Niepodległości. Koncertujemy pieśniami patriotycznymi na scenie zbudowanej na „Błoniach”.

          21-22 listopada wyjeżdżamy do Łodzi na konkurs XII Festiwalu „Cantio Lodziensis”. Zdobywamy tu II miejsce.
                27 listopada uczestniczymy w akademii barbórkowej na cechowni O/ZG „Lubin”.
             3 grudnia śpiewamy podczas tradycyjnego pochodu Lisa Majora z młodymi lisami przy lubińskich „Jamnikach”.
             4 grudnia bierzemy czynny udział we mszy św. barbórkowej w kościele p.w. św. M.M. Kolbego. Po południu występujemy z koncertem pieśni górniczych i ludowych na scenie ustawionej w atrium centrum handlowego galeria „Cuprum” w Lubinie, a wieczorem występujemy ponownie w inscenizacji „Skoku przez Skórę” podczas karczmy piwnej O/ZG „Lubin”.
           6 grudnia Ścinawa - razem z chórem parafialnym parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, uczestniczymy we mszy św. barbórkowej, podczas której następuje poświęcenie figury św. Barbary.

                12 grudnia Cechownia O/ZG „Lubin” - biesiada piwna Górniczego Chóru Męskiego – na imprezie gościmy delegację z zaprzyjaźnionej gminy jaraczewskiej i chór „Magnificat” z Głogowa. To nasz konkurent z zeszłorocznego konkursu chóralnego „Silesia Cantat”. Chór prezentuje w trakcie imprezy swoje możliwości repertuarowe. Ciekawym akcentem jest występ 3 tenorów śpiewających „Va pensiero” z opery „Nabucco” G. Verdiego. Jest to swoiste pożegnanie się z zespołem naszego wieloletniego chórzysty Andrzeja Smoły.

KRONIKA 2010 rok


Rok 2010 - słuchaj lektora / syntezator mowy

               Rok 2010 rozpoczynamy 7 stycznia spotkaniem opłatkowym na stołówce O/ZG „Lubin”. Wspólnie z rodzinami, przyjaciółmi i opiekunami chóru śpiewamy kolędy.
             17 stycznia w Trzebnicach w kościele p.w. M.B. Różańcowej uczestniczymy we mszy św. i wykonujemy koncert kolęd po jej zakończeniu.
         24 stycznia w Lubinie w kościele p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej po mszy św. śpiewamy kolędy i pastorałki.
              29 stycznia Legnica, katedra p.w. św. Piotra i Pawła oraz 30 stycznia Lubin, kościół p.w. św. M.M. Kolbego, bierzemy udział w Gali Noworocznej zorganizowanej przez Zarząd KGHM „Polska Miedź”. Na gali wy stępują także: Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej, soliści: A. Bochenek – Osiecka i A. Szerszeń. Prowadzenie koncertu – J. Zelnik.

              31 stycznia bierzemy udział w odpustowej mszy św. w kościele p.w. św. Jana Bosko w Lubinie ku czci swojego Patrona.
         14 lutego w Osieku w kościele p.w. Chrystusa Króla bierzemy udział we mszy św. rocznicowej (30 lat ) i w koncercie po mszy św. W czasie obiadu po występach spotyka nas miła niespodzianka. Od pracowników stołówki PSS „Społem” na stołówce O/ZG „Lubin” otrzymujemy ogromny piętrowy tort „urodzinowy”. Tort uroczyście dzielą dyrektor W. Stępak i oczywiście kierowniczka stołówki, pani Władzia Ogłozińska.
            11 kwietnia nazajutrz po katastrofie samolotu prezydenckiego z delegacją udającą się na uroczystości do Katynia, bierzemy udział we mszy św. żałobnej za tragicznie zmarłych w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie. Po mszy św. maszerujemy z wiernymi na stary cmentarz komunalny przy ulicy M. C. Skłodowskiej pod Krzyż Katyński, gdzie delegacje składają wieńce, palimy znicze.
             18 kwietnia bierzemy udział w kolejnej mszy św. żałobnej również w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie w intencji ofiar katastrofy pod Smoleńskiem.
           23 kwietnia w Lubinie w sali im. Wyżykowskiego w siedzibie Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. bierzemy udział w akademii z okazji jubileuszu 50-lecia istnienia PeBeKa „Lubin”. W jej trakcie śpiewamy pieśni górnicze i ludowe. Przed imprezą wywiadu dla telewizji lokalnej udzielają weterani – pionierzy pracy w firmie: Jerzy Kromołowski, Ryszard Wiśniewski i Kazimierz Dziedzic – nasi koledzy z zespołu.

             27 kwietnia 5 maja udajemy się na tournée do Grecji z koncertami z okazji Dnia Polonii, Dnia Flagi oraz święta Konstytucji 3 Maja. Zaproszenie otrzymujemy od Zespołu Szkół imienia Zygmunta Mineyki przy Ambasadzie RP w Atenach. Chór koncertuje w polskim kościele p.w. Chrystusa Zbawiciela i w wieczornej scenerii w uzdrowiskowej miejscowości Loutraki na scenie ustawionej na głównym deptaku. Podczas obydwu występów słuchaczami jest również nieprzypadkowo grupa polskich pielgrzymów z Wilna przemierzających Grecję śladami św. Pawła. Duchowym przewodnikiem grupy jest nie kto inny, tylko ks. Dariusz Stańczyk. Niestety, z powodu tragedii smoleńskiej Ambasada odwołuje imprezę w dniu 2 maja która była pomyślana jako piknik. 3 maja jesteśmy już w drodze powrotnej do kraju. Płyniemy promem z Patry (Grecja) do Wenecji (Włochy). Wieczorem spotykamy się w kawiarni na VII pokładzie, by wspólnie uczcić Święto 3 Maja.
           Po „Mazurku Dąbrowskiego” wykonujemy kolejne pieśni patriotyczne. Współpasażerowie przejawiają zainteresowanie. Wśród nas pojawia się grupa młodzieży i zaczyna śpiewać i tańczyć. Okazuje się, że promem płynie do Niemiec na występy Narodowy Zespół Pieśni i Tańca z Gruzji. Tournée organizacyjnie przygotowało nam biuro Darhoss-Tour z Wrocławia, a piękne fotografie podczas całego wyjazdu wykonuje pracownik tego biura Katarzyna Koszulańska.

          30 maja we Wschowie bierzemy udział w obchodach kolejnej 66. rocznicy zagłady wsi Huta Pieniacka. Najpierw uczestniczymy razem z orkiestrą dętą O/ZG „Rudna” we mszy św. Następnie w kolumnie marszowej z kompanią honorową Wojska Polskiego udajemy się pod pomnik pomordowanych na Kresach Wschodnich. Wśród składających kwiaty jest też delegacja motorowego rajdu.
         26 czerwca udajemy się do Jaraczewa na obchody XX-lecia Samorządu Gminy Jaraczewo. W południe bierzemy udział we mszy św. w kościele parafialnym p.w. św. Marii Magdaleny. Następnie występujemy dla zaproszonych gości na Gali wspólnie z zespołami z zaprzyjaźnionych gmin z Niemiec i z Ukrainy. W trakcie Gali nasi przedstawiciele Z. Francuz i P. Strzelecki zostają udekorowani odznakami „Zasłużony dla Gminy Jaraczewo”, a cały nasz zespół w uznaniu długoletniej współpracy jest uhonorowany medalem „Za szczególne zasługi dla Gminy Jaraczewo”.

          13-27 sierpnia uczestniczymy w warsztatach artystycznych w Łazach. W czasie ich trwania uświetniliśmy śpiewem Święto Wojska Polskiego oraz Wniebowzięcia NMP w kościele p.w. Przemienienia Pańskiego. Wystąpiliśmy również z koncertem na letniej scenie kurortu.


           29 sierpnia msza św. w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie z okazji 30-lecia powstania NSZZ „Solidarność”.
            5 września msza św. w kościele p.w. M.B. Częstochowskiej w Lubinie z okazji 30-lecia powstania NSZZ „Solidarność” pracowników O/ZG „Lubin”
             12 września uroczysta dożynkowa msza św. w kościele p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Polkowicach.

          18 września koncert jubileuszowy z okazji 125-lecia chóru „Germania 1885” w Fürste- nberg (Oder) - Niemcy Koncert odbył się w towarzystwie dostojnych Jubilatów i Kwartetu Smyczkowego Orkiestry Miejskiej. Odbył się on w miejscowym teatrze (Friedrich-Wolf-Theater) pod protektoratem Minister Nauki i Kultury Pani Dr. Martiny Münch. Wieczorny udział w Balu Jubileuszowym.

             25 września w kościele p.w. św. M.M. Kolbego w Lubinie odbył się Jubileuszowy koncert Orkiestry Dętej O/ZG „Lubin” (Jubileusz 40-lecia zespołu) oraz Górniczego Chóru Męskiego przy O/ZG „Lubin” (Jubileusz 30-lecia zespołu). Po koncercie Jubilaci i zaproszeni Goście spotkali się przy lampce wina w stołówce O/ZG „Lubin”.
            28 września uroczysta msza św. w bazylice p.w. św. Elżbiety Węgierskiej z okazji Święta Służby Celnej we Wrocławiu. Mszę św. koncelebrował wieloletni metropolita wrocławski Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Henryk Gulbinowicz.
          2 października Krzeszów - wzięliśmy udział w Pielgrzymce Żywego Różańca. Uroczysta msza święta w Bazylice Najświętszej Marii Panny w Krzeszowie. Mszy św. przewodniczył Biskup Stefan Cichy.

         07-11 października Ukraina / Lwów - koncerty związane z uczczeniem setnej rocznicy śmierci Marii Konopnickiej spoczywającej na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie W ramach tego wyjazdu w dniu 8 października odbył się koncert w Gródku Jagiellońskim oraz msza św. i koncert chóru na Cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie przy grobie poetki. Mszę św. polową celebrował ks. Dariusz Stańczyk z Wilna, nasz wieloletni przyjaciel. Wraz z nim przyjechała na tę uroczystość duża grupa harcerzy polskich z Wileńszczyzny oraz wiele osób towarzyszących.
            Kolejny koncert oraz msza św. z udziałem chóru odbyły się w Katedrze Lwowskiej w dniu 9 października - oraz w tym samym dniu w Lwowskiej Akademii Ekonomicznej - tym razem dla społeczności ukraińskiej. W tym samym dniu odbył się jeszcze jeden koncert - w Strzelczyskach - dużej wsi zamieszkałej wyłącznie przez Polaków. Tam też przekazaliśmy pomoc materialną miejscowym Polakom. Dary zgromadzone w różnej formie zostały zebrane głównie dzięki pomocy O/ZG „Lubin”, członków chóru, a także przez osoby prywatne.
          W dniu 10 października zespół wyjechał do Rudek, gdzie wziął udział we mszy św. Po nabożeństwie odbył się koncert przy licznie zgromadzonej widowni składającej się z mieszkańców Rudek i okolicznych miejscowości. Następnie zespół udał się do Podhajczyk gdzie w miejscowej cerkwi odbył się koncert, którego celem była pomoc w zintegrowaniu i próbie zażegnania sporów między zamieszkującymi tę miejscowość Ukraińcami i Polakami.

           15 października - O/ZG Lubin - pożegnanie emerytów. Koncert w wykonaniu naszego chóru dedykowany zasłużonym emerytom, który składał się z dwóch części; pieśni górniczych oraz ludowych. Zebrani goście mogli również wysłuchać mini koncertu życzeń, którego nie mogliśmy odmówić naszym kolegom górnikom.


Całość "słuchowiska" trwa prawie 4 godziny